Přeskočit na obsah

VZP hradí ambulantním specialistům vzdálené konzultace

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) umožňuje nyní ambulantním specialistům úhradu dvou nových výkonů: Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou (kód 09614 s ohodnocením 117 bodů) a Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním (kód 09616 s ohodnocením 234 bodů). První z nich je určen pro poskytování zdravotních služeb pojištěncům, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace lékaře, ať už kvůli respiračnímu onemocnění, které by mohli šířit, nebo z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění COVID‑19. Jde tedy o reakci na současnou epidemiologickou situaci. Druhý výkon je spojen s péčí o pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna iniciovala vznik odborné pracovní skupiny, která se seriózně zabývá problematikou distanční medicíny. Tyto kódy jsou zcela praktickým výstupem její činnosti,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc. Právě jeho pracoviště je vedoucím centrem v oblasti telemedicíny, a je tak aktivní i ve zmíněné pracovní skupině. „Podle mého názoru se podařilo vytvořit řešení, které je přívětivé k lékařům i pacientům. Odhaduji, že asi dvacet procent pacientů se nyní nedostavuje na ambulantní kontroly nebo i k plánovaným výkonům. Při zajištění kontinuity péče o tyto pacienty může úhrada distanční komunikace významně pomoci,“ dodává prof. Táborský.

I podle předsedkyně správní rady VZP prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., bylo nutné přistoupit k podobné úpravě: „Současná epidemiologická situace daná nemocí COVID‑19 zintenzivnila řešení možné distanční zdravotní péče. Bylo třeba tuto problematiku prodiskutovat na odborném fóru a s plátci zdravotního pojištění. Defi nice poskytovaných distančních zdravotních služeb nebyla dosud jasná. I když tyto služby byly poměrně obšírně poskytovány, nebyly jasně zakotveny v systému hrazené péče,“ říká o východiscích jednání o nových kódech prof. Adámková.

Nové kódy mohou vykazovat všichni ambulantní specialisté i nemocniční ambulance, odbornost je zde defi nována jako 999. Důležité JE, že jsou platné bez nutnosti zavedení dodatku číslo dvě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením. I vymezení formy konzultace je relativně volné, může jít o videokonferenci, telefonický hovor nebo kontakt přes e‑mail. Samozřejmou nutností je záznam o této komunikaci ve zdravotnické dokumentaci. „Je zde tedy významný rozdíl oproti nastavení, k jakému přistoupila Oborová zdravotní pojišťovna, kde je podobný kód již delší dobu. U něj je ale úhrada distanční konzultace podmíněna pořízením videozáznamu a jeho uložením. Kvůli této složitosti není o tento výkon zájem. Podmínky dojednané s VZP jsou v tomto směru podstatně jednodušší a vstřícnější jak k poskytovatelům zdravotní péče, tak k pacientům,“ komentuje prof. Táborský.

Aktivně se do činnosti pracovní skupiny zapojili například diabetologové. „My tento nový kód velice vítáme, je to určité ulehčení. Je výhodné, že je možné jej vykazovat bez nutnosti zvláštního nasmlouvání, a je to rychle dostupné, například není zapotřebí informovaný souhlas. Je zde také lepší bodové ohodnocení, než tomu bylo pro telefonickou konzultaci, tedy výkon 09513,“ říká prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP.

I prof. Adámková je s výsledkem jednání spokojena: „Taxace distanční zdravotní péče je řádně zavedena do systému poskytované péče, je ohodnocena dotací času i body tak, aby bylo možné ji řádně vykazovat, ale také kontrolovat.“

Vzdálený kontakt lékaře s pacientem má samozřejmě své limity. „Uvědomujeme si, že jakákoli metoda distanční medicíny nenahrazuje klinické vyšetření pacienta. Vzdálená konzultace je namístě jen u pacienta, kterého lékař zná, ví o jeho chronické medikaci a komorbiditách. I proto je v podmínkách úhrady, že nový kód lze vykázat jen u pacienta, kterého lékař má ve své péči,“ zdůrazňuje prof. Táborský.

Podle prof. Adámkové by pacienti měli respektovat, že o způsobu poskytování zdravotní péče rozhoduje lékař. „Distanční formy konzultace se nelze dožadovat, protože by za určitých okolností mohlo dojít k poškození zdraví dané osoby. Nejedná se o volbu komfortu, ale o rozšíření poskytované zdravotní péče pro ty pacienty, pro které je takto poskytovaná péče možná a vhodná,“ uvádí prof. Adámková.

V následujícím období se bude monitorovat, jak poskytovatelé na tuto možnost zareagovali, ať už podle odborností, regionů, nebo návaznosti na klinickou situaci oboru.

Platnost tohoto nastavení zatím není časově omezena. „Je to první fáze. V rámci pracovní skupiny pracujeme na kultivaci, aby v budoucnu bylo jasné, pro které dedikované klinické situace bude distanční konzultace využívána. Za kardiologii by sem patřili například nemocní s velmi pokročilým srdečním selháním, pacienti s mechanickou srdeční podporou, pacienti se závažnými arytmiemi, jedinci před transplantací srdce a po ní, nemocní s velmi obtížně korigovatelnou hypertenzí nebo diabetici s ICHS. Podobně si toto spektrum klinických scénářů defi nují i ostatní odborné společnosti,“ popisuje další vývoj prof. Táborský.

I diabetologové tento reálný posun chápou jako stimul k dalším jednáním o telemedicíně. „Nový kód vnímám jako takový mezistupeň, který usnadní péči zejména o středně komplikovaného pacienta. Je ale řada nemocných, u nichž ani tato úprava nepokrývá naše potřeby. Mám na mysli takové oblasti, jako je práce s nastavením pumpy, úprava bonusových kalkulátorů či analýza kontinuální monitorace. Z mnoha důvodů bychom se rádi v tomto směru posunuli ještě dále,“ říká prof. Prázný.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené