Přeskočit na obsah

Odliv sester z akutní lůžkové péče do ambulancí loni pokračoval

V úvazcích lékařů zaznamenali statistici mírně rostoucí trend v lůžkové péči, a naopak mírně klesající v následné lůžkové péči, kde mohou mít vliv nižší mzdy a platy. Rozdíl v odměňování mezi státním a nestátním sektorem i přes opakované zvyšování platů a mezd zůstává.

Celkem v českém zdravotnictví bylo 212 209 přepočtených úvazků všech kategorií zdravotnických pracovníků, což je o 301 úvazků více než v roce 2015. Z toho lékaři tvořili 41 600 úvazků, meziročně o 311, tedy o jedno procento více, zubní lékaři 7495 úvazků, meziročně o 82, tedy o jedno procento méně, a farmaceuti 6301 úvazků, meziročně o 220, tedy o tři procenta méně. Všeobecné sestry a porodní asistentky tvořily 82 796 úvazků, nárůst o 108 označují statistici v procentech za nulový. Vývoj úvazků všech sledovaných kategorií je relativně stabilizovaný, a to ve všech hlavních segmentech péče.

Úvazky lékařů

U akutní lůžkové péče je v úvazcích lékařů patrný nárůst o 2,59 procenta ve srovnání s rokem 2015, tj. o 517 úvazků, v neakutní lůžkové péči přibylo meziročně 69 úvazků, což je nárůst o 4,44 procenta. U nelůžkové péče byl pokles o 276 úvazků, tj. o 1,4 procenta.

Úvazky sester

V akutní lůžkové péči opustilo mezi rokem 2010 a 2016 tento segment kumulativně 1519 úvazků sester. Ve srovnání s rokem 2015 byl loni pokles zastaven, nárůst činí 11 úvazků, dlouhodobý nedostatek kapacit však v tomto segmentu trvá. Rovněž v ostatní lůžkové péči ukazují data za rok 2016 zastavení klesajícího trendu, oproti roku 2015 přibylo 109 úvazků sester, tj. o 1,6 procenta. Avšak i tento segment péče dlouhodobě vykazuje kumulativní deficit pracovních kapacit. Naopak v nelůžkové péči trvá dlouhodobý nárůst úvazků sester, který ale byl ve srovnání let 2016 a 2015 zastaven, konkrétně jde o pokles o 13 úvazků.

Regionální rozdíly v počtech úvazků

Z analýzy kapacity zdravotnických pracovníků v rámci regionů vyplývá, že ne ve všech regionech jsou zmíněné trendy stejně patrné. V dostupné kapacitě jsou mezi kraji značné rozdíly. Objektivně tedy existuje problém v regionálním rozložení úvazků lékařů i sester a v distribuci kapacit mezi hlavními segmenty péče. Na jeden úvazek lékaře připadá nejvíce obyvatel v krajích Středočeském, Ústeckém, Zlínském a kraji Vysočina (významně více než 300, tj. méně než 3,4 úvazku na 1000 obyvatel), nejméně pak v Praze (cca 150 obyvatel na jeden úvazek lékaře). Praha z 6,8 úvazku lékaře na 1000 obyvatel částečně kompenzuje situaci ve Středočeském kraji. Na jeden úvazek všeobecné sestry a porodní asistentky připadá nejvíce obyvatel v krajích Středočeském (181) a Libereckém (159), nejméně Jihomoravském (119), Královéhradeckém (121) a Olomouckém (123). Opět významně nejméně v Praze (85). Kraje jsou také různě postiženy poklesem počtu sester v lůžkové péči. Největší absolutní poklesy počtu úvazků byly meziročně v Praze a krajích Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a Libereckém.

Odměňování zdravotníků

Průměrné měsíční příjmy lékařů i sester rostou, v meziročním průměru u lékařů o čtyři až pět procent, u všeobecných sester a porodních asistentek o šest až sedm procent. Mzdy i platy rostou srovnatelným tempem v péči lůžkové i nelůžkové.

Průměrný příjem lékaře a zubního lékaře

Průměr platů a mezd lékařů byl loni 65 885 korun, rok předtím 63 125 korun. Přetrvává významný rozdíl mezi nestátním a státním sektorem, který nastal v letech 2011 a 2012 a v čase dál mírně narůstá. Průměrný plat lékaře ve státním sektoru v roce 2016 dosáhl 69 311 korun, což je meziroční nárůst o 4,43 procenta. Průměrná mzda lékaře nestátním sektoru v roce 2016 dosáhla 61 426 korun, což je meziroční nárůst o 4,42 procenta. Lékaři ve státním sektoru vycházejí z vyšších původních hodnot – v roce 2011 měli v průměru měsíčně 57 687 korun, jejich kolegové v nestátním sektoru 55 514 korun. Celkový průměr měsíčních příjmů lékařů v ČR stoupl z 56 842 korun v roce 2011 na loňských 65 885 korun právě díky celkově vyšším příjmům lékařům placeným podle státních tabulek.

Průměrný příjem všeobecných sester a porodních asistentek

Průměr platů a mezd sester byl loni 30 280 korun, rok předtím 28 491 korun. Odměny všeobecných sester a porodních asistentek rostou rychleji než odměny lékařů, i zde je od roku 2011 patrný významný rozdíl v odměňování mezi nestátním a státním sektorem, přičemž tento rozdíl se v čase nesnižuje. Průměrný plat sestry dosáhl loni 32 755 korun, meziročně o 6,12 procenta víc, průměrná mzda 27 056 korun, meziročně o 6,38 procenta víc. Stejně jako lékaři vycházely sestry ve státním sektoru z vyšších původních hodnot – v roce 2011 měly v průměru měsíčně 28 145 korun, v nestátním 23 678 korun. Celkový průměr měsíčních příjmů sester v ČR stoupl z 26 283 korun v roce 2011 na loňských 30 280 korun.

Statistické šetření za rok 2016 se týkalo 32 042 poskytovatelů zdravotních služeb. V oblasti sledování personálních kapacit a odměňování bylo analyzováno 25 108 validních hlášení, což je 80 procent předepsaného počtu. V segmentu lůžkové péče bylo získáno 100 procent požadovaných hlášení. Úspěšnost v segmentu nelůžkové péče se pohybovala podle druhu zdravotnického zařízení mezi 80 až 85 procenty.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…