Přeskočit na obsah

Uzavření nové smlouvy s VZP ČR

iStock-1322471223
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Jak postupovat při žádosti o navázání smluvního vztahu s VZP ČR a jak celé řízení probíhá? Odpovědi na tyto a další otázky přináší aktuální Poradna.

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, předchází žádosti o uzavření smlouvy či jejímu rozšíření o nový druh smlouvy ve většině případů výběrové řízení (dále jen VŘ). VZP ČR trvá na VŘ i v případě změny smluvní oblasti – smluvená územní oblast ve smlouvě musí korespondovat s výsledkem daného výběrového řízení a údajem v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V článku se podrobněji budeme věnovat tomuto tématu. 

Průběh VŘ

VŘ, jak uvádí § 47 zákona uvedeného výše, vyhlašuje krajský úřad (dále jen KÚ), kde se jeho místní příslušnost řídí místem poskytování zdravotních služeb. VŘ na poskytování ústavní a lázeňské péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ). Vyhlašování probíhá na základě návrhu VŘ. Navrhovatelem může být zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru nebo fyzická či právnická osoba, která zamýšlí poskytovat zdravotní služby a je připravená v dané lhůtě vyhlášeného VŘ splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb. Cílem VZP ČR je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče všem pojištěncům, proto na základě monitoringu sítě poskytovatelů zdravotních služeb pravidelně navrhuje vyhlášení VŘ, zejména v těchto případech:

  • plánované ukončení smlouvy z podnětu poskytovatele bez převodu praxe,
  • úmrtí poskytovatele,
  • opakované podněty a stížnosti na nedostupnost zdravotních služeb v dané odbornosti ze strany pojištěnců VZP ČR pro konkrétní lokalitu,
  • podněty ze strany orgánů místní samosprávy na nezajištění zdravotních služeb.

Vyhlášení VŘ

Pokud je VŘ vyhlášeno (lze zjistit na webových stránkách vyhlašovatele), uchazeč se přihlásí, a nemusí tak VŘ navrhovat. Před samotným vyhlášením či přihlášením do VŘ je dobré zkonzultovat záměr se zdravotní pojišťovnou. Uchazeč se může přihlásit prostřednictvím formuláře, který je zpravidla součástí vyhlášeného VŘ. K samotné přihlášce je přínosné připojit nejen záměr uchazeče, ale i ujasnit personální obsazení, úvazky na pracovišti, datum plánovaného poskytování služeb. Zároveň se do přihlášky uvádí i konkrétní zdravotní pojišťovny, s nimiž chce uchazeč smlouvu uzavřít. Následně je uchazeč přizván k VŘ vyhlašovatelem.

Komise VŘ

VŘ probíhá před komisí, kterou zřizuje vyhlašovatel. Členy komise jsou zástupce KÚ (výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem) nebo zástupce MZ (výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem). Dále zástupce příslušné komory zřízené zákonem o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře nebo zástupce profesní organizace v případě, kdy není žádná komora příslušná. Dalšími členy komise jsou zástupci zdravotních pojišťoven a odborník pro zdravotní služby či zástupce odborné společnosti v příslušné odbornosti. 

Výsledek VŘ

Po posouzení přihlášek je vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek VŘ včetně počtu získaných hlasů. Výsledek VŘ nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.  

Po doporučujícím výsledku VŘ může uchazeč požádat zdravotní pojišťovnu o uzavření smluvního vztahu (VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno).

Potřebné doklady k žádosti

K žádosti o uzavření/rozšíření smluvního vztahu uchazeč zpravidla dokládá:

  • kopii pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  • upřesněný rozsah nasmlouvaných služeb, tedy ordinační dobu, spektrum požadovaných výkonů, personální zajištění,
  • doklady ke vzdělání a k přístrojovému vybavení,
  • vyplněný formulář čestného prohlášení,
  • číslo bankovního spojení.

Případy, kdy se VŘ nekoná, definuje § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Eliška Rybová, vedoucí oddělení správy smluv, Regionální pobočka Hradec KrálovéEliška Rybová,
vedoucí oddělení správy smluv,
Regionální pobočka Hradec Králové

Sdílejte článek

Doporučené