Přeskočit na obsah

Vyčerpání je u mužů spojené se zvýšeným rizikem infarktu

„Vitální vyčerpání odkazuje na nadměrnou únavu, pocit demoralizace a zvýšenou podrážděnost. Domníváme se, že jde o reakci na neřešitelné problémy v životě lidí, zvláště když se nedokáží přizpůsobit dlouhodobému působení psychologických stresorů,“ uvedl autor studie Dr. Dmitriy Panov z Ústavu cytologie a genetiky, Novosibirsk, Ruská federace.

Zveřejněná studie zkoumala vztah mezi vitálním vyčerpáním a rizikem infarktu myokardu u mužů bez kardiovaskulárních onemocnění v anamnéze. Studie použila údaje z projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) MONICA.2. Reprezentativní vzorek 657 mužů ve věku 25 až 64 let z Novosibirsku byl do projektu začleněn v roce 1994.

Příznaky vitálního vyčerpání byly na počátku hodnoceny pomocí dotazníku Maastricht Vital Exhaustion Questionnaire přijatého protokolem MONICA. Účastníci byli klasifikováni podle úrovně vitálního vyčerpání, tedy žádná, střední nebo vysoká míra vyčerpání a byli sledováni po dobu 14 let s ohledem na výskyt infarktu myokardu.

Celkově se u dvou třetin (67 %) mužů projevilo vitální vyčerpání (15 % mělo vysokou míru a 52 % střední), zatímco 33 procent vyčerpáním ovlivněno nebylo. Vitální vyčerpání (závažné u 58 % a středně závažné u 16 %) se projevilo u téměř tři čtvrtin (74 %) mužů s vysokým krevním tlakem.

Celkem v této skupině mužů vědci analyzovali souvislost mezi vitálním vyčerpáním na počátku sledování a rizikem infarktu. Ve srovnání s těmi bez vitálního vyčerpání měli muži se střední nebo vysokou mírou vyčerpáním 2,7krát vyšší riziko srdečního infarktu do pěti let, 2,25 vyšší riziko do 10 let a 2,1 zvýšené riziko do 14 let (p pro všechny < 0,05).

V upravené analýze (sociální faktory, věk) bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním vyšší u nikdy ženatých, rozvedených a ovdovělých mužů ve srovnání s ženatými (s poměrem rizik 3,7, 4,7, 7,0). Riziko infarktu myokardu souvisejícího s vyčerpáním bylo 2,2krát vyšší u osob se základním vzděláním než u mužů vysokoškolsky vzdělaných. Muži středního věku byli více postiženi než mladší muži: ve srovnání s 24 až 34letými bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním 3,8krát vyšší u 45 až 54letých a 5,9krát vyšší u 55 - 64letých.

Pokud jde o vliv rodinného stavu na vztah mezi vyčerpáním a infarktem, již dřívější studie podle Dr. Panova ukázaly, že život o samotě se pojí s nižší sociální podporu a je nezávislým rizikovým faktorem pro infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. Tyto poznatky by se podle něho měly brát v úvahu při hodnocení rizika kardiovaskulárních příhod. „Úsilí o zlepšení životní pohody a snížení stresu doma i v práci může pomoci snížit vyčerpání vitálních funkcí. Zapojení do komunitních skupin je jedním ze způsobů, jak zvýšit sociální podporu a stát se méně zranitelnými vůči stresu. Spolu se zdravým životním stylem by takováto opatření měla být prospěšným krokem pro zdravé srdce,“ uzavřel. Dr. Panov.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…