Přeskočit na obsah

Projekt, který pomáhá zdravotníkům i pacientům různých kultur

Statistiky jasně dokazují nárůst počtu případů ošetřovatelské péče a léčby cizinců nejen v České republice, ale i v Evropě, a dokonce i v rámci celosvětového měřítka.


V rámci odborné přípravy zdravotnických profesionálů se stále častěji setkáváme se zařazováním předmětů multikulturního ošetřovatelství, jejichž cílem je seznámit budoucí zdravotníky se specifiky jednotlivých kultur tak, aby poskytovanou péči mohli v rámci uspokojování potřeb co nejvíce přizpůsobit kulturním zvyklostem pacienta. Z praxe však vyplývá, že ne vždy je možné specifické kulturní potřeby pacientů zcela uspokojit. Systém organizace, odlišné administrativní uspořádání, včetně kvalitativně rozdílného personálního a materiálního vybavení poskytovatele péče, totiž mnohdy znemožňují i správně edukovanému zdravotníkovi s dostatečnou jazykovou vybaveností specifické kulturní potřeby pacientů naplňovat.

Jedním z možných řešení je v rámci poskytování bezpečné a „kulturně citlivé“ péče o pacienta přeměna multikulturního přístupu v přístup transkulturní. Touto zdánlivě drobnou změnou totiž zapojíme do kulturně‑adaptačního procesu i samotného pacienta spolu s jeho rodinou, samozřejmě s ohledem na jeho aktuální a reálné možnosti. Je třeba zdůraznit, že úspěšně poskytovaná péče spočívá především ve vzájemné interakci pacienta a zdravotnického pracovníka a nikdy by neměla být chápána pouze jednosměrně, a to i přes zdravotní handicap pacienta. Součástí transkulturní ošetřovatelské péče totiž není pouze jazykově a multikulturně vzdělaný zdravotník se snahou uspokojit kulturně odlišné potřeby klienta, ale i správně a dostatečně informovaný pacient, který dostatečně reflektuje odlišnost kulturního a sociálního prostředí, ve kterém se ocitá. Základním pilířem této efektivní péče je v procesu vzájemně probíhající interakce zdravotníka a pacienta především oboustranná informovanost a z ní plynoucí respekt k odlišnostem.

S cílem poskytovat a prohloubit poskytování transkulturní ošetřovatelské péče vznikl i projekt TNP, realizovaný v období 2017–2020. Jedná se o tříletý evropský projekt v rámci programu Erasmus plus. Koordinátorem projektu je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích a jejími projektovými partnery jsou Dánsko, Izrael, Kypr, Španělsko a Turecko. Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního zdroje informací v oblasti transkulturního ošetřovatelství pro všechny cílové skupiny v rámci procesu specifické ošetřovatelské péče. V prvních dvou letech projektu všechny partnerské odborné týmy učitelů, sester a lékařů zpracovávaly výstupní materiály obsahující podrobné informace o svých zemích, tradicích a kulturních odlišnostech nejen z oblasti veřejného života, ale i z oblasti zdravotní péče. Vodítkem ke zpracování informací byla pro všechny shodně vytvořená šablona, inspirovaná modelem M. Leiningerové. Tím bylo dosaženo shodné strukturalizace zpracování dat, která přispěla k orientaci především cílových uživatelů zpracovaných materiálů. Všechny vytvořené edukační materiály jsou volně dostupné na webovém portálu projektu: www.project‑tnp.eu s překladem do všech jazyků projektových partnerů a angličtiny. Výstupní materiály jsou určeny pro zdravotnické profesionály, pro žáky, studenty a učitele zdravotnických škol, ale také pro širokou laickou veřejnost.

V závěrečném roce projektu byly ověřeny všechny vytvořené výstupy na několika úrovních a proběhly diseminační konference projektu ve všech partnerských zemích s cílem dostat zdrojový odkaz do povědomí odborné i široké veřejnosti. Hodnocení studijních materiálů bylo provedeno v partnerských školách mezi studenty a učiteli, materiály byly ověřeny prostřednictvím mobilit žáků ve všech partnerských zemích a významnou zpětnou vazbou byla i nezávislá hodnocení externích projektových partnerů ze Švýcarska a z USA, která potvrdila význam projektových výstupů v oblasti transkulturního ošetřovatelství.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené