Přeskočit na obsah

Odkup lékařské praxe

Odpovídá ing. František Elis

Pro právní jistotu obou smluvních stran a v případě, který popisujete bych doporučoval neuzavírat smlouvu a smlouvě budoucí ale přímo kupní smlouvu o prodeji podniku ve smyslu ustanovení § 476 a násl. obchodního zákoníku kterou prodávající prodává kupujícímu podnik – nestátní zdravotnické zařízení  a převádí   na  něj vlastnické právo k tomuto podniku a kupující  se zavazuje  převzít podnik a  zaplatit dohodnutou kupní cenu. Smlouva by nabyla platnosti dnem podpisu a účinnosti jiným ve smlouvě pevně stanoveným datem, což by byl termín, kdy se prodej podniku uskuteční. Do té doby by obě smluvní strany musely splnit určité, ve smlouvě stanovené podmínky a to především:

kupující

- získá způsobilost k provozování zdravotnického zařízení  (získá registraci NZZ)

- budou na něho převedeny smlouvy o poskytování zdravotní péče alespoň s rozhodujícími zdravotními pojišťovnami (uspěje ve výběrovém řízení).

prodávající

- v období mezi podpisem smlouvy a nabytím její účinnosti, ukončí smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, uzavřené s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Dále by měly být uvedeny podmínky pro odstoupení od smlouvy

- Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže kupující nezaplatí kupní cenu ve sjednané výši a termínu.

- Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže z důvodů nastalých nikoliv na jeho straně nebude do předem konkrétně stanoveného termínu vydáno rozhodnutí o registraci opravňující kupujícího provozovat zdravotnické zařízení ve stávajícím místě provozování.

- Odstoupení musí být písemné, musí obsahovat důvod a musí být doručeno druhé smluvní straně.

Sjednání smluvní pokuty je samozřejmě možné.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené