Přeskočit na obsah

Všeobecné sestry budou moci získat další specializaci snáze

zubaři
Foto: shutterstock.com

Nová metodika Ministerstva zdravotnictví a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) umožní usnadnit všeobecným sestrám započítávání části dříve absolvovaného studia. Získání další specializace v případě změny pracoviště nebo oboru by tedy pro všeobecné sestry mělo být o poznání jednodušší a především rychlejší.

„Metodické doporučení k využívání započítávání dříve absolvovaného studia při částečné provázanosti a prostupnosti některých oborů specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělávání prostřednictvím certifikovaných kursů“ (viz QR kód) vydalo Ministerstvo zdravotnictví spolu s NCO NZO s cílem přiblížit všeobecným sestrám i poskytovatelům sociálních služeb co vše je možné započíst z jedné specializace do druhé.

Provázanost a prostupnost specializací

Plné znění metodického doporučeníJednotlivé obory specializačního vzdělávání všeobecných sester mohou být provázány a činnosti sester specialistek se mohou prolínat. Funguje zde tedy částečná zastupitelnost specialistek. „V určité míře existují průniky mezi jednotlivými specialisty, činnosti jednoho specialisty se v různé míře překrývají s činnostmi a znalostmi jiného specialisty,“ vysvětluje Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, že například sestra se specializací pro péči v interních oborech může shodně vykonávat některé činnosti jako sestra pro péči v geriatrii. Ostatně právě mezi těmito dvěma obory existuje dle metodiky jeden z největších průniků (podrobně viz QR kód, příloha č. 2 metodiky). Na druhou stranu většina sester specialistek, které chtějí získat druhou specializaci v oboru intenzivní péče, musí počítat s tím, že bude třeba, aby absolvovaly většinu odborných modulů. Z předchozí specializace se jim však započte například základní modul „Role specialistky v poskytování zdravotních služeb“, tedy 24 hodin teoretické části. Nové metodické doporučení se týká částečné provázanosti a prostupnosti mezi obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Domácí a hospicová péče a Intenzivní péče.

Zkrácení vzdělávací cestyVzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

IPVZ: Akreditované kursy a získávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povoláníZapočítávání dříve absolvovaného vzdělání umožňuje zákon, konkrétně § 56 odst. 4 a 5 zákona 96/2004 Sb. Ministerstvo doporučuje, aby v případě zájmu sester získat v pořadí druhou a další specializaci byla tato zákonná možnost využívána. Může se tak významně zkrátit vzdělávací cesta k získání specializace u všech všeobecných sester, které již specializovanou způsobilost v jednom vybraném oboru specializačního vzdělávání získaly nebo absolvovaly certifikované kursy, které jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru. Metodiku lze ale uplatnit i u sester, které absolvovaly jiné studium než specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurs, které však odpovídá rozsahu některé části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, ve kterém je žádáno o zápočet.

Certifikované kursy pro nelékaře akreditované IPVZZkrátit vzdělávací cestu ke specializaci mohou tedy pomoci také certifikované kursy, které umožní sestrám získat chybějící vědomosti a dovednosti. „Certifikovaným kursem sice nelze nahradit získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nicméně zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání, může vykonávat jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kursu,“ vysvětluje ministerstvo a NCO NZO. Znamená to, že pokud všeobecná sestra, která je současně specialistkou v jednom oboru, absolvuje kurs, kterým si doplní chybějící vědomosti a potřebné dovednosti k provádění daných činností, bude oprávněna tyto výkony provádět, jako by měla potřebnou specializaci.Akreditované kvalifikační kursy NCO‑NZO

Jaký je postup?

Certifikované kursy NCO‑NZOMinisterstvo zdravotnictví s NCO NZO vydali jako součást nové metodiky také doporučený postup k započítávání modulů mezi jednotlivými obory specializačního vzdělávání všeobecných sester. Sestra, která má zájem získat další specializaci musí nejprve podat NCO NZO žádost o zařazení do specializačního vzdělávání ve vybraném oboru. Součástí žádosti je také ověřená kopie diplomu o absolvování první specializace, případně certifikovaného kursu. Spolu s tím pak sestra pošle i žádost o zápočet již absolvovaného specializačního vzdělávaní. O zařazení do dalšího specializačního vzdělávání je sestra následně informována e‑mailem s odkazem na webovou aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků, kde se dozví předpokládaný termín začátku specializačního vzdělávání. Současně s tím také obdrží potvrzení o započtených částech specializačního vzdělávání, o které je následující studium zkráceno. Všeobecná sestra tedy poté absolvuje pouze nezapočtené části specializačního vzdělávání – moduly, certifikované kursy – do kterého je zařazena. Moduly, které sestře nebyly započítány se dle vzdělávacího programu ukončují zhodnocením vědomostí a dovedností buď ústní zkouškou, didaktickým testem, zkouškou praktických dovedností, E – testem či ko­lo­kviem. „V případě, že nezapočtené moduly obsahují témata, která zdravotnický pracovník absolvoval předchozím studiem, je na vlastním uvážení zdravotnického pracovníka, zda vzdělávání k těmto tématům absolvuje,“ vysvětluje ministerstvo a NCO NZO. V rámci specializačního vzdělávání jsou zdravotničtí pracovníci povinni absolvovat také odbornou praxi. Školitel, který na průběh odborné praxe dohlíží, však může započíst praxi, kterou už zdravotnický pracovník absolvoval. Klíčové je, zda absolvovaná praxe splňuje požadavky stanovené daným vzdělávacím programem. Samotné specializační vzdělávání se dle § 60 zákona 96/2004 Sb. ukončuje atestací. Ke zkoušce je ovšem potřeba, aby sestra v uplynulých šesti letech odpracovala v příslušném oboru specializačního vzdělávání alespoň rok na poloviční úvazek, případně za stejnou dobu dva roky při úvazku 0,2. Odměnou za úspěšné složení atestace je diplom o specializované způsobilosti.

Sdílejte článek

Doporučené