Přeskočit na obsah

Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 11. – 12. listopadu 2017 v Brně

1) Sjezd ČLK zvolil:

mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová, MUDr. Doležalová

návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman

pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Říhová, MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek, MUDr. Nečas, MUDr. Klimovičová, MUDr. Babinec, MUDr. Okáč

2) Sjezd ČLK schválil program jednání. Sjezd ČLK je otevřený s výjimkou bodu č. 6 programu sjezdu (Dům lékařů).

3) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (PhDr. Radek Ptáček) včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach).

4) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

5) Sjezd ČLK schvaluje zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK MUDr. Jana Vedralová.

6) Sjezd ČLK schvaluje zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

7) Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora.

8) Sjezd ČLK schvaluje účetní závěrku hospodaření ČLK za rok 2016.

9) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí roku 2017.

10) Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2017.

11) Sjezd ČLK schválil návrh představenstva na úpravu výše členských příspěvků pro rok 2018 včetně návrhu na změnu způsobu rozdělení výnosů z členských příspěvků mezi centrum a jednotlivá OS ČLK.

12) Sjezd ČLK schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 předložený představenstvem ČLK.

13) Sjezd ČLK schvaluje zakoupení nemovitosti pro Dům lékařů v Praze 9, která byla prezentovaná delegátům sjezdu, za podmínek přednesených na jednání sjezdu dne 11.11.2017 a pověřuje prezidenta ČLK, aby dohodl a uzavřel kupní smlouvu.

14) Změna návrhu programu – Novely stavovských předpisů ČLK se budou projednávat v neděli před vystoupením zástupců Sekce mladých lékařů.

15) Sjezd ČLK diskutoval o aktuální situaci ve zdravotnictví - za aktivní účasti hostů:

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK
MUDr. Tom Philipp, Ph.D. MBA – náměstek MZ ČR
JUDr. Radek Policar – legislativní náměstek MZ ČR
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. – předseda zdravotního výboru Senátu
Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel VZP
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel ÚZIS
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA – ředitel SÚKL
MUDr. Petr Šonka – předseda SPL

  • Povinné elektronické recepty a EET
  • Personální situace ve zdravotnictví (nemocnice, ambulantní sektor)
  • Úhrady a regulace v roce 2018
  • Seznam zdravotních výkonů a cena práce

16) Novely stavovských předpisů:

  • Sjezd ČLK schvaluje SP č. 22, schválený představenstvem dne 8. 9. 2017
  • Sjezd ČLK schvaluje návrh novely SP ČLK č. 1 - Organizační řád
  • Sjezd ČLK schvaluje návrh novely SP ČLK č. 11- Licenční řád
  • Sjezd ČLK schvaluje návrh představenstva novely SP ČLK č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK

17) Sjezd ČLK vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D. na téma Specializační vzdělávání lékařů.

18) Sjezd ČLK vyslechl zprávu MUDr. Moniky Hilšerové o činnosti Sekce mladých lékařů ČLK.

19) Sjezd ČLK vyslechl zprávu na téma: Nasezdravotnictví.cz – informační kampaň ČLK.

20) Sjezd ČLK podporuje zvyšování platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, nemůže ale souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic. Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic. Úhradová vyhláška zveřejněná ve Sbírce zákonů 31.10.2017 pod číslem 353/2017 Sb. opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, kterým je rok 2016, neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven.
Vzhledem k meziroční míře inflace 2,9 % představuje vyhláška pokles reálných úhrad pro soukromé lékaře. Tento pokles vyznívá ještě dramatičtěji, pokud zohledníme nárůst nákladů, které soukromé lékaře čekají v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) a s elektronickými recepty, pokud se nakonec nepodaří před těmito povinnostmi soukromé lékaře uchránit.
Na základě výše uvedeného sjezd ČLK ukládá prezidentu a představenstvu ČLK žádat revizi úhradové vyhlášky, jejímž výsledkem bude přiměřené navýšení úhrad všech typů ambulancí.

21) ČLK trvá na pravidelné roční 10 % valorizaci ceny práce nositelů výkonu v Seznamu zdravotních výkonů a ČLK trvá na zřízení komise při MZ, která se bude intenzivně zabývat problematikou režijních nákladů Seznamu zdravotních výkonů.

22) Sjezd ČLK žádá, aby byla problematika e-receptu řešena na ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze a odložena účinnost příslušného zákona.

23) Sjezd ČLK ukládá představenstvu uspořádat v prvním čtvrtletí 2018 konferenci na téma Demografická data ve zdravotnictví a na tuto konferenci pozvat premiéra ČR a představitele ministerstev zdravotnictví, financí a školství.

24) ČLK podporuje projekt meziresortní integrace dat o ekonomice poskytovatelů zdravotních služeb a zejména snahu ÚZIS ČR o získání agregovaných (neadresných) dat z datových uložišť daňové správy. Tato data umožní významně snížit administrativní zátěž poskytovatelů a exaktně demonstrovat ekonomickou realitu jejich činnosti.

25) Sjezd ČLK podporuje členku představenstva ČLK MUDr. Alenu Dernerovou v jejím úmyslu předložit jako senátorka Parlamentu ČR návrh na změnu zákona č. 96/2004 Sb., který zruší obory terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny jako obory vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

26) Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci, a to zda tento akt neměl korupční pozadí a ve svém důsledku nevede k obecnému ohrožení životů a zdraví lidí.

27) Sjezd ČLK vyslechl informaci ředitele SÚKL PharmDr. Blahuty a náměstka ministra zdravotnictví JUDr. Policara o zavedení povinného e-receptu od 1.1.2018. O připravenosti, bezpečnosti a užitečnosti povinného e-receptu sjezd nepřesvědčili. Proto sjezd ČLK doporučuje lékařům, aby zvážili, zda by se zapojením do e-receptu nevystavili riziku neoprávněného nakládání s osobními údaji a porušení Listiny základních práv a svobod.

28) Sjezd ČLK požaduje výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře – poskytovatele zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjmy jsou zanedbatelné.

29) ČLK upozorňuje, že ekonomická a personální krize ve zdravotnictví stále trvá. ČLK vytvořila Krizový plán obsahující návrhy na řešení problémů českého zdravotnictví. Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK, aby s novou vládou jednali o možnosti realizace návrhů komory.

30) ČLK varuje lékaře před nejrůznějšími šmejdy, kteří se snaží obohacovat na skutečnosti, že systém elektronických receptů je velmi komplikovaný a uživatelsky nepřátelský.

31) ČLK vyzývá lékaře, aby i po 1.1.2018 předepisovali pacientům léky, a to jakýmkoliv možným způsobem. Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu, který představuje uzákonění povinných elektronických receptů. ČLK bude bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.

32) ČLK trvá na svém stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem.

33) Sjezd ČLK oceňuje vstřícný postoj vedení VZP, které se snaží zmírnit dopady diskriminační úhradové vyhlášky na ambulantní lékaře. Sjezd ČLK vyzývá ostatní zdravotní pojišťovny, aby k ambulantním lékařům přistupovaly rovněž vstřícně.

34) Sjezd ČLK pověřuje představenstvo a prezidenta ČLK požádat zdravotní pojišťovny, aby vyčíslily (v Kč) rozdíl mezi vykázanou a zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí a výší úhrady po uplatnění regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců v posledních pěti letech.

35) Sjezd ČLK pověřuje představenstvo ČLK přípravou novely SP č. 7 tak, aby bylo možno navýšit výši příspěvků na činnost v závislosti na době prodlení ode dne splatnosti.

36) Sjezd ČLK ukládá všem zástupcům komory v akreditačních komisích, aby prosazovali co nejjednodušší systém specializačního vzdělávání a bránili vytváření zbytečných nástavbových oborů a funkčních kurzů.

37) Sjezd ČLK ukládá představenstvu a prezidentovi ČLK, aby žádali stanovení povinnosti, podle níž by ÚZIS musel zveřejnit statistická data týkající se ekonomiky a personální situace v českém zdravotnictví vždy nejpozději do 1.9. následujícího roku bez ohledu na to, která politická strana v tu dobu bude mít svého zástupce na postu ministra zdravotnictví. Zároveň aby žádali podrobnou revizi toho, co musí poskytovatelé hlásit ÚZIS s automatickým vylučováním těch údajů, které hlásíme jiným institucím (krajské úřady, finanční úřady, zdravotní pojišťovny apod.).

38) Sjezd ČLK registruje jako jeden z nejzávažnějších důvodů odchodů mladých lékařů do zahraničí složitý a nejasný systém specializačního vzdělávání. Sjezd vyzývá všechny lékaře, kteří se podílejí na tvorbě pravidel specializačního vzdělávání, aby dbali na zjednodušení a zprůhlednění pravidel tak, aby byla pro mladé lékaře efektivní a současně přátelská.

Hlasování o Usnesení: 237/2/3

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…