Přeskočit na obsah

Převod praxí - daňové dopady pro kupujícího

Prodej praxí - seriál MT

Předpokládejme, že kupující koupil nestátní zdravotnické zařízení za 800 tisíc Kč. Součástí koupě byl i hmotný majetek. Ten byl uveden dle jednotlivých položek v příloze kupní smlouvy. Hmotný majetek je nutno nechat ocenit a  rozdíl rozpočítat do celkové kupní ceny.

Lékařka podnikající podle zvláštních předpisů kupuje ordinaci (nestátní zdravotnické zařízení) za 800 tisíc Kč, na základě kupní smlouvy, o prodeji podniku. Jedná se o smluvní cenu vycházející ze zpracovaného znaleckého posudku. Posudek byl zpracován metodou kapitalizovaných čistých výnosů.

Součástí kupní ceny je jmenovitý seznam majetku  - vybavení, zařízení a zásob, ale bez uvedení jakékoliv ceny (cena pořízení, sjednaná……). Předmětem převodu (prodeje) nejsou nemovitosti, majetková práva, peníze a ceniny.

Nepřecházejí pohledávky, neboť při prodeji nestátního zdravotního zařízení nepřecházejí smlouvy se zdravotními pojišťovnami (mají veřejnoprávní nikoliv obchodně právní charakter). Proto nepřecházejí ani pohledávky, které se k těmto smlouvám váží. Závazky se předpokládají v nulové výši.

Jak postupovat

Pomineme-li některé, zcela zcestné názory, pak se nejčastěji objevují doporučení

a) převzít hmotný majetek v cenách dle daňové evidence prodávajícího a zbytek do 800 000 Kč bude goodwill, který se bude do daňově uznatelných výdajů promítat formou odpisů po dobu šedesáti měsíců.

Tento postup považuji za zcela neobhajitelný. Goodwill se po dobu šedesáti měsíců  odepisuje účetně, daňově však po dobu 180 měsíců. Navíc odepisovat daňově rovnoměrně po dobu 180 měsíců se může týkat pouze těch poplatníků, kteří vedou  účetnictví a nikoliv těch, kteří vedou daňovou evidenci.

b) nechat ocenit hmotný majetek a zbytek do 800 000 Kč, bude kladný oceňovací  rozdíl při koupi podniku a ten bude zahrnut do výdajů, rovnoměrně během 180 měsíců. Tento postup by byl nepochybně správný, kdyby lékařka byla účetní   jednotkou a vedla účetnictví.  Při vedení daňové evidence jej však nelze uplatnit.

Za jediný správný postup lze  považovat pouze postup v souladu s §7 b odst. 3 (předposlední věta) zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tzn. nechat ocenit hmotný majetek a zbytek do 800 000 Kč, v poměrné výši mezi tento majetek rozpočítat.

Výsledek může mít např. následující podobu:

Ocenění movitého majetku (provedeno např. držitelem koncese na oceňování majetku pro podnik).

Poř. číslo

Název oceňovaného  majetku

Počet ks

Cena dle znalce v Kč

Cena dle znalce v Kč

Přepočtená cena v Kč

Přepočtená cena v Kč

Za 1 kus

Celkem

Za 1 kus

Celkem

1.

Sterilizátor horkovzdušný

1

6 500

6 500

34 450

34 450

2.

Lampa bakteriocidní

1

5 700

5 700

30 210

30 210

3.

Stojanová lampa speciální vyšetřovací, halogenová

2

8 500

17 000

45 050

90 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Stůl kancelářský

2

2 500

5 000

13 250

26 500

15.

Křeslo manažerské

2

2 800

5 600

14 840

29 680

16.

Skříň lékařská prosklená

2

3 500

7 000

18 550

37 100

17.

Skříňka lékařská kovová

2

2 000

4 000

10 600

21 200

18.

Kartotéka kovová 4zásuvk.

4

1 200

4 800

6 360

25 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

Ekologický čistící přístroj

1

12 000

12 000

63 600

63 600

81.

Glukometr

1

5 000

5 000

26 500

26 500

 

Celkem

 

 

151 535

 

800 000

 

Pro stanovení přepočtené ceny jednotlivého hmotného majetku bylo použito koeficientu 5,2793084, po zaokrouhlení 5,28 (800 000 : 151 535). Přepočtená cena stojanové lampy vyšetřovací a ekologického čistícího přístroje přesáhla částku 40 000 Kč. Tento majetek bude daňově odepisován a odpisy za jednotlivé kalendářní roky budou zahrnuty do daňově uznatelných výdajů v daňovém přiznání jako tzv. „započtené výdaje“.

Protože přepočtená cena tohoto majetku činí celkem 153 700 Kč, bude zbytek do 800 000 Kč tedy 646 300 Kč zahrnut do daňově uznatelných výdajů jednorázově v roce pořízení pokud bude  skutečně uhrazen. V případě splátek se bude jednat o daňový výdaj v okamžiku každé jednotlivé splátky. Majetek nad 40 000 Kč může být odepisován bez ohledu na to zda byl uhrazen či nikoliv, neboť na základě smlouvy o prodeji podniku se kupující lékařka stane vlastníkem v okamžiku podpisu smlouvy. Je na jejím zvážení zda začne odepisovat v roce pořízení, případně v roce následujícím.

Závěrečné doporučení a shrnutí k této části problematiky.

  1. Nesprávná doporučení se vyskytují i v odborné literatuře (především té starší – s dřívějším datem vydání). Odepisování oceňovacího rozdílu po dobu 180 měsíců bylo opodstatněné do okamžiku zrušení jednoduchého účetnictví k 1.1. 2004 a jeho nahrazením daňovou evidencí.
  2. Je třeba mít na paměti skutečnost, že ani správci daně se s touto problematikou příliš často nesetkávají proto nelze než potencionálnímu kupujícímu doporučit aby případné zpracování podkladů pro uplatnění výdajů spojených s nákupem NZZ do výdajů daňově uznatelných zadal takovému zpracovateli, který bude ochoten a schopen shora uvedený postup v případě potřeby obhájit u příslušného správce daně.

Právní aspekty koupě praxí

Pokud došlo ke koupi ordinace na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dle ustanovení § 476 - § 488    zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, přešlo na kupujícího vlastnické právo k podniku (nestátnímu zdravotnickému zařízení).

K pořízení nestátního zdravotnického zařízení došlo smlouvou o prodeji podniku poplatníkem, který vede daňovou evidenci,  a to za jednu pořizovací cenu. Pro uplatnění daňově uznatelných výdajů souvisejících s pořízením podniku je nutno s odvoláním na § 7b, odst.3 zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, stanovit cenu jednotlivých složek majetku a to v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků.

ing. František Elis, www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…