Přeskočit na obsah

Osvědčení o specializované působnosti

Právní poradna Medical Tribune

MUDr. Jaromír Rež

Co je osvědčení o specializované způsobilosti lékaře? Mám 22 let praxe a nikdy to nikdo nepožadoval. V současné době měním zaměstnavatele a toto osvědčení požaduje. Děkuji za odpověď.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Osvědčení o specializované způsobilosti osvědčuje, že dotyčný lékař získal tzv. specializovanou způsobilost, tj. úspěšně ukončil specializační vzdělávání lékařů atestační zkouškou, na jejímž základě byl lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru.

Podmínkou pro tzv. samostatný výkon povolání lékaře je v současné době získání specializované způsobilosti, kterou upravuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Výkonem povolání lékaře se specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., a dále činnost vzdělávací, posudková a revizní.

Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních zdravotnických zařízeních je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem, popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví.

Do doby získání příslušné specializace je lékař považován ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. pouze za lékaře s tzv. odbornou způsobilostí, tzn. může vykonávat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a dispenzární péči jen pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat pouze činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené