Přeskočit na obsah

Ostravská fakulta má možná poslední šanci

Projednávání žádosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) o udělení akreditace pro obor Všeobecné lékařství na Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství (NAÚ) bylo na žádost fakulty přerušeno do 31. ledna 2021. Škola proto v následujícím akademickém roce nemůže přijmout nové mediky. Zatím nebylo řízení ukončeno neudělením akreditace, a tak škola dostala ještě jednu šanci na vyřešení věci. Kdyby bylo pravomocně rozhodnuto o neudělení akreditace, mohla by o ni fakulta znovu požádat až po dalších dvou letech. To by znamenalo, že by dostala další šanci přijímat nové mediky až v akademickém roce 2023/2024.

Největší potíže má podle Národního akreditačního úřadu fakulta s personálním zajištěním oboru. Se skandálem s přijímáním uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, zřejmě aktuální problém nesouvisí. „Hlavním problémem jsou nedostatky v oblasti personálního zabezpečení studijního programu. Přijímací řízení ke studiu magisterského programu Všeobecné lékařství proběhlo v posledním akademickém roce bez problému, dříve vytýkané nedostatky v této oblasti vysoká škola napravila,“ sdělil MT PhDr. Jiří Smrčka, ředitel kanceláře NAÚ.

Server Lidovky v červnu citoval z neveřejné interní hodnotící zprávy NAÚ (ke které pak dávala fakulta své připomínky) následující výtky: Z pětadvaceti profesorů podílejících se na výuce je patnáct starších 65 let, devíti je více než 70 let. Navíc devět z profesorů má většinový pracovní úvazek jinde mimo Ostravskou univerzitu či fakultní nemocnici. Většina garantů teoretických i klinických předmětů má ročník narození mezi roky 1950 až 1955, zmíněni jsou ve zprávě ale i profesoři narození v roce 1938 či 1946. Řada odborných garantů má podle zprávy v Ostravě úvazky jen na několik hodin týdně, uvedly Lidovky.cz. „Je zřejmé, že ani po deseti letech od první akreditace se nepodařilo dosáhnout potřebného, a hlavně adekvátně personálně zajištěného propojení mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí, což negativně ovlivňuje nejen vědeckou činnost, ale i zabezpečení klinické výuky,“ uvádí podle Lidovek zpráva schválená hodnoticí komisí NAÚ.

Přerušení projednávání žádosti žádala fakulta s argumentem, že na personálním posílení pracuje. Probíhají výběrová řízení na přednosty klinik a oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, lékařská fakulta měla výběrová řízení vypsána s termínem přihlášek během července. Další výběrová řízení pro obsazení pozic přednostů klinik a dalších důležitých garantů předmětů pro studijní program Všeobecného lékařství budou vypsána na podzim. Někteří zaměstnanci by také do konce roku mohli ukončit nebo alespoň zahájit habilitační řízení. Personální zajištění studijního programu by se mohlo zlepšit také chystanými organizačními změnami na fakultě a v nemocnici.

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., předsedkyně akademického senátu LF OU, věří, že půjde jen o roční výpadek, který studenty ani zaměstnance fakulty příliš neovlivní. „LF OU doufá, že se bude jednat pouze o výpadek pouze jednoho prvního ročníku, nepřipouštíme si jiný scénář, nemůžeme myslet negativně. Pro zaměstnance tento roční výpadek nebude znamenat nic. LF OU dále pokračuje v rozšiřování personálního zázemí akademických pracovníků dle plánu, který předložila NAÚ, a doufá, že přesvědčí členy rady konkrétními činy a kroky, že LF OU je schopna zajistit i dále kvalitní vzdělávání a kvalitní absolventy,“ uvádí RNDr. Sochorová.

Také rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata říká, že si fakulta možnost neúspěchu pro další roky ani nepřipouští. „Za deset let působení fakulty bylo habilitováno 23 docentů a jmenováni tři profesoři, nicméně to nestačilo a nezbývá než ještě aktivněji v tomto trendu pokračovat. A věřím, že nové vedení bude schopno přivést i nové erudované kolegy,“ uvedl rektor prof. Lata.

 

Děkan odstoupí

K novému vedení fakulty se upínají naděje a silná očekávání, jmenováno ale teprve bude. Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. Arnošt Martínek na jednání akademického senátu fakulty 22. července oznámil, že na svou funkci abdikuje v takovém termínu, aby mohl nový akademický rok zahájit nový děkan. Volba nového děkana se dá očekávat v září.

Martínek byl odvolán ze své funkce na návrh rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty akademickým senátem univerzity bez souhlasu akademického senátu fakulty, což je možné jen z velmi závažných důvodů. Správní soud následně v červenci odvolání děkana zrušil a Martínka do funkce vrátil. Podle děkana Martínka jsou personální problémy fakulty jen zčásti jeho odpovědnost. „Ano, fakulta měla deset let na to, aby své ústavy a kliniky personálně posílila. Bohužel se během těchto deseti let vystřídalo ve funkci ředitele FNO celkem pět lidí a stejně tak pět lidí se vystřídalo ve funkci děkana. Bohužel, ne všichni ředitelé nebo děkani měli zájem na zkvalitnění personální skladby lékařské fakulty,“ uvedl Martínek v prohlášení, a připomněl období, kdy byl děkanem doc. Pavel Zonča. „Výsledkem několikaměsíčního působení tehdejšího ředitele (Fakultní nemocnice Ostrava, pozn. red.) Evžena Machytky a tehdejšího děkana Pavla Zonči bylo odvolání čtyř docentů základních oborů, přičemž většina těchto funkcí není do dnešního dne odpovídajícím způsobem zajištěna,“ píše Martínek. Jedním z docentů propuštěných Machytkou byl právě Martínek. Doc. Zonča byl děkanem fakulty od roku 2014 do 2016. Od roku 2017 je děkanem doc. Martínek, který jím byl i v letech 2008 až 2012.

Podle prorektora Ostravské univerzity prof. Romana Hájka, který se letos chtěl ucházet o post děkana LF OU ve zrušených volbách, nemusí personální posílení a abdikace děkana stačit, pokud fakulta zároveň nepozvedne úroveň akademického prostředí. „Zcela jistě přijde do konce roku několik posil, výzkumníků a habilitovaných garantů předmětů. Ale při diskusích s řadou významných i běžných akademiků se ujišťuji, že jsou podstatnější věci než prosté počty. Důležité je mít jistotu, že ostravská LF vykročí jinak, bude respektovat standardní akademické hodnoty a bude podporovat jejich rozvoj,“ uvedl pro MT prof. Hájek. „Odchod jakéhokoli děkana v dané situaci je prostě nezbytný krok, neboť nám nikdo jinak neuvěří a vlastně neuvěřil, že chceme naši fakultu napravit a změnit. Takže abdikaci děkana lze považovat i za vstřícný krok, ale měl se stát již nejméně před rokem. Jedním ze zlomových okamžiků, kdy se nasměroval stav LF OU stávajícím směrem, bylo znovuzvolení stejného děkana do funkce. Abdikace děkana dle mého k nápravě akademického prostředí nestačí. I akademický senát by se měl zamyslet nad tím, jak se celé toto období choval a jak dodržoval akademické standardy. Věřím, že pokud LF OU udělá důležité vnitřní změny, zvenku dobře čitelné a věrohodné, bude to silnější a cennější pro budoucí dobrý vývoj LF OU než prosté navýšení počtů habilitovaných akademiků,“ myslí si prof. Hájek. Dodal, že pro uklidnění situace univerzita nepodá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, na jehož základě zůstal děkan Martínek zatím ve funkci.

Svou další práci na akreditaci přislíbil proděkan fakulty a odborný garant programu Všeobecného lékařství doc. Václav Procházka, který se věci intenzivně věnuje od loňska, byl pověřen vedením fakulty a také byl dalším kandidátem na děkana ve zrušených volbách.

Fakulta by potřebovala konsensuální osobnost a zklidnění emocí, na tom se shodne několik zainteresovaných. Podle Tomáše Rychlého, studenta 5. ročníku všeobecného lékařství a místopředsedy akademického senátu LF OU za studentskou komoru, spory o děkany způsobily komplikace. „Problémy způsobené odvoláváním děkanů a soudními spory v posledních letech velmi zpomalily další personální zajišťování a práci na akreditačním spise. Vztahy byly vypjaté, ale minimálně ze svého pohledu vnímám značný posun. Myslím, že si začínají konečně všichni uvědomovat, že dokud nepotáhnou za jeden provaz, akreditaci nezískáme. Přestože to bude vyžadovat řadu ústupků a ochotu hledat kompromisy,“ uvádí Rychlý. „Vznikla shoda na novém garantovi programu Všeobecného lékařství, který na akreditačním spise udělal neuvěřitelný kus práce. Současný děkan pak oznámil svou abdikaci tak, aby mohly začátkem semestru proběhnout nové volby. Věřím, že se podaří najít kandidáta, který akademickou obec ještě více sjednotí a dotáhne proces žádosti o akreditaci do zdárného konce,“ poznamenal dále Rychlý.

 

Hrozí finanční propad

Fakulta bez mediků v prvním ročníku přijde o část příjmů. O to složitější je lákat nové osobnosti. Rektor univerzity žádá o výpomoc ministerstvo zdravotnictví a Fakultní nemocnici Ostrava, oslovil i ministerstvo školství. Pokud se podaří akreditaci na příští akademický rok získat, bude fakulta žádat o možnost navýšení počtu přijímaných studentů tak, aby se vyrovnal letošní výpadek. Zároveň se pokusí pro aktuální akademický rok zvýšit počet přijímaných studentů nelékařských studijních programů. „Lékařská fakulta v minulosti přišla vzhledem k zásadní změně metodiky v roce 2015 o očekávané finanční prostředky na celý jeden ročník studia Všeobecného lékařství, což znamenalo zásadní problém při zajišťování adekvátního personálního obsazení tohoto studijního programu. Významnou změnu v této oblasti přineslo až speciální usnesení vlády z minulého roku o navýšení kapacit lékařských fakult, díky kterým Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala finanční prostředky, které mohla využít pro posílení a zkvalitnění celého studijního programu Všeobecné lékařství. Obáváme se, že pokud nebude mít lékařská fakulta tyto finanční prostředky k dispozici v příštím roce, bude to velký problém. Jak se získáním nových potřebných kapacit, tak i udržením těch, které se podařilo zajistit od podzimu tohoto roku. Požádal jsem ministra Plagu o schůzku a věřím, že najdeme vhodné řešení,“ uvedl rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata.

Pro region je lékařská fakulta zajímavá především tím, že zhruba osmdesát procent absolventů zůstává pracovat v kraji. I kdyby 120 mediků přijaly jiné fakulty, a vyřešil se tak výpadek v celostátním měřítku, moravskoslezskému regionu to ostravské absolventy nevynahradí. Jednou z diskutovaných možností v případě zamítnutí akreditace oboru Všeobecného lékařství je, že by se ostravská fakulta stala součástí jiné lékařské fakulty s dostatečným vědeckým a akademickým zázemím.

LF OU v čase

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené