Přeskočit na obsah

Společně v boji proti nádorovému onemocnění

Jak ukazují nejnovější údaje, karcinom jater si v roce 2020 vyžádal téměř milion životů. Toto onemocnění se stává stále vážnější hrozbou pro veřejné zdraví a nedávná zpráva WHO ukazuje, že se stala třetí nejsmrtelnější malignitou na světě

Kromě dvoudenního summitu zaměřeného na problematiku karcinomu jater byl představen i robustní akční plán boje s hepatocelulárním karcinomem. Ten čerpá z nových technologií, výzkumu a inovací a stanovuje nový přístup EU k prevenci, léčbě a péči o nádorová onemocnění. Zahrnuje celý proces onemocnění, od prevence až po kvalitu života pacientů s touto diagnózou a přeživších. Zaměřuje se i na opatření, pro něž může EU přidat největší hodnotu. Plán usiluje o zmírnění nejen rozvoje onkologických onemocnění, ale i dalších chorob. Jeho cílem je zlepšit zdraví všech lidí v celé EU. Ke klíčovým pilířům této strategie patří prevence, diagnostika, léčba a kvalita života, které jsou v souladu i s cíli EASL.


Zdůraznění významu prevence

Více než 40 procentům zhoubných onemocnění by mohlo být zabráněno včasným řešením hlavních rizikových faktorů, což jsou také faktory, které jsou hlavními příčinami chronického onemocnění jater. Jedná se především o kouření, škodlivou konzumaci alkoholu, nezdravou stravu a nedostatek fyzické aktivity. V souladu s tím EASL plně podporuje význam edukace, a navíc zdůrazňuje význam prevence, která je v přenosu hepatitid (hepatitida B a C), což jsou oba hlavní rizikové faktory karcinomu jater, zcela zásadní. Pozadu by nemělo zůstat žádné onkologické onemocnění, kterému nelze předcházet vakcinací. EASL vítá zejména zahájení iniciativy „HealthyLifestyle4All“, jejímž cílem je podporovat zdravou stravu a fyzickou aktivitu.


Škody způsobené konzumací alkoholu

Evropský plán boje s onkologickým onemocněním zdůrazňuje škody související s alkoholem, který řadí mezi hlavní problém v oblasti veřejného zdraví v EU. Zároveň dodává, že právě zhoubná onemocnění jsou doposud hlavní příčinou úmrtí přičitatelných konzumaci alkoholu. Plán proto usiluje o snížení jeho škodlivého užívání do roku 2025 nejméně o 10 procent. Za tímto účelem Evropská komise přezkoumá právní předpisy EU týkající se zdanění alkoholu a jeho přeshraničního nákupu soukromými osobami. Do konce roku 2023 má být navrženo zařazení zdravotních varování na etikety alkoholických nápojů.

„Pokud jde o riziko zhoubných onemocnění, konzumace jedné láhve vína (obsahující 10 cl alkoholu) odpovídá svojí škodlivostí vykouření pěti cigaret (pro muže), resp. deseti cigaret (pro ženu). Je potřeba tyto informace dostat do povědomí populace. Lídé mají právo vědět, kolika cigaretám se rovná každá vypitá lahev vína, a znát riziko onkologického onemocnění spojené jak s konzumací alkoholu, tak s kouřením cigaret. Musíme znát souvislost mezi nádorovým onemocněním a pitím alkoholu a kouřením,“ uvedl prof. Nick Sheron, člen Výboru pro politiku a veřejné zdraví EASL.

Členským státům bude poskytnuta podpora při provádění rychlých, na důkazech založených intervencí na snížení konzumace alkoholu v primární zdravotní péči, na pracovišti a v sociálních službách. EASL bude podporovat členské státy a zúčastněné strany v zavádění best‑practice intervencí, budování kapacit a zvyšování povědomí.

EASL podporuje i závazek Evropské komise, že bude nadále usilovat o umístění označování potravin na etiketě přední strany výrobku. Vyzývá k evropské reakci na dosažení zdravějších návyků a životního stylu.


Zlepšení diagnostiky a léčby

Plán se zavazuje harmonizovat a provádět ve všech členských státech EU vysoce kvalitní screeningové programy založené na důkazech. Jedná se o důležitý milník, který pomůže snížit nerovnost břemene nádorových onemocnění v různých evropských zemích. Kromě toho budou hrát klíčovou úlohu nové evropské referenční sítě zabývající se komorbiditami spojenými s nádorovým onemocněním. EASL vybízí Komisi, aby zajistila, že nové sítě budou řešit nemoci s širokým přístupem, tedy kromě zhoubných onemocnění i další choroby, včetně infekčních onemocnění.


Zlepšení kvality života

Iniciativa „Lepší život pro pacienty s nádorovým onemocněním“ se zaměřuje na následnou péči. EASL vybízí k povšimnutí, že plán zahrnuje přímá opatření na podporu pacientů, která jim pomáhají udržet pracovní místa a jejich celkové znovuzačlenění do společnosti, včetně sociálních aspektů.

Představitelé EASL si stanovili za své poslání čelit této hrozbě a prosazovat výzkum, realizaci studií, vzdělávání a povědomí o život zachraňujících léčebných postupech. Úkolem EASL je zároveň usnadnit klíčová setkání a komunikaci mezi odborníky z celé Evropy a zajistit, aby všichni, kdo se podílejí na léčbě onemocnění jater, mohli plně využít svůj potenciál při léčbě a prevenci.

Tato organizace, která i nadále působí jako přední poradce evropských zdravotnických úřadů a organizací v oblasti problematiky karcinomu jater a poskytování klinických služeb, také poukazuje na potřebu většího financování výzkumu. Ve snaze dosáhnout optimalizace zdrojů a znalostí buduje EASL pevné vztahy s pacientskými organizacemi i instituty veřejného zdraví, aby se dařilo zachránit a zlepšit kvalitu života více pacientů.

„Vzhledem k tomu, že malignity jater představují pro Evropu stále větší zátěž, má EASL dobré předpoklady k tomu, aby mohla hrát zásadní roli při zvratu. Stanovili jsme jasnou strategii pro podporu nových pokroků v oblasti tohoto onemocnění a vyvinuli jsme komplexní program, který by tomu vyhověl a pomohl zajistit, aby se každému, kdo působí v komunitě zabývající se problematikou karcinomu jater, dostalo potřebné podpory,“ uvedla prof. Maria Reigová z nemocniční kliniky ve španělské Barceloně a členka správní rady EASL.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené