Přeskočit na obsah

Univerzita Karlova jako první vysoká škola v České republice žádá o institucionální akreditaci

Za velký úspěch je nepochybně možné považovat, že Univerzita Karlova je první vysokou školou v České republice, která žádá novelou zřízený Národní akreditační úřad pro vysoké školství o institucionální akreditaci, a to pro všech 23 oblastí (viz níže), v nichž vzdělává své studenty.

Žádost je společným výsledkem více než roční usilovné spolupráce v rámci Univerzity Karlovy, do níž se intenzivně zapojilo všech jejích sedmnáct fakult a desítky jejích zaměstnanců, a to za podpory rektorátu a dalších pracovišť. Přípravy započaly již před tím, než 1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, a během pravidelných setkání probíhalo zajišťování všech potřebných kroků, které vyžadovaly maximální soustředění a spolupráci celé univerzity. Všem pracovnicím a pracovníkům alma mater, bez jejichž aktivní spolupráce a kritických připomínek by nebylo možné žádost v takto brzkém termínu připravit, dnes vedení Univerzity Karlovy směřovalo velké poděkování.

Vedle samotného zpracování žádosti patřila k nejdůležitějším přípravným krokům především rozsáhlá úprava vnitřních předpisů univerzity, jejích fakult a dalších součástí, která probíhala od letních měsíců roku 2016 do června 2017. Nezbytným, nicméně zásadním krokem bylo rovněž ustavení Rady pro vnitřní hodnocení (http://www.cuni.cz/UK-8096.html) na podzim roku 2016, v němž univerzita získala nejenom samosprávný orgán, který se bude starat o oblast akreditací, ale také pečovat o kvalitu a rozvoj její vzdělávací a vědecké činnosti. Rada je složena z 27 členů, mezi nimiž jsou vynikající akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy, kteří kromě svého odborného vhledu disponující cennými zkušenostmi z působení ve vedení univerzity, fakulty či v jiných grémiích, jakož i čtyři zástupci z řad studentů univerzity. Aktivní zapojení studentů do práce v Radě považuje univerzita za přínosné, protože mohou přinášet praktické zkušenosti ze svého studia a navíc Univerzita Karlova získává kritický pohled na to, jak dále rozvíjet své studijní programy.

Další oblastí, které se univerzita v souvislosti se žádostí o institucionální akreditaci věnovala, bylo mezinárodní hodnocení organizované zahraničními odborníky z Evropské asociace univerzit v rámci Institutional Evaluation Programme. O toto hodnocení UK požádala sama a hodnotitelé se během svých dvou návštěv v dubnu a na přelomu května a června 2017 mj. setkali se zástupci vedení univerzity, akademickými pracovníky a studenty celkem šesti fakult. Jednání se odehrávala v přátelském duchu, členové hodnotícího týmu však požadovali důkladné informace o činnosti a plánech Univerzity Karlovy a opakovaně se ujišťovali, že má konkrétní představy, jak se bude dále rozvíjet. Je radostnou zprávou, že tato nezávislá mezinárodní komise ocenila bezchybnou a precizní přípravu podkladů a materiálů univerzitního týmu, otevřenost v přístupu Univerzity Karlovy k hodnoceným oblastem i nasazení, se kterým se akademičtí pracovníci, studenti, vnější spolupracovníci, jakož i vedení univerzity a jejích fakult, do hodnocení zapojili. Univerzita Karlova tímto získala důležitý mezinárodní kritický pohled na svou činnost a doporučení, kterými se bude zabývat, a využije je při svém dalším rozvoji. Závěrečná zpráva z mezinárodního hodnocení je rovněž nedílnou součástí žádosti o institucionální akreditaci.

Celý proces přípravy žádosti o institucionální akreditaci ukázal, že Univerzita Karlova i přes svou velikost a oborovou rozmanitost dokáže efektivně zmapovat a nastavit zrcadlo své vzdělávací a vědecké činnosti včetně reflexe kvality, a to i přes velký časový tlak a velkou určitou nejistotu danou poměrně krátkým přechodným obdobím, které novela vysokým školám poskytuje.

V době, kdy před univerzitou stojí neméně náročný proces schvalování nových studijních programů, je žádost o institucionální akreditaci skvělou zprávou. Univerzita Karlova si totiž spočítala, že tři roky pro přechod na nový systém se sice může zdát jako dostatečně dlouhá doba, ale mají-li být v akademickém roce 2019/2020 otevřeny nové studijní programy, musí být také s předstihem vše připraveno a nelze ztrácet čas. Musí vzniknout zcela nový vnitřní akreditační proces a být provedena transformace studijních programů. Již v příštím roce musí být nové studijní programy schváleny, aby mohla univerzita vyhlásit přijímací řízení a studenti pocítili pouze pozitivní změny tohoto nového procesu.

Udělení institucionální akreditace stvrzuje způsobilost vysoké školy v příslušných oblastech vzdělávání samostatně vytvářet, schvalovat, uskutečňovat a kontrolovat studijní programy. Institucionální akreditace tak dokládá, že jde o instituci, která vedle dostatečné šíře vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání rovněž soustavně dbá na její kvalitu a která poskytuje dostatečné záruky pro její dlouhodobý koncepční rozvoj. Silná akademická samospráva a vysoké nároky na vlastní činnost přitom jsou hodnoty, k nimž se akademické společenství Univerzity Karlovy soustavně hlásí, jak také ve svých záměrech konstatoval mezinárodní hodnotící tým.

Univerzita Karlova si od institucionální akreditace slibuje zejména posílení své samosprávné působnosti a tím i odpovědnosti celého akademického společenství za vzdělávací činnost, další rozvoj mezioborové a mezifakultní spolupráce či integraci stávajících, obsahově blízkých studijních programů do větších celků tam, kde se to ukáže jako vhodné. Skutečnost, že institucionální akreditace představuje pro Univerzitu Karlovu významnou příležitost, zdůraznily i výsledky mezinárodního hodnocení.

Hlubší diskuze o další koncepci rozvoje vzdělávací činnosti univerzity a pojetí jejích studijních programů bude v nejbližší době pokračovat v rámci kulatých stolů s jednotlivými fakultami, které se budou týkat příprav na akreditaci studijních programů schvalovaných v souladu s novelizovaným zněním zákona o vysokých školách. Snahou univerzity bude využít všech nových procesů a nástrojů, které novela nabídla a které si v uplynulém období vytvořila, aby její programy byly kvalitnější a atraktivnější.

Vedle institucionální akreditace tak Univerzita Karlova rovněž stojí před výzvou, jak dosáhnout větší přehlednosti struktury svého vzdělávání. Každá fakulta musí vyhodnotit strukturu a koncepci své vzdělávací činnosti. Nová entita v oblasti vzdělávání, jež zastřešuje studium v obsahově blízkých studijních programech, pak podněcuje fakulty podobného zaměření k daleko větší spolupráci, než tomu bylo dříve. Nové programy by měly tvořit větší a konkurenceschopnější celky, v nichž současně bude studentovi ponechána volnost, aby si své vzdělání dotvářel sám. K tomu může využít celé šíře disciplín, které jsou na univerzitě rozvíjeny, jak ukazuje i seznam oblastí, v nichž univerzita o institucionální akreditaci žádá:

 • biologie, ekologie a životní prostředí,
 • ekonomické obory,
 • farmacie,
 • filologie,
 • fyzika,
 • historické vědy,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • mediální a komunikační studia,
 • neučitelská pedagogika,
 • politické vědy,
 • právo,
 • psychologie,
 • sociologie,
 • tělesná výchova a sport; kinantropologie,
 • učitelství,
 • vědy o umění a kultuře,
 • vědy o Zemi,
 • všeobecné lékařství a zubní lékařství,
 • zdravotnické obory.

Zdroj: Univerzita Karlova

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…