Přeskočit na obsah

Osobní ohodnocení u zdravotníků

Pracuji již 9 let u lůžka na LDN. Po celou dobu jsem neměla nárok na osobní ohodnocení a to jsem pracovník vždy k dispozici. Nyní i všem zaměstnancům neplatí osobní ohodnocení s tím, že na to nejsou peníze. Mám nárok žádat zpětně tyto příplatky? Jak a na koho se mám obrátit?

JUDr. Dominik Brůha

Tzv. osobní ohodnocení upravuje zákoník práce jen u zaměstnavatelů nepodnikatelské sféry (v dotazovaném případě se jedná zřejmě o LDN v právní formě příspěvkové organizace), a to v §131, kde se používá označení “osobní příplatek.“

Tento příplatek může být poskytnut zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, a to až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Dále pak je možné jej přiznat zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, v tomto případě až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Osobní příplatek, pokud je zaměstnanci přiznán, představuje pravidelně měsíčně poskytovanou složku platu, a proto jeho přiznání, ale i jeho změna, má být realizována prostřednictvím platového výměru. Již se shora uvedené volné citace § 131 zákoníku práce je zjevné, že osobní příplatek představuje nenárokovou složku platu, a tudíž je na zaměstnavateli, aby rozhodl, zda v konkrétním případě osobní příplatek zaměstnanci bude poskytovat a případně v jaké výši.

Lze se samozřejmě obrátit na nejblíže nadřízeného vedoucího zaměstnance, případně i na vedení celé léčebny nebo dokonce na zřizovatele a projevit, ať již formálně či neformální cestou, požadavek na to, aby zaměstnavatel osobní příplatky do budoucna poskytoval, pokud jsou u zaměstnance splněny předpoklady uvedené v § 131 zákoníku práce.

Pokud ovšem zaměstnavatel požadavku zaměstnance nevyhoví, pak je situace bohužel víceméně neřešitelná, neboť osobní příplatek je ze své povahy nenárokovou složku platu. Z tohoto důvodu jeho nepřiznání není ani dost dobře možné uplatňovat např. žalobou na zaplacení, a to ani zpětně. Pouze za situace, pokud by osobní příplatek byl zaměstnanci prokazatelně přiznán a byl součástí platového výměru, a pak např. nebyl zaměstnavatelem bez důvodu vyplácen, lze se jeho doplacení domáhat soudní cestou.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené