Přeskočit na obsah

Deukravacitinib v léčbě středně těžké až těžké psoriázy

Deukravacitinib
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Systematický přehled a metaanalýza hodnotily deukravacitinib, perorální selektivní alosterický inhibitor tyrosinkinázy 2, jako léčbu volby u středně těžké až těžké psoriázy. Deukravacitinib je perorální, selektivní, alosterický inhibitor tyrosinkinázy 2 (TYK2) z rodiny Janusových kináz (JAK). TYK2 zprostředkovává signalizaci IL‑23, IL‑12 a interferonů typu I, což jsou přirozeně se vyskytující cytokiny zapojené do zánětlivých a imunitních reakcí. Deukravacitinib tak inhibuje uvolňování prozánětlivých cytokinů a chemokinů. Nedávno publikované studie fáze III POETYK‑PSO1 a POETYK‑PSO2 hodnotily léčbu deukravacitinibem u dospělých se středně těžkou až těžkou psoriázou a zvýšily váhu důkazů v této oblasti. Lék prokázal superioritu oproti placebu a apremilastu, byl dobře tolerován a dosáhl vyšší míry zlepšení závažnosti onemocnění a kvality života.

Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy randomizovaných klinických studií bylo zhodnotit snížení závažnosti onemocnění, zlepšení kvality života a profil nežádoucích účinků deukravacitinibu ve srovnání s placebem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou. Zahrnuty byly pouze studie, které splňovaly kritéria způsobilosti: randomizované kontrolované studie (RCT); deukravacitinib v dávkách 6 mg/den nebo vyšších versus placebo; účastníci se středně těžkou až těžkou psoriázou. Kromě toho byly zařazeny pouze ty studie, které uváděly některý ze tří klinických výsledných ukazatelů, které byly předmětem zájmu: index PASI; index DLQI; nežádoucí příhody. Studie bez kontrolní skupiny a studie, které zahrnovaly pacienty bez psoriázy nebo měly překrývající se populace pacientů, byly vyřazeny. Do metaanalýzy byly zahrnuty čtyři studie s celkovým počtem 1 663 pacientů, z nichž 67,5 procenta bylo léčeno deukravacitinibem během doby sledování 12–16 týdnů. Primárním sledovaným výsledným ukazatelem bylo ≥ 75% snížení skóre PASI (PASI 75), kterého dosáhlo 58,7 procenta pacientů léčených deukravacitinibem ve srovnání s deseti procenty pacientů na placebu při sledování 12–16 týdnů. Celkem 54,1 procenta pacientů léčených deukravacitinibem dosáhlo skóre sPGA 0 nebo 1 oproti 7,8 procenta pacientů na placebu. Skóre 0 nebo 1 v dotazníku DLQI dosáhlo 40,2 procenta pacientů ve skupině s deukravacitinibem ve srovnání s 9,80 procenta pacientů na placebu. Nejčastějšími závažnými nežádoucími příhodami (SAE) byly kardiovaskulární nebo infekční příhody. Mezi skupinami nebyl významný rozdíl ve výskytu SAE.

Jedinečnou vlastností deukravacitinibu je jeho vysoce selektivní inhibice TYK2, k níž dochází prostřednictvím vazby léčiva na doménu JH2 TYK2, což má za následek mnohem nižší míru interakce s receptory JAK1, JAK2 a JAK3 ve srovnání s jinými inhibitory JAK. Tento nový, selektivnější mechanismus může vysvětlovat lepší bezpečnostní profil deukravacitinibu pozorovaný ve všech RCT.

Nedávné studie také ukázaly, že deukravacitinib je potenciálním kandidátem na léčbu psoriatické artritidy. Ve studii fáze II zahrnující 203 pacientů došlo u pacientů užívajících deukravacitinib k většímu zlepšení odpovědi ACR20. Během 16 týdnů léčby nebyly u pacientů léčených deukravacitinibem hlášeny žádné SAE. Dále v současné době probíhá dvojitě zaslepená RCT fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost deukravacitinibu oproti placebu u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou vlasové části hlavy.

Bezpečnost systémových nebiologických přípravků je důležitou otázkou při léčbě pacientů s psoriázou. Metotrexát je hepatotoxický, cyklosporin nefrotoxický. Acitretin, další látka rutinně používaná u psoriázy, je teratogenní, což omezuje použití u žen v plodném věku. Apremilast má ve srovnání s deukravacitinibem nižší účinnost, ačkoli výskyt SAE je podobný. Inhibitory JAK byly spojeny s neutropenií, zvýšenou koncentrací jaterních enzymů a kreatininu a dyslipidémií. Studie Armstronga a Strobera však nezaznamenaly žádné významné změny těchto laboratorních parametrů u deukravacitinibu ve srovnání s placebem, na rozdíl od jiných inhibitorů JAK. Bezpečnost deukravacitinibu potvrzuje i tato metaanalýza. Její výsledky potvrzují možnost použití deukravacitinibu v terapeutickém armamentáriu systémových nebiologických přípravků pro pacienty s psoriázou.

Výsledky této metaanalýzy RCT prokázaly u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou léčených deukravacitinibem významné snížení závažnosti onemocnění a zlepšení kvality života bez rozdílu ve výskytu závažných nežádoucích příhod ve srovnání s placebem. Tato zjištění naznačují, že deukravacitinib je účinnou možností léčby středně těžké až těžké psoriázy s příznivým bezpečnostním profilem až do 16 týdnů léčby.

Reference: Toth OAS, et al. Deucravacitinib for Moderate‑to‑Severe Psoriasis: A Systematic Review and Meta‑Analysis of Randomized Controlled Trials. J Drugs Dermatol. 2024 Feb 1;23(2):67–73. doi: 10.36849/JDD.7539

Sdílejte článek

Doporučené