Přeskočit na obsah

Plat pracovníka v sociálních službách

Právní poradna Medical Tribune

Jaké jsou prosím tabulky pracovníka v sociálních službách (dříve sanitářka)?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Tzv. tabulkové platy jsou určeny nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto nařízení vlády bylo významným způsobem novelizováno k datu 1. 4. 2009, a to konkrétně nařízením vlády č. 74/2009 Sb., kterým - stručně řečeno - byla zrušena tzv. základní tabulka (přesněji dřívější příloha č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., která určovala stupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Od 1. 4. 2009 pracovníci v sociálních službách odměňovaní platem (zaměstnavatel typicky v právní formě příspěvkové organizace) spadají do tabulky nově nazvané „Příloha č. 1: Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1."

V této tabulce může být pracovník v sociálních službách s ohledem na nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací, zařazen v rozpětí od 3. do 9. platové třídy, a to podle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje - viz níže.

PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE

3. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 7.440 Kč do 11.220 Kč měsíčně)

1. Provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

2. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.

4. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 8.060 Kč do 12.150 Kč měsíčně)

1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.

2. Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní obslužné péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.

5. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 8.750 Kč do 13.190 Kč měsíčně)

1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.

2. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.

6. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 9.490 Kč do 14.280 Kč měsíčně)

1. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností.

2. Vytváření vztahu klientů k živým tvorům včetně péče o ně.

3. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci, provádění dílčích sociálních depistáží, psychická aktivizace klientů, posilování společenských a sociálních kontaktů klientů, provádění sociálně pečovatelské (výchovné) práce s dětmi.

4. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

7. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 10.290 Kč do 15.520 Kč měsíčně)

1. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů, zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů, provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů.

2. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.

3. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.

8. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 11.170 Kč do 16.810 Kč měsíčně)

1. Organizování, odborné a ekonomické zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálněprávních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku (koordinátor pečovatelské služby).

9. platová třída (plat podle délky započitatelné praxe od 12.120 Kč do 18.250 Kč měsíčně)

1. Komplexní koordinace a zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění sociálního šetření v terénu včetně podávání návrhů. Provádění psychosociální podpory a dle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zabezpečování pečovatelských služeb v chráněném bydlení (koordinátor pečovatelské služby).

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené