Přeskočit na obsah

Prodejte komu chcete vy, nebo neprodávejte vůbec

Seriál Medical Tribune

Chystáte se prodávat praxi? Na co se máte připravit a čím začít? Na jaké nástrahy se máte připravit? Jak velké daně budete muset z prodeje zaplatit? Na otázky MT odpovídá daňový poradce a oceňovatel lékařských praxí, ing. František Elis.

Náš čtenář se po přečtení prvního dílu seriálu o prodeji lékařských praxí ptá: „Jak je možné, že ačkoliv oficiálně je u nás prodej lékařských praxí zakázán, resp. není alespoň ex lege povolen, přesto se prodeje uskutečňují opakovaně a vše funguje?“

Nevím, o co opírá tazatel své tvrzení, že prodej lékařských praxí je zakázán. Vše se odvíjí od skutečnosti, zda je lékařská ordinace podnikem. Jsem přesvědčen, že ano. Pro tento svůj názor nacházím oporu např. i v rozsudku Nejvyššího soudu ČR z roku 2004 z něhož cituji: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (§2 odst. 1 ObchZ). Podnikatelem podle obchodního zákoníku je i osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů [§ 2 odst. 2 písm. c) ObchZ], tedy i lékař vykonávající soukromou lékařskou praxi. Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit (§ 5 odst. 1 ObchZ). Podnik je věc hromadná (§ 5 odst. 2 ObchZ). Výkon soukromé lékařské praxe je tedy podnikáním lékaře jako podnikatele a soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek jeho podnikání je podnikem“… Jinou otázkou je, že v případě provozování praxe fyzickou osobou nepřecházejí smlouvy se zdravotními pojišťovnami (nemají obchodně právní ale veřejnoprávní charakter) a zájemce o koupi praxe musí uspět ve výběrovém řízení.

Lékař v důchodovém věku začíná pomalu pomýšlet na prodej lékařské praxe. Praxi provádí jako fyzická osoba. Co by měl takový lékař dělat, na co se připravit?

V odpovědi předpokládám, že lékař bude chtít prodat praxi tím nejefektivnějším způsobem, tedy jako podnik. Dále předpokládám, že má zájemce, který chce tuto praxi koupit. Pro jednání o ceně doporučuji nechat praxi ocenit a po odsouhlasení prodejní ceny kupujícím absolvovat jednání s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami. Dobu potřebnou k vyřešení všech administrativních záležitostí odhaduji s ohledem na již realizované převody minimálně 6 měsíců. Přesto, že to není předmětem dotazu, považuji za nutné případného prodávajícího lékaře upozornit na fakt, že příjem z prodeje ordinace podléhá zdanění daní z příjmů fyzických osob a vstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Např. při prodeji ordinace za 1 000 000,- Kč a uplatnění daňově uznatelných výdajů procentem z dosažených příjmů bude čistý příjem prodávajícího cca 780 000,- Kč.

Podle zákona prodává lékař pouze svůj hmotný majetek. Smlouvy s pojišťovnami se takto prodat nedají. Co to pro lékaře může v praxi znamenat? Na jaké nástrahy se má připravit? Např. že si vybere lékaře, kterému chce praxi prodat, ale pojišťovna s ním neuzavře smlouvu?

V případě převodu lékařské praxe prodává lékař podnik fyzické osoby, která vede daňovou evidenci a podniká podle zvláštního zákona. Přechází tedy na kupujícího např. i pracovní smlouva se zdravotní sestrou, smlouva na likvidaci nebezpečného odpadu atd., s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami. Kupující musí uspět ve výběrovém řízení a získat příslib na uzavření smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Účast ve výběrovém řízení je podmíněna získáním registrace nestátního zdravotnického zařízení. Pro udělení registrace je nutné uvést sídlo NZZ, které je v naprosté většině shodné s místem ve kterém provozuje praxi stávající lékař (prodávající). Z uvedeného je zřejmé, že počet účastníků výběrového řízení je značně omezen. Pokud kupující ve výběrovém řízení neuspěje, prodej praxe se neuskuteční a stávající provozovatel praxe pokračuje v činnosti na základě platných smluv se zdravotními pojišťovnami. Zjednodušeně řečeno: prodám komu chci já nebo neprodám vůbec. Ve své praxi jsem se však s podobným případem nesetkal neboť kupující i prodávající k tomuto problému vždy přistupovali velmi zodpovědně a převod praxe v dostatečném časovém předstihu projednali s rozhodujícími zdravotními pojišťovnami.

Je podle vás problematika prodeje lékařských praxí dostatečně legislativně upravena, nebo je zde velký prostor pro nejasnosti, které komplikují lékařům při této transakci život?

Samozřejmě, že by bylo pro obě strany transakce jednodušší aby při převodu praxe automaticky přecházely i smlouvy se zdravotními pojišťovnami. To již bylo lékařům mnohokrát slibováno ale zatím nerealizováno. Obecně si však myslím, že zákonný rámec pro převody praxí existuje a komplikace s převodem praxí nejsou nepřekonatelné. Uznávám však, že pomoc odborníka na danou problematiku je pro prodávajícího i kupujícího zpravidla nezbytná.

Jakou roli hrají podle Vás v této věci odhadci lékařských praxí? Nakolik jsou pro prodej praxe důležití?

Ocenění lékařské praxe není pro realizaci převodu praxe nezbytně nutné. Slouží pouze jako podklad pro stanovení kupní ceny, která se však může od ceny stanovené ve znaleckém posudku lišit. Záleží jednak na struktuře transakce (zda prodávající dostane uhrazenu kupní cenu jednorázově při podpisu smlouvy, nebo bude úhrada prováděna ve splátkách v relativně dlouhém časovém období) a na zkušenostech smluvních stran s vyjednáváním. Znalecký posudek může být rovněž použit jako jeden z podkladů pro získání bankovního úvěru kupujícím. Osobně však považuji zpracování ocenění lékařské praxe za žádoucí. Prodávající má hodnověrné podklady pro opodstatněnost požadované kupní ceny a kupující má možnost zjistit z jakých podkladů a jakým způsobem byla hodnota praxe stanovena.

Souhlasíte s názorem, že prodej praxe je obchod jako každý jiný, jen musí být proveden pod odborným dohledem?

Ano. A to i přesto, že si uvědomuji, že řada lékařů nebude s tímto názorem souhlasit.Tvrdím-li, že provoz lékařské praxe je podnikáním a že tato lékařská praxe je podnikem dle obchodního zákoníku, pak nemohu zastávat jiný názor, než že prodej ordinace by měl být skutečně obchod jako každý jiný. Především oproštěný od emocí a sentimentu. A proto, že se nejedná o jednoduchou záležitost jsem zároveň přesvědčen, že pomoc odborníka je nutná. Měl by to být především právník a daňový poradce, případně i specialista na oceňování lékařských praxí. Je na každém prodávajícím aby si svobodně vybral, zda se bude při prodeji své praxe rozhodovat hlavou nebo srdcem. Ať to zní jakkoliv tvrdě, prodej praxe jev naprosté většině případů o penězích a pokud prodávající nebo kupující tvrdí, že tomu tak není, lze opět v naprosté většině případů důvodně pochybovat o upřímnosti takovéhoto tvrzení.

Příště: Jaké faktory zvyšují/snižují kupní cenu lékařské ordinace?

Předchozí díly:

Máte otázky ohledně prodeje a koupě lékařských praxí? Napište nám!

(ivb)

Dotazy zasílejte na adresu bezdekova@tribune.cz.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené