Přeskočit na obsah

Poslanecká sněmovna schválila nová pravidla pro poukazové zdravotnické prostředky

Nová úprava zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

„Nepředpokládám, že by mělo dojít k průtahům. Snažím se apelovat na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam především pro pacienty. Je to trochu časově napnuté, ale věřím, že se novela stihne přijmout do konce roku 2018,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Novela bude nyní postoupena Senátu PČR.

Cílem předkládaného návrhu zákona je zakotvit do zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 1. ledna 2019 nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků totiž přestane platit posledním dnem letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, který dosavadní úpravu neumožňující jakýkoli přezkum postupu zdravotních pojišťoven shledal za rozpornou s Listinou základních práv a svobod. „Dosavadní pravidla nebyla zcela transparentní a existoval zde prokorupční potenciál. V nové právní úpravě naplňujeme požadavek Ústavního soudu,aby na péči dosáhl každý pacient bez ohledu na svůj sociální status, a stanovujeme jasná transparentní pravidla. Díky tomu, že jsme je připravili v rekordním čase, věřím, že se nám podaří předejít velkému chaosu a miliardovým ztrátám, ke kterým by v opačném případě v systému veřejného zdravotního pojištění od nového roku došlo. Jsem přesvědčen, že senátoři neohrozí pacienty ani systém a novelu schválí,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z načtených pozměňovacích návrhů byly schválenyzejména ty, které MZ podporovalo a které byly předem prodiskutovány se zástupci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Tato pracovní skupina působí při Ministerstvu zdravotnictví jako platforma, v níž diskutují zástupci všech zainteresovaných stakeholderů, tj. zdravotních pojišťoven, pacientů i příslušných odborníků. Prošel tak návrh zvýšit úhradu u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak návrh na stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce (dosud návrh počítal pouze s úhradou oprav vozíků ve vlastnictví zdravotní pojišťovny). Rovněž byl schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně, který byl podpořen i Výborem pro zdravotnictví v rámci Poslanecké sněmovny.

„Novela přináší celou řadu pozitivních změn pro pacienty.Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci.Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců až o několik stovek milionů korun,“ řekl dále ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato částka bude nově součástí výdajů veřejného zdravotního pojištění, nicméně díky členění úhradových skupin a nastavení limitu úhrady dojde k úsporám systému v přibližně shodné výši. Prostřednictvímdohody o nejvyšší ceně a cenové soutěže bude možné u zaměnitelných zdravotnických prostředků snížit výši úhrady ještě pod zákonem stanovený limit.

Klíčovou přílohou novely je nový seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom. „Významnou změnou je, že nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Novela umožní pružné reakce na vstup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení. Správní řízení by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil až tehdy, pokud by bylo zařazení zdravotnického prostředku zpochybněno. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Novela vznikla za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci všech významných dotčených subjektů, kterými jsou zejména zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, profesní komory (lékařská, stomatologická i lékárnická), Česká lékařská společnost JEP, Národní rada osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientská rada, jakož i zástupci různých sdružení, asociací či společenství výrobců, prodejců či dodavatelů zdravotnických prostředků. Pacientské organizace pak byly intenzivně zapojeny i do celého legislativního procesu.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené