Přeskočit na obsah

Vzor kupní smlouvy při prodeji ordinace

Jsem praktická lékařka v přípravě na atestaci (podzim 2010) a s odstupující lékařkou mám domluveno odkoupení praxe k lednu 2011. Zajímalo by mě,  jestli lze zahájit proces převodu i v době, kdy ještě nemám atestaci a jak postupovat(garanta by mi dělala prodávající PL). Prosím o ukázku vzorové smlouvy (formuláře).

Odpovídá ing. František Elis

Obecně lze k Vašemu dotazu odpovědět, že samozřejmě zahájit přípravné práce k převodu ordinace lze již v situaci, kterou ve svém dotazu popisujete. Konkrétní postup ve Vašem případě bychom doporučovali konzultovat s právním oddělením Sdružení praktických lékařů ČR, tel.: 267 184 053,  e-mail: spl@zdravotnictvi.cz. Jednu z možných variant kupní smlouvy NZZ přinášíme zde:

 

 

                                           N o t á ř s k ý   z á p i s

 
 

Sepsaný  dne ………………………….na místě samém, tj. v jednací místnosti advokátní kanceláře JUDr. ………………………. na adrese ………………………………………, mnou, Mgr……………………………., notářkou v ……………..adresou kanceláře………………… .

Přítomni jsou:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  1. Pan MUDr.  …………………., RČ ………………., bytem ……………………, OP č………………., dále též jen jako  „Prodávající“ nebo „Osoba oprávněná“ na straně jedné  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  2. Paní MUDr. ……………………, RČ …………………, bytem ………………   OP č. ………………. dále též jen jako „Kupující“ nebo „0soba povinná“ na straně druhé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  3. Paní MUDr. ……………………, RČ ………………., bytem …………………… OP č. …………………., jako vedlejší účastník  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  4. Pan Ing. …………………………, RČ ………………….., bytem ……………… OP č. ………………….,  jako vedlejší účastník  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Přítomní  účastníci jsou mně, notářce, osobně neznámí, dle vlastního prohlášení plně způsobilí ke všem právním  úkolům, jejich totožnost byla zjištěna dle platných průkazů totožnosti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Za splnění  všech zákonných podmínek, poté přítomní účastníci, a to pan MUDr. ………………… a paní MUDr. …………………, za účasti paní MUDr………………… a pana  Ing………………… jako vedlejších účastníků, do tohoto notářského zápisu uzavřeli, v souladu  s ust. §§ 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ust. §§ 71a a násl. Zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ notářský řád“), tuto  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 I.  Smlouvu o prodeji podniku

------------------------------------------------------a---------------------------------------------------- 

II. Dohodu o uznání závazku se svolením k vykonatelnosti

  ----------------------------------------------ad. I.-------------------------------------------------------- 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že Prodávající je provozovatelem praxe praktického lékaře pro děti a dorost ve  ………………… a má zájem tuto lékařskou praxi převést na vhodného zájemce za   účelem zachování kontinuity a dostupnosti lékařské péče pro dosavadní pacienty v místě, na které jsou pacienti zvyklí, --------------------------------------------------------------------------------- 

a jelikož  Kupující má zájem o pokrčování lékařské  praxe praktického lékaře pro děti a dorost po Prodávajícím, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy -------------------------------------------------- 
 
 

1 Předmět smlouvy ----------------------------------------------------------------------------- 

Prodávající  se na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených zavazuje Kupujícímu předat svou praxi praktického lékaře pro děti a dorost provozovanou v souladu s rozhodnutím o registraci nestátního zdravotnického zařízení č.j. ……………, jež představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání ve smyslu ustanovení §5 obchodního zákoníku  (dále jen „lékařská praxe“) a převést na něj vlastnické právo k lékařské praxi a Kupující se zavazuje lékařskou praxi převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Kopie registrace nestátního zdravotního zařízení tvoří Přílohu č.1  této smlouvy 
 
 

2 Podnik -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem hmotného i nehmotného, investičního a neinvestičního a veškerého dalšího  majetku náležejícího do lékařské praxe nebo s ní souvisejícího.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Lékařská praxe představuje soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání a náležejí k ní věci, práva a jiné majetkové hodnoty, zejména : ---------------- 
 

Drobný  majetek (pořizovací cena do 40 tis. Kč)------------------------------------

Mezi drobný majetek tvořící lékařskou praxi a zahrnutý  do prodeje patří zejména drobné nástroje a zařizovací  předměty, veškeré kancelářské vybavení. Inventarizační  seznam drobného majetku včetně položkových cen je uveden v Příloze č.2 této smlouvy.-------------------------------------------------------------- 

Zásoby materiálu ------------------------------------------------------------------------  

Inventarizační  seznam zásob materiálu včetně položkových cen je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy. ------------------------------------------------------------- 

Zaměstnanci -----------------------------------------------------------------------------

Součástí  lékařské praxe zahrnuté ze zákona do prodeje lékařské  praxe je zaměstnankyně………………………, RČ ………………, trvale bytem  ………………………. na pozici zdravotní sestry. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů ze zákona přecházejí ve všech ohledech a za každých okolností podle § 480 obchodního zákoníku na Kupující. Smluvní strany se dohodly, že se tak stane dnem účinnosti této smlouvy. Kopie pracovní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.---------------------------------------------- 

Pohledávky lékařské  praxe ------------------------------------------------------------

Ke dni uzavření této smlouvy lékařská praxe neeviduje žádné pohledávky s výjimkou pohledávek uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy.-------------------- 
 

Závazky lékařské  praxe ----------------------------------------------------------------

 

Ke dni uzavření této smlouvy lékařská praxe neeviduje žádné dlouhodobé závazky a úvěry s výjimkou závazků uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy. 
 

3 Účetnictví lékařské praxe ----------------------------------------------------------------- 

Z účetnictví lékařské praxe je patrné,že lékařská praxe byla dobu celého svého trvání zisková.

Účetnictví lékařské praxe je vedeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a obvyklými standardy. Účetnictví lékařské praxe je dlouhodobě vedeno externím poradcem.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ocenění lékařské praxe -------------------------------------------------------------------- 

Finanční  ocenění lékařské praxe je provedeno odborným odhadem stanovení tržní hodnoty lékařské praxe Prodávajícího ze dne……………. Zpracovaným Ing. Františkem Elisem, IČ 635 71 781, s místem podnikání Prachovská 245, 506 01 Jičín, koncese na oceňování majetku pro podnik č.j. ŽÚ/01/2812/01/13/060049, ev.č. 360400-706113-00 ze dne 6.8.2001. Ocenění je zpracováno za účelem prodeje lékařské praxe Prodávajícího ke dni 31.12.2004. Příslušný cenový posudek tvoří Přílohu č. 7 této smlouvy.------------------------------------------------------ 
 

5 Kupní cena ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prodávající  prodává lékařskou praxi (podnik) včetně všech jeho součástí a příslušenství Kupující za celkovou kupní cenu ve výši
800 000,-Kč (slovy: osmesettisíc korun českých) a Kupující tuto lékařskou praxi jako podnik včetně všech jejích součástí a příslušenství za výše uvedenou kupní cenu  a přijímá do svého vlastnictví.------------------------ --------------

 
S výhradou uvedenou v odst. 5.3. níže se Kupující zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou v odstavci 5.1 této smlouvy bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího u banky GE Money Bank, a.s., č.ú,: 2166510-449/0600 v 60ti (slovy: šedesáti) pravidelných po sobě jdoucích měsíčních splátkách, z nichž prvých 59 splátek bude ve výši 13 333,-Kč (slovy: třináct tisíc tři sta třicet tři korun českých) každá a poslední měsíční splátka bude ve výši 13 353,- Kč (slovy: třináct tisíc tři sta padesát tři korun českých) s tím, že každá splátka je splatná vždy nejpozději k 10. (desátému) dni příslušného kalendářního měsíce počínaje čtvrtým měsícem následujícím po měsíci, ve kterém bude uzavřena tato smlouva.---------

 

  1.  Smluvní strany se dále dohodly a souhlasí s tím, že případné prodlení Kupující s        kteroukoliv splátkou o více jak 90 (devadesát) dnů má za následek pozbytí výhody splacení zbylé části kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách, což znamená splatnost celé zbylé, dosud nesplacené, části kupní ceny naráz ve lhůtě 4 měsíců ode dne následujícího po řádném termínu splatnosti předmětné měsíční splátky s níž je Kupující v prodlení. Smluvní strany se mohou v konkrétních případech dohodnout písemným dodatkem i jinak. --------------------------------------------------------------------------------------

2. Pro případ prodlení  sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.--------------------------------------------------

 

3. Kupující  je oprávněna podle svého výlučného uvážení splatit kupní  cenu nebo  jen některé její dosud nesplacené  části i před sjednanou splatností jak je upravena v odstavci 5.2 výše.

 
 
6 Vyrozumění o prodeji lékařské praxe------------------------------------------------ 

 Prodávající  vyrozumí své dosavadní dodavatele a obchodní  partnery o uzavření této smlouvy o prodeji podniku s Kupující a o důsledcích z toho vyplývajících. -------------- 

 

Smluvní strany berou podpisem této smlouvy na vědomí, že pacienti mají  právo na svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře.----------------------------------------------------

 
Předání  a převzetí lékařské  praxe----------------------------------------------

 

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající  předá Kupující a Kupující od Prodávajícího převezme všechny věci a práva, jež byly zahrnuty do prodeje lékařské praxe, a to ve stavu tak, jak to stojí a leží, s přihlédnutím k délce jejich používání a běžnému opotřebení, a rovněž pracovněprávní závazky lékařské praxe. Předpokládaný termín předání a převzetí lékařské praxe je datum ……………, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.----------------

 
O převzetí  lékařské praxe se sepíše zvláštní předávací  protokol, který obě strany této smlouvy podepíší. Převzetím věcí přechází nebezpečí nahodilé škody na těchto věcech z  Prodávajícího na Kupující. Stejně tak na Kupující přechází odpovědnost za škodu způsobenou provezem lékařské  praxe.--------------------------------------------------------  
 

Konkurenční  doložka-----------------------------------------------------------------

 

Smluvní strany se v souladu se zákonnými předpisy dohodly a Prodávající se zavazuje, že po dobu  2 let od data účinnosti této smlouvy nebude na území bývalého okresu ………………... vykonávat práci praktického lékaře pro děti a dorost na vlastní účet. Toto omezení  se nevztahuje na případný výkon praxe lékaře pro děti a dorost Prodávajícího v pracovněprávním či obdobném poměru pro jakoukoliv třetí osobu.------------------------------ 
 

Závěrečná  ustanovení ----------------------------------------------------------------

Vztahy výslovně  neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.----------------------------------------------- 

Změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze se\ souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků k této smlouvě.----------------------------------------------------

Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné  od ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevymahatelnost.----------------------------------

Jestliže kterákoliv strana neuplatní nárok na splnění kteréhokoliv ustanovení  této smlouvy, neovlivní to v žádném případě její právo vyžadovat takovéto plnění později dle platných právních předpisů. Rovněž neuplatnění práva kterékoliv strany z porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemůže být považováno za vzdání se takového práva.--------------

Tato smlouva nabývá  platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem ……………………

Nedílnou součástí  této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 notářského zápisu – registrace nestátního zdravotního zařízení

Příloha č. 2 notářského zápisu – seznam drobného majetku

Příloha č. 3 notářského zápisu – seznam zásob majetku

Příloha č. 4 notářského zápisu – pracovní smlouva se zdravotní  sestrou

Příloha č. 5 notářského zápisu – pohledávky lékařské praxe

Příloha č. 6 notářského zápisu – závazky lékařské praxe

Příloha č. 7 notářského zápisu – ocenění lékařské praxe
 
 
 

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy je jim znám, smlouva vyjadřuje     jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

  1. Prohlášení  vedlejších účastníků ----------------------------------------------------

 
10.1 Paní  MUDr. …………………….., jako manželka Prodávajícího s odkazem na trvající                     společné jmění manželů výslovně prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se   s obsahem smlouvy seznámila a výslovně souhlasí s jejím uzavřením. ----------------------------- 

10.2 Pan Ing……………………………., jako manžel Kupující s odkazem na trvající společné jmění manželů výslovně prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se s obsahem této smlouvy seznámil a výslovně souhlasí s jejím uzavřením. 
 

------------------------------------------------ad.II.---------------------------------------------------------- 

Za prvé  – skutečnosti, na nichž  se pohledávka zakládá:  Přítomní účastníci prohlašují, že je mezi nimi nesporné, že dne…………………byla formou notářského zápisu (viz shora část ad I.) uzavřena Smlouva o prodeji podniku, kde Prodávající prodal Kupující svůj podnik (tak, jak je tento definován v článku 1 a 2 Smlouvy o prodeji podniku, viz shora část ad I.) a Kupující tento podnik koupila za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých)………………………………………………………………………….

Celou kupní  cenu ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých( se kupující zavázala splatit Prodávajícímu v měsíčních splátkách.------------------------------------------------

Prodávající  má tedy ke dni uzavření této dohody za Kupující pohledávku ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), jako nesplacenou kupní cenu vyplývající za Smlouvy o prodeji podniku.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za druhé: Kupující výslovně co do důvodu a výše uznává svůj závazek zaplatit Prodávajícímu částku ve výši 800.000,- Kč Slovy: osm set tisíc korun českých) jako kupní cenu za prodej podniku dle smlouvy o prodeji podniku definované v článku Za prvé části ad II. tohoto notářského zápisu.------------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí  – předmět a doba plnění: Kupující se zavazuje dlužnou částku ve výši 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) Prodávajícímu zaplatit v pravidelných šedesáti po sobě jdoucích měsíčních splátkách, z nichž prvních padesát devět splátek bude ve výši 13.333,- Kč (slovy: třináct tisíc tři sta třicet tři koruny české) každá a poslední měsíční splátka bude ve výši 13.353,- Kč (slovy:třináct tisíc tři sta padesát tři koruny české) s tím, že každá splátka je splatná vždy nejpozději k 10. (desátému) dni příslušného kalendářního měsíce počínaje měsícem…………….2009 na bankovní účet Prodávajícího č……………………., nebude-li Prodávajícím písemně jiné číslo účtu.--------------------------------------------------------

Prodlení  Kupující s kteroukoliv splátkou o více než 90 (devadesát) dnů má za následek pozbytí výhody splácení zbylé části kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách, což znamená  splatnost celé zbylé, dosud nesplacené, části kupní ceny naráz ve lhůtě 4 měsíců ode dne následujícího po řádném termínu splatnosti předmětné měsíční splátky s níž je Kupující v prodlení.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro případ prodlení sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.------------------------------------------------------Kupující je oprávněna podle svého výlučného uvážení splatit kupní cenu nebo i jen některé její dosud nesplacené části i před sjednanou splatností jak je upravena výše.----------------------

Prodávající  prohlašuje, že tento návrh Kupující splatit dlužnou kupní  cenu dle splátkového kalendáře a podmínek shora uvedených zcela akceptuje.---------------------------------------------- 

Za čtvrté – prohlášení  povinné osoby o svolení  k vykonatelnosti: Kupující (výslovně paní Mudr……………) jako Osoba povinná prohlašuje, že v případě nesplnění svého závazku vyplývajícího z ustanovení článku Za třetí části ad II. tohoto notářského zápisu výslovně svoluje k tomu, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce, dražba nedobrovolná) podle zvláštních právních předpisů co do povinnosti zaplatit Prodávajícímu (výslovně panu Mudr……………….) jako Osobě oprávněné dlužnou částku ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) spolu s případným úrokem z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.------------

Osoba oprávněná  prohlašuje, že bere na vědomí prohlášení Ooby povinné.------------------------ 

Z tohoto notářského zápisu se vyhotovují dva stejnopisy, které se vydávají po jednom paré Prodávajícímu a Kupující.--------------------------------------------------------------------------------- 

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis, který byl všemi přítomnými přečten, poté jimi bez výhrad schválen a vlastnoručně  podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka Mgr……………………a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka.-------------------------- 
 
 
 

Mgr. ………………………………….  L.S.                     Mudr……………………………….

                  Mudr………………………………. 
 
 

                     

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené