Přeskočit na obsah

První doporučení ESC pro kardioonkologii

srdce, arytmie
Ilustrační foto: Shutterstock

Cílem nových doporučených postupů, zveřejněných u příležitosti letošního kongresu ESC, je omezit nežádoucí účinky onkologické léčby na srdce tak, aby pacienti mohli bezpečně podstoupit léčbu.

Léčba onkologického onemocnění, jako je chemoterapie, ozařování, cílená léčba a imunoterapie, má potenciál vyvolat kardiovaskulární onemocnění. Díky úspěchům léčby malignit, vedoucím k prodloužení přežití pacientů, žije nyní stále více osob s onemocněním srdce v důsledku onkologické léčby. Pacienti, kteří přežijí několik solidních nádorů a lymfomů, mají dvojnásobné riziko vzniku kardiovaskulárního (KV) onemocnění ve srovnání s běžnou populací.

Nové guidelines, vypracované ve spolupráci ESC s Evropskou hematologickou asociací (EHA), Evropskou společností pro terapeutickou radiologii a onkologii (ESTRO) a Mezinárodní kardioonkologickou společností (IC‑OS), poskytují konkrétní doporučení, jak postupovat před onkologickou léčbou s potenciálem vyvolat KV onemocnění, během ní a po jejím ukončení.

Prvním důležitým momentem je, aby onkologové a hematologové věděli, které terapie mohou způsobit KV onemocnění. Druhým je fakt, že specifická léčba malignit nepředstavuje u všech pacientů stejnou míru rizika. Proto se doporučuje provést základní kardiovaskulární vyšetření, aby bylo možné identifikovat pacienty s vysokým rizikem – ti by měli být před zahájením onkologické léčby odesláni ke kardiologovi k dalšímu vyšetření a optimalizaci stavu KV systému a rizikových faktorů. „Toto předběžné posouzení kardiologem musí být provedeno bezodkladně, aby se minimalizovalo zpoždění začátku onkologické léčby,“ uvedla předsedkyně pracovní skupiny guidelines Dr. Teresa Lopez‑Fernandezová z Univerzitní nemocnice La Paz v Madridu ve Španělsku.

Frekvenci kardiologických kontrol během kardiovaskulárně rizikové onkologické léčby a preventivní nasazení kardioprotektivní léčby lze přizpůsobit každému onkologickému pacientovi na podkladě základního rizika, povahy, celkové doby trvání a dávky onkologické léčby a případného preexistujícího srdečního onemocnění.

Samotní pacienti by měli být poučeni o možných rizicích a o tom, jak je snížit, například by měli přestat kouřit, měli by cvičit alespoň 150 minut týdně (ale ne do vyčerpání), měli by dodržovat zdravé stravování a omezit alkohol na 100 gramů týdně. Doporučuje se přísná kontrola vysokého krevního tlaku, diabetu a dyslipidémie.

V dokumentu jsou také uvedena doporučení pro diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních nežádoucích účinků během protinádorové léčby. Jednou z častých komplikací je dysfunkce levé komory, která může přejít v srdeční selhání. Typickou příčinou je antracyklinová chemoterapie, například doxorubicin, daunorubicin nebo epirubicin, které se používají při léčbě karcinomu prsu, akutní leukémie, lymfomu a sarkomu. Pokud je během sledování pomocí echokardiogramu nebo krevních testů zjištěna srdeční dysfunkce, doporučuje se, aby kardiologický a onkologický tým důrazně projednal výhody a nevýhody pokračování či ukončení protinádorové léčby.

Podle autorů rozhodnutí o pokračování nebo ukončení onkologické léčby ovlivňuje více faktorů, včetně rozsahu a závažnosti srdečních obtíží, doby, kdy se během onkologické léčby objevily (a kolik dalších léčebných dávek je navrhováno), odpovědi nádoru na léčbu, možností kardioprotekce a jejich předpokládaného přínosu, rozsahu dostupných alternativních nekardiotoxických způsobů léčby nádoru a preferencí pacienta.

U některých skupin pacientů se doporučuje sledování v prvním roce po léčbě. Patří mezi ně ti, u nichž se během onkologické léčby vyskytla KV komplikace. Cílem sledování je posoudit, zda problém odezní, nebo zda přetrvává i po skončení účinku protinádorové terapie. U některých pacientů to může znamenat vysazení KV terapie, u jiných naopak její doživotní užívání. Dalším cílem sledování je odhalit nová KV onemocnění, protože u některých protinádorových terapií, například u antracyklinů, je většina KV nežádoucích účinků odhalena během prvních 12 měsíců po ukončení léčby.   

Originální dokument: Lyon AR et al. 2022 ESC Guidelines on cardio‑oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio‑Oncology Society (IC‑OS). European Heart Journal (2022) 00, 1–133 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…