Přeskočit na obsah

Kardiovaskulární benefit statinů výrazně převažuje nad rizikem svalových symptomů

Z metaanalýzy prezentované na kongresu ESC vyplývá, že na každých 1 000 lidí užívajících statin připadá v prvním roce 11 obecně mírných epizod svalové bolesti nebo slabosti způsobených léčbou. Naopak u více než 93 procent pacientů, kteří udávali symptomy, nebyly statiny příčinou svalových nežádoucích účinků

Prezentovaná metaanalýza shromáždila data o jednotlivých pacientech, kteří v celkem 23 velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration zaznamenali některý ze svalových symptomů. Žádná ze studií zahrnutých do analýzy neměla méně než 1 000 účastníků a studijní léčba netrvala méně než dva roky. Celkem se jednalo o bezmála 155 000 účastníků. Údaje o nežádoucích účincích byly shromážděny na úrovni konkrétních jedinců z 19 statinových studií kontrolovaných placebem a ze čtyř studií porovnávajících intenzifikované vs. méně intenzivní režimy statinové léčby. Byly hodnoceny všechny svalové symptomy hlášené samotnými pacienty a také informace o načasování a důvodech ukončení studijní léčby, o konkomitantní medikaci, zdravotním stavu a laboratorních výsledcích, které by mohly pomoci při interpretaci konkrétních nežádoucích účinků.

V 19 studiích s jakýmkoli statinovým režimem oproti placebu během střední doby sledování 4,3 roku hlásilo 16 835 pacientů (27,1 %) ve skupině se statiny a 16 446 (26,6 %) ve skupině s placebem svalovou bolest nebo slabost (relativní riziko [RR] 1,03; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,01–1,06). V prvním roce došlo k 7% poměrnému nárůstu hlášení svalové bolesti nebo slabosti mezi pacienty randomizovanými k užívání statinu (RR 1,07; 95% CI 1,04–1,10), což odpovídá absolutní míře překročení 11 (95% CI 6–16) hlášení na 1 000 pacientoroků, ve zbývajícím období sledování nebylo prokázáno žádné zvýšení rizika (RR 0,99; 95% CI 0,96–1,02). Během prvního roku pouze cca 1 z 15 hlášených případů svalové bolesti nebo slabosti bylo možné připsat na vrub léčbě statiny.

Ve čtyřech studiích s intenzivnější vs. méně intenzivní statinovou léčbou vedly režimy s vyšší intenzitou (např. atorvastatin 40 až 80 mg denně nebo rosuvastatin 20 až 40 mg denně) k relativně vyššímu výskytu svalových bolestí nebo slabostí (RR 1,08; 95% CI 1,04–1,13) oproti režimům se střední intenzitou (RR 1,02; 95% CI 1,00–1,05).

Autor metaanalýzy prof. Colin Baigent, ředitel Medical Research Council Population Health Research Unit, Oxford University, Velká Británie, zdůraznil, že svalové symptomy, jako je bolest nebo slabost, zaznamenal v analyzovaných studiích podobný počet účastníků v ramenech se statinovou léčbou i v placebových ramenech. Statiny nebyly příčinou svalových nežádoucích účinků u více než 93 procent pacientů, kteří udávali symptomy. Léčba statiny marginálně zvýšila frekvenci, ale nikoli závažnost svalových symptomů. K malému nárůstu rizika svalových symptomů došlo hlavně během prvního roku po zahájení terapie a v čase se již dále nezvyšoval.

Pro klinickou praxi z toho podle prof. Baigenta vyplývá, že u většiny lidí užívajících statin není pravděpodobné, že by jakékoli svalové symptomy, které pociťují, byly skutečně způsobeny tímto lékem. Známé ochranné kardiovaskulární účinky statinů značně převyšují mírně zvýšené riziko svalových příznaků. Na každých 1 000 lidí užívajících statin střední intenzity připadá v prvním roce 11 obecně mírných epizod svalové bolesti nebo slabosti způsobených léčbou. Během pěti let léčby ale naopak u stejného počtu osob s preexistujícím vaskulárním onemocněním podle literárních údajů zabrání asi 50 závažným cévním příhodám, bez preexistujícího vaskulárního onemocnění 25 závažným vaskulárním příhodám. Čím déle léčba statiny trvá, tím vyšší má přínos.   

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.