Přeskočit na obsah

Peníze zdravotníků - otázky a odpovědi

Dostáváte opravdu takovou výplatu, na jakou máte nárok? Zařadili vás do správné platové třídy? Na nejčastější otázky ohledně platů zdravotníků odpovídá Mgr. Jiří Knott, specialista na mzdovou problematiku ve zdravotnictví. Uvedené problémy propojujeme s odkazem na konkrétní legislativu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§ 109 - mzda, plat a odměna z dohody:

Dostávám plat nebo mzdu? Pokud mám nějaké dotazy ke svému příjmu, mám hledat zákon o platu nebo zákon o mzdě?

Zákoník práce důsledně rozlišuje dva často zaměňované pojmy, a to plat a mzdu. Pro každý z těchto pojmů stanoví odlišná pravidla. Mzdu poskytují zaměstnavatelé podnikatelského charakteru (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, samostatně hospodařící osoby), plat pak, zjednodušeně řečeno, stát, příspěvkové organizace (státu i územních celků) a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Zatímco poskytování platu a jeho složek je v zákoníku práce a v prováděcích předpisech k němu přesně vymezeno co do počtu i jejich výše, pro mzdu stanoví tyto předpisy jen základní zásady, případně nejnižší hodnoty nárokových částek.

§ 122 – určení platu

Kdo určuje můj plat a za jakých podmínek?

Plat určuje zaměstnavatel podle zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

§123 – platové tarify

Jaká jsou kritéria toho, do jakých platových tarifů spadám?

Zákoník práce určil zásady, určil nejnižší možné částky a pověřil vládu, aby mezi jiným stanovila.

  • zařazení prací do platových tříd,
  • kvalifikační předpoklady pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
  • způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,
  • podmínky pro určení započitatelné praxe,
  • podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platových tříd a určení platového tarifu mj. pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních, a
  • stupnice platových tarifů.

To vláda provedla svými nařízeními č. 564/2006 Sb. a 469/2002 Sb.Vykonávám stejnou práci jako ostatní sestry na oddělení, ale dostávám za ni méně peněz. Jsem zařazená do nižší platové třídy než ony.

Pokud opravdu vykonáváte stejnou práci jako ostatní sestry, máte nepochybně nárok i na platové zařazení do stejné platové třídy. Problém je zřejmě v tom, že na rozdíl od některých dalších sester pracujete pod odborným dohledem. O tom rozhoduje zaměstnavatel, a to zpravidla prostřednictvím pracovní náplně. Při tomto rozhodování vychází ze svých provozních potřeb a ze schopností, odborných znalostí a zkušeností zaměstnance, přičemž musí respektovat podmínky práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud tedy nemáte v pracovní náplni nebo jinou formou výslovně stanoveno, že pracujete bez odborného dohledu, dospěl Váš zaměstnavatel pravděpodobně k závěru, že Vaše pracovní zkušenosti nejsou dosud takové, abyste mohla poskytovat ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu bez dosažitelnosti rady a pomoci zkušenější kolegyně, a Vaše zařazení do 8. platové třídy je tedy správné.


Jsem všeobecná sestra a mám osvědčení k práci bez odborného dohledu. Mám nárok na 9. platovou třídu?

Podle katalogu prací je poskytování komplexní základní nebo specializované péče bez odborného dohledu zařazeno do 9. platové třídy. Pokud po Vás zaměstnavatel podle pracovní smlouvy nebo náplně práce takovéto činnosti vyžaduje, máte na tuto třídu nárok. Samotný fakt, že jste osvědčení získala, však nárok na vyšší platovou třídu nezakládá.


Pracuji jako zdravotní sestra na ARU, mám specializační vzdělání ARIP. Zaměstnavatel mě nechce zařadit do 10. platové třídy. Jako důvod uvádí, že mu stačí, aby jen polovina sester na ARU měla ARIP. A těmto 6 sestrám, které ARIPA mají ho platí a nám zbytku, které ho máme také, ho nechce zaplatit, přitom vykonáváme a máme podepsanou pracovní náplň jako sestra ARIP. Je to tak právně v pořádku?

Rozdíl v zařazení zdravotnických pracovníků pracujících na témže pracovišti je odůvodnitelný pouze za předpokladu rozdílné složitostí, namáhavostí a odpovědností jednotlivých pracovníků. Postup zaměstnavatele je tedy správný jen v tom případě, že sestry zařazené v 10. platové třídě poskytují vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, a ostatní, včetně Vás, pod odborným dohledem. Skutečnost, že máte specializovanou způsobilost sama o sobě nárok na určité platové zařazení nezakládá.


Pracuji jako všeobecná sestra bez odborného dohledu a poskytuji specializovanou ošetřovatelskou péči. Plánuji, realizuji a hodnotím. Mám PSS a jsem zařazena jen do 8. platové třídy. Mám nárok na 9. platovou třídu?

Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, máte podle katalogu prací na uvedenou třídu nárok. Podmínkou pro toto zařazení je však skutečnost, že zaměstnavatel po Vás tuto samostatnou práci bez odborného dohledu požaduje. Samotný fakt, že jste získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, případně specializovanou způsobilost, nárok na práci bez odborného dohledu a tím ani na uvedené platové zařazení, nezakládá. Rozhodující je vždy potřeba zaměstnavatele, vyjádřená zpravidla v pracovní náplni; ta ovšem nesmí být v rozporu s pracovní smlouvou.


Mám střední zdravotnickou školu a specializaci a zaměstnavatel mě odmítá přeřadit do 10. platové třídy s odůvodněním, že nesplňuji požadavek vzdělání – nemám vyšší odbornou školu.

Dotaz vychází ze sice poměrně rozšířeného, avšak mylného předpokladu, že zařazení do platové třídy se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je však podle § 123 zákoníku práce rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a v jeho mezích nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje.

Pro určení platového zařazení je tedy nezbytná náplň práce, která vymezuje nejnáročnější činnosti zaměstnance. Kvalifikační předpoklady pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, stanovené v § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, určují minimální požadavky pro jednotlivé platové třídy a u zdravotnických pracovníků jsou většinou jen podkladem pro případné krácení doby započtené praxe.

Podle § 3 odst. 3 písm. b) citovaného nařízení vlády totiž může zaměstnavatel zařadit do platové třídy i zaměstnance, který pro tuto třídu nesplňuje potřebné vzdělání, pokud zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon jeho práce nižší vzdělání nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad. A za takovýto předpis je třeba považovat i zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který pro výkon práce všeobecné sestry považuje za postačující i absolvování studijního oboru zdravotní sestra na střední zdravotnické škole.


Mám stejný počet let odborné praxe jako moje kolegyně, zaměstnavatel mě však zařadil do nižšího platového stupně než ji, prý proto, že mám jenom střední zdravotnickou školu.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. určuje pro jednotlivé platové třídy minimální kvalifikační předpoklady s tím, že zaměstnavatel může zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jen výjimečně. Pro zdravotnické pracovníky, jejichž odborná způsobilost je dána zákonem o nelékařských zdravotnických povolání, tato výjimka platí bez jakýchkoli dalších podmínek. Pokud je však tato výjimka použita, pak zaměstnanci se středním vzděláním s maturitní zkouškou zaměstnavatel z doby praxe odečte při zařazení do 9. platové třídy dobu dvou roků, při zařazení do 10. platové třídy dobu tří roků a při zařazení do 11. a vyšší třídy dobu pěti let, tedy přibližně dobu, o kterou bylo jejich studium kratší.


Můj zaměstnavatel nebere při určení platu ohled na dobu praxe a platy nám určuje bez ohledu na platové stupně. Má na to nárok?

Podle § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, může zdravotnické zařízení, které poskytuje péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě, případně stanovit vnitřním předpisem, způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Konkrétní výši tarifu jednotlivým zaměstnancům pak zaměstnavatel určuje podle přijatých zásad, případně i na spodní hranici rozpětí.


Pracuji jako fyzioterapeut 4.5 roku v příspěvkové organizaci, jsem registrovaná a absolvovala jsem VOŠ. V současné době jsem v 8. platové třídě jako přítomné všeobecné zdravotní sestry. Myslím si však, že vzhledem k náplni práce bez odborného dohledu a příslušnému vzdělání a délce praxe mi náleží zařazení do 9. platové třídy. Zaměstnavatel však oponuje tím, že v kolektivní smlouvě je stanoveno dle náplně práce zařazení fyzioterapeuta do 8. platové třídy. Je toto možné?

Fyzioterapeutovi, pracujícímu v příspěvkové organizaci bez odborného dohledu, přísluší platové zařazení podle náročnosti požadované a vykonávané práce nejméně do 9. platové třídy. Dosažené vzdělání a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však samo o sobě tento nárok nezakládá. Rozhodující je potřeba a z ní vyplývající požadavek zaměstnavatele. Ten s ohledem na své potřeby může, samozřejmě v souladu s pracovní smlouvou a pracovní náplní zaměstnance, požadovat i po takovémto zaměstnanci výkon činností pod odborným dohledem. Pokud však po Vás zaměstnavatel požaduje práci bez tohoto dohledu, je zařazení do 8. platové třídy v rozporu s platnými předpisy. Plat totiž, a to ani kolektivní smlouvou, nelze podle § 122 odst. 1 zákoníku práce určit „jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení“, tedy i katalog prací.


Do jaké platové třídy lze zařadit absolventa - zubního lékaře?

Začínající zubní lékař zpravidla pracuje pod odborným dohledem a proto se podle katalogu prací zařadí do 11. platové třídy. Pokud po něm bude zaměstnavatel požadovat samostatný výkon povolání, zařadí se do 12. platové třídy.


Jaký je plat sanitářek?

V příspěvkových zdravotnických zařízeních se sanitář zařadí podle náročnosti vykonávané práce do 2., 3., nebo do 4. platové třídy s platovým tarifem (příloha č.3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) odstupňovaným podle započitatelné praxe. V zařízeních podnikatelského charakteru sanitáři přísluší, pokud z platné kolektivní nebo pracovní smlouvy nevyplývá jiná výše mzdy, zaručená mzda ve 2. skupině prací, tj. nejméně ve výši 8900 Kč měsíčně. Navíc má nárok, a to u obou typů zaměstnavatelů, na další složky mzdy podle vykonávané práce, tj. na plat (mzdu) za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztížením pracovním prostředí a za práci v soboru a v neděli.

Kde bych našla tzv. tabulkové platy zdravotnických pracovníků dle platových tříd?

Stupnice platových tarifů, platná pro zdravotnické pracovníky, tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tuto stupnici můžete nalézt v částce 184/2006 Sbírky zákonů, případně na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz, Právní předpisy/Nařízení vlády).

Tarifní plat ve fakultní nemocnici

Jsem radiologická asistentka s VŠ vzděláním (bakalářské studium) a praxí 1,5 roku. Přecházím ze soukromého zařízení do fakultní nemocnice, kde mi jako nástupní plat nabízejí 8. platovou třídu a druhý platový stupeň, tedy 13140 Kč. Já si přitom myslím, že bych měla patřit minimálně do 9. (po zkušební době do 10.) platové třídy. Na co mám tedy nárok?

K dotazu je třeba nejprve uvést, že zařazení do platové třídy zaměstnavatel neurčuje podle dosažené kvalifikace zaměstnance, ale podle nejnáročnější práce, jejíž výkon po něm prostřednictvím pracovní smlouvy nebo pracovní náplně požaduje. Podle Vámi uváděných údajů po vás zřejmě bude zaměstnavatel požadovat, přinejmenším z počátku, práci pod odborným dohledem, a té 8. platová třída odpovídá. Pokud se požadavek zaměstnavatele změní a bude požadovat práci samostatnou (bez odborného dohledu), bude vám náležet zařazení do 9. platové třídy. Do 10. platové třídy se radiologický asistent zařazuje jen při provádění složitějších diagnostických a terapeutických výkonů nebo při výkonu metodické, řídící, koncepční, kontrolní, výzkumné a vzdělávací práci v oboru.


Platová třída bez ARIP

V současné době pracuji jako všeobecná sestra na JIP jsem zařazena do 9. platové třídy. Mám vysokoškolské vzdělání (ošetřovatelství), ale nemám ARIP. Nyní nastupuji na místo staniční na standardní oddělení. Mám nárok na vyšší platovou třídu 10. či 11.?

Z vámi poskytnutých údajů se jeví jako pravděpodobné, že na oddělení JIP jste v 9. platové třídě poskytovala vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem.

Po přechodu na místo staniční sestry na standardním oddělení zůstane vaše platové zařazení pravděpodobně nezměněno budete poskytovat, nyní již bez odborného dohledu, „jen“ základní nebo specializovanou péči. Výkon funkce staniční sestry bude finančně ohodnocen příplatkem za vedení. Pokud byste však vykonávala nebo řídila i náročnější činnosti, budete zařazena do vyšší třídy odpovídající těmto činnostem.


Více peněz za vyšší vzdělání?

Momentálně pracuji jako zdravotní sestra na JIP a mám vystudovanou vysokou školu (bakalářské studium). Pracuji ve zdravotnictví 8 měsíců a jsem registrovaná sestra. Můžu se Vás zeptat, ve které platové třídě bych měla být zařazená, popřípadě kdy bych měla postoupit o třídu výš?

Jsem všeobecná sestra bez odborného dohledu s 15-letou praxí a vysokoškolským vzděláním obor všeobecná sesra/por.asistentka. Pracuji ve vězeňské nemocnici a jsem zařazena do 9. platové třídy. Sestry s PSS v oboru jsou zařazeny do 10. platové třídy a přitom vykonávají tu samou činnost jako já v 9. platové třídě. Jak je možné, že jsou ve vyšší třídě, když mám vyšší vzdělání?

Oba dotazy vycházejí z mylného předpokladu, že zařazení do platové třídy se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je však podle § 123 zákoníku práce rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a v jeho mezích nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje.

Pro určení platového zařazení je proto nezbytná náplň práce, která vymezuje nejnáročnější činnosti zaměstnance, při čemž rozhodnutí o tom, zda bude zaměstnanec pracovat pod odborným dohledem nebo bez něj, závisí zejména na provozní potřebě pracoviště a na tom, zda je zaměstnavatel oprávněn konkrétního zaměstnance samostatným výkonem určitých činností pověřit. K samostatnému výkonu náročnějších činností, uvedených v § 48 až 59 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, je totiž nezbytné získání specializované způsobilosti.

Platový tarif 9. platové třídy náleží všeobecné sestře, poskytující bez odborného dohledu komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči, i všeobecné sestře, poskytující vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu je zařazeno do 10. platové třídy; k samostatnému výkonu většiny z těchto činností je ovšem nutno získat specializovanou způsobilost.

Ukončila jsem studium VZŠ obor Diplomovaná všeobecná sestra. Do svého prvního zaměstnání budu teprve nastupovat, tudíž praxi mám jen ze SZŠ a VZŠ a letních brigád ve zdravotnických zařízeních typu domov důchodců, charita. Na jakou platovou třídu mám nárok?

Pokud bude pracovat ve zdravotnickém zařízení nepodnikatelské sféry, např. v nemocnici zřízené jako příspěvková organizace, pak budete jako všeobecná sestra pracovat přinejmenším zpočátku pod odborným dohledem a budete zařazena do 8. platové třídy. Pověří-li Vás později zaměstnavatel poskytováním komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, nebo vysoce specializované péče pod odborným dohledem, budete mít nárok na zařazení do 9. platové třídy.

Pokud však budete pracovat v zařízení podnikatelské sféry, např. nemocnici ve formě s.r.o. nebo a.s., pak budete mít nárok na mzdu ve výši sjednané v individuální nebo v kolektivní smlouvě, nejméně však na úrovni zaručené mzdy, tedy při práci pod odborným dohledem ve výši 10800 Kč, a při práci bez tohoto dohledu ve výši 12000 Kč měsíčně.


Budu končit mateřskou dovolenou a chtěla jsem si zjistit, do jaké platové třídy budu zařazena, ale bohužel jsem to nikde nenašla, můžete mi prosím poradit? Jsem zdravotní sestra pro JIP.

Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do té platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon po něm požaduje. Z poskytnutých informací, zejména pro nedostatek údajů o budoucí práci a případné specializované způsobilosti, nelze vaše budoucí platové zařazení dovodit.

Je proto možno pouze uvést, že všeobecné sestře, poskytující základní a specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem, náleží zařazení do 8. platové třídy. Pokud tato sestra poskytuje komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, nebo vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem, zařadí se do 9. platové třídy.

Zařazení do 10. platové třídy pak přísluší všeobecné sestře, která poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. To ovšem platí jen za předpokladu, že je Vaším zaměstnavatelem příspěvková organizace nebo stát, kteří zaměstnancům poskytují plat. Pokud byste nastoupila do zdravotnického zařízení podnikatelského charakteru, měla byste mzdu v dohodnuté výši, nejméně však na úrovni zaručené mzdy.

(ivb), www.tribune.cz

Máte dotaz ohledně svého odměňování? Pište nám!

Dotazy zasílejte na adresu online@tribune.cz.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené