Přeskočit na obsah

Krátce

Inhibitory SGLT‑2 a nealkoholické ztukovatění jater

Mnoho pacientů s diabetem 2. typu trpí také nealkoholickým ztukovatěním jater (NAFLD). V nové retrospektivní studii s 80 000 osob průměrného věku 59 let s diabetem a předpokládanou NAFLD korejští vědci zkoumali souvislosti mezi následky souvisejícími s játry a užíváním několika skupin perorálních antidiabetik přidaných k metforminu.

NAFLD byla identifikována nepřímo, pomocí skóre FLI, vypočítaného na základě indexu tělesné hmotnosti, obvodu pasu, triglyceridů a sérové koncentrace γ‑glutamyltranspeptidázy.

Na začátku studie měli všichni pacienti skóre FLI ≥ 60, považované za vysoce citlivé pro identifikaci NAFLD. Po mediánu 2,6 roku sledování mělo 4 100 pacientů skóre FLI < 30 (považované za regresi NAFLD). Analýzy ukázaly, že inhibitory SGLT‑2 byly spojeny s nejvyšší pravděpodobností regrese NAFLD ve srovnání s ostatními antidiabetiky.

Glifloziny, thiazolidindiony a inhibitory DPP‑4 byly spojeny s pravděpodobností regrese NAFLD o 99 procent, 70 procent a 45 procent vyšší než SU. Regrese NAFLD byla významně pravděpodobnější u inhibitorů SGLT‑2.

Zdroj: Jang H et al. Outcomes of various classes of oral antidiabetic drugs on nonalcoholic fatty liver disease. JAMA Intern Med 2024 Feb 12; [e‑pub].

Kolchicin a redukce KV příhod u pacientů s diabetem a nedávným IM

V randomizované, placebem kontrolované studii Colchicine Cardiovascular Outcomes (COLCOT) snížilo užívání nízkých dávek kolchicinu (0,5 mg denně) počet kardiovaskulárních příhod u téměř 4 800 pacientů s nedávným akutním infarktem myokardu. Nyní autoři studie provedli předem specifikovanou analýzu podskupin u pacientů s diabetem 2. typu. Primárním složeným cílovým ukazatelem byla mortalitaz KV příčinm, resuscitované srdeční zástavy, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a urgentní hospitalizace pro anginu pectoris vyžadující revaskularizaci. Ukázalo se, že mezi téměř tisícovkou diabetiků bylo riziko primárního cílového ukazatele během mediánu sledování 23 měsíců o 35 procent nižší ve skupině s kolchicinem. Tato analýza rozšiřuje zjištění o kardiovaskulárním přínosu užívání nízkých dávek kolchicinu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a nedávným infarktem myokardu i na pacienty s diabetem 2. typu.

V primární analýze studie COLCOT měla skupina s kolchicinem ve srovnání se skupinou s placebem o 23 procent nižší riziko (absolutní riziko 5,5 % vs. 7,1 %) primárního cílového ukazatele. Celková četnost nežádoucích příhod byla mezi skupinami podobná, ale ve skupině s kolchicinem byl vyšší výskyt nevolnosti (2,7 % vs. 0,8 %) a zápalu plic (2,4 % vs. 0,4 %).

Zdroj: Roubille F et al. Low‑dose colchicine in patients with type 2 diabetes and recent myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT). Diabetes Care 2024 Mar 1; 47:467.

Zerlasiran uspěl ve studii fáze II u pacientů s vysokým Lp(a)

Probíhající 36týdenní studie fáze II ALPACAR‑360 se zerlasiranem přinesla pozitivní výsledky. Studie zahrnula 178 subjektů s výchozími koncentracemi lipoproteinu(a) 125 nmol/l nebo vyššími a s vysokým rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (ASKVO). Zerlasiran je krátká interferující RNA určená ke snížení produkce Lp(a), klíčového geneticky podmíněného kardiovaskulárního rizikového faktoru, který postihuje až 20 procent světové populace. Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byl zerlasiran podáván v dávce 300 mg subkutánně každých 16 nebo 24 týdnů a 450 mg každých 24 týdnů. V 36. týdnu došlo k vysoce významnému poklesu koncentrací Lp(a) oproti výchozí hodnotě ve srovnání s placebem. Medián procentuálního snížení Lp(a) o 90 procent nebo více byl pozorován u obou testovaných dávek. Současně nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní problémy.

Medián výchozích hodnot Lp(a) byl ve studii 215 nmol/l. 60týdenní studie pokračuje a budou vyhodnoceny sekundární cíle včetně možných účinků na další lipidy/lipoproteiny.

Společnost Silence plánuje oznámit hlavní 48týdenní údaje ze studie ALPACAR‑360 ve druhém čtvrtletí 2024.

Zdroj: https://www.businesswire.com/news/home/20240313160113/en/Silence‑Therapeutics‑Announces‑Positive‑Topline‑36‑Week‑Data‑from‑Ongoing‑
Phase‑2‑Study‑of‑Zerlasiran‑in‑Patients‑with‑High‑Lipoprotein‑a

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.