Přeskočit na obsah

Znečištění ozonem je spojeno se zvýšeným počtem hospitalizací pro KV onemocnění

Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

První důkazy, že překročení ozonového limitu daného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je spojeno s podstatným zvýšením počtu hospitalizací pro infarkt myokardu, srdeční selhání a cévní mozkovou příhodu, byly začátkem března 2023 zveřejněny v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal. Dokonce i úroveň ozonu pod maximem stanoveným WHO byla spojena se zhoršeným zdravím.

Ozon je hlavní znečišťující látkou ve fotochemickém smogu. Ozonové znečištění se liší od ozonové vrstvy, která pohlcuje většinu slunečního ultrafialového záření. Znečištění ozonem vzniká, když jiné znečišťující látky reagují v přítomnosti slunečního záření. Těmito dalšími znečišťujícími látkami jsou těkavé organické sloučeniny a oxidy dusíku, které jsou emitovány motorovými vozidly, elektrárnami, průmyslovými kotli, rafinériemi, chemickými závody a zařízeními na spalování biomasy a fosilních paliv. Předchozí studie naznačovaly, že znečištění ozonem poškozuje srdce a cévy, ale dosud existovaly jen omezené a neprůkazné důkazy o jeho vlivu na riziko kardiovaskulárních (KV) onemocnění.

Ukázalo se, že během této tříleté studie byl v průběhu času ozon zodpovědný za rostoucí podíl pacientů s KV chorobami. Předpokládá se, že klimatická změna vytvořením atmosférických podmínek podporujících tvorbu ozonu bude nadále zvyšovat jeho koncentrace v mnoha částech světa. Naše výsledky naznačují, že starší lidé jsou obzvláště zranitelní vůči nepříznivým KV účinkům ozonu, což znamená, že zhoršující se znečištění ozonem se změnou klimatu a rychlým stárnutím celosvětové populace může v budoucnu způsobit ještě větší riziko kardiovaskulárních onemocnění,“ řekl autor studie prof. Shaowei Wu z univerzity Xi‘an Jiaotong v Číně.

Studie zkoumala souvislost mezi hodnotami ozonu a hospitalizací pro KV onemocnění, kdy byly ze dvou hlavních čínských národních systémů zdravotního pojištění shromážděny údaje o denních hospitalizacích pro KV onemocnění v letech 2015 až 2017 v 70 městech v Číně. Během sledovaného období obě databáze pokryly přibližně 258 milionů lidí, což odpovídá více než 18 procentům čínské populace. Typy kardiovaskulárních onemocnění zahrnovaly koronární srdeční onemocnění, CMP a srdeční selhání plus podtypy, jako je angina pectoris, akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, ischemická CMP a hemoragická CMP. Pro každé město byly zároveň z registru China National Urban Air Quality Real‑time Publishing Platform získány denní osmihodinové maximální průměrné koncentrace ozonu, jemných částic (PM2,5), inhalovatelných částic (PM10), oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého.

Během sledovaného období bylo v 70 městech zaznamenáno téměř 6,5 milionu hospitalizací pro KV onemocnění a průměrná denní osmihodinová maximální koncentrace ozonu byla 79,2 µg/m3. Expozice okolnímu ozonu byla spojena se zvýšeným počtem hospitalizací pro všechna studovaná KV onemocnění kromě hemoragické CMP. Například každé zvýšení dvoudenní průměrné osmihodinové maximální koncentrace ozonu o 10 µg/m3 bylo spojeno s 0,40procentním nárůstem hospitalizací pro CMP a 0,75procentním nárůstem pro akutní infarkt myokardu.

„Ačkoli se tento nárůst zdá být mírný, je třeba poznamenat, že hodnoty ozonu mohou v létě vzrůst na více než 200 µg/m3 a toto zvýšení počtu hospitalizací by vzrostlo více než 20krát, tedy na více než osm procent v případě CMP a 15 procent u akutního infarktu myokardu,“ upozornil prof. Wu. Výzkumníci také informovali o nadměrném riziku KV onemocnění souvisejících s koncentracemi ozonu na úrovni směrnice WHO nebo nad ní pro kvalitu ovzduší (100 µg/m3) ve srovnání s úrovněmi pod 70 µg/m3. Hodnoty ozonu pod 70 µg/m3 se většinou vyskytují přirozeně a nejsou způsobeny lidskou činností. Ve srovnání s dvoudenními průměrnými osmihodinovými maximálními koncentracemi pod 70 µg/m3 byly hodnoty 100 µg/m3 nebo vyšší spojeny s podstatným zvýšením počtu hospitalizací pro KV onemocnění (od 3,38 % u CMP až po 6,52 % u akutního infarktu myokardu). Nicméně i nižší koncentrace 70 až 99 µg/m3 (vs. nižší než 70 µg/m3) souvisely s nárůstem hospitalizací (od 2,26 % u srdečního selhání po 3,21 % u ischemické choroby srdeční).

V letech 2015 až 2017 bylo 3,42 procenta, 3,74 procenta a 3,02 procenta hospitalizací pro ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhání a CMP připsáno právě znečištění ozonem. Každoroční samostatná analýza ukázala nárůst proporcí v čase. U ischemické choroby srdeční byl ozon zodpovědný za 109 400 z 3 194 577 hospitalizací během tří let. Podle prof. Wu bylo možno 109 400 hospitalizacím pro koronární srdeční choroby předejít, pokud by koncentrace ozonu byly 0 µg/m3. „Toho je zřejmě nemožné dosáhnout vzhledem k přítomnosti ozonu z přírodních zdrojů. Můžeme však dojít k závěru, že značnému počtu hospitalizací pro KV onemocnění by bylo možné zabránit, pokud by hodnoty byly nižší než 100 µg/m3,“ dodává.

„Prognózy pro Evropu naznačují, že ozon bude v budoucnu hrát dominantnější roli jako zdravotní rizikový faktor kvůli klimatickým změnám s rostoucí teplotou a v důsledku toho rostoucí fotochemickou tvorbou ozonu. Silná vazba mezi změnou klimatu a kvalitou ovzduší znamená, že dlouhodobé snižování emisí v boji proti globálnímu oteplování bude hrát klíčovou roli při zmírňování znečištění ozonem a zlepšování vzduchu, který dýcháme,“ upozornil spoluautor studie profesor Thomas Münzel z University Medical Center of Mainz v Německu.       

Sdílejte článek

Doporučené