Přeskočit na obsah

Mzda versus plat - na co mají zdravotníci nárok

Od 1. ledna 2007 je odměňování zaměstnanců za práci upraveno v zákoníku práce. PLAT se vztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, jímž je:
* stát;
* územní samosprávný celek; I státní fond;
* příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost j sou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštního právního předpisu (všeobecné zdravotní pojištění);
* školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona; I veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

MZDA se vztahuje na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je obchodní společností, tj. akciovou společností, společností s ručením omezeným, a dále na zaměstnance státního podniku a obecně prospěšné společnosti.

Příplatek za ztížené pracovní prostředí - ztížené pracovní prostředí je takové, v němž je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatřeníkje-jich snížení nebo odstranění. Všude tam, kde je zjištěno, že na pracovišti působí některý ze ztěžujících vlivů, náleží zaměstnancům příplatek, a to jak v platové, tak ve mzdové sféře.

Pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb jsou důležité zejména následující ztěžující vlivy:

* Vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, jimiž jsou Guanarito, virus horečky Lassa, virus Junin (argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymsko-konžské hemorrhagické horečky, virus ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbillivirus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsiaprowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersiniapestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobact-rium tuberculosis.

* Radiační činnosti vykonávané vkontrolovaném pásmu pracovníky kategorie
A stanovenými ve zvláštním právním předpisu.

* Pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

Zvláštní příplatek - nárok na zvláštní příplatek mají ti zaměstnanci, kteří konají práci v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Konkretizace těchto prací je uvedena v příloze č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V podmínkách zdravotnictví a sociální péče bývají relevantní následující druhy prací:

Skupina I (400-1 000 Kč)
Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Skupina II (600-2 000 Kč)
1. Soustavné poskytování zdravotní péče I na operačních sálech
* anesteziologicko-resuscitačních odděleních,
* jednotkách intenzivní péče, I na onkologických odděleních.
2. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
* na psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení;
* na samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně na samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob;
* tělesně nebo mentálně postiženým.

Skupina III (1 000-4 000 Kč)
Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

Novinky v odměňování v roce 2009 pro platovou sféru
V roce 2009 se v oblasti odměňování v platové sféře uskutečnila řada velmi významných změn, jimiž se mění převážně nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Jakých zákonů se tyto novinky týkají? Čtěte na webu Medical Tribune: www.tribune.cz/clanek/15033

Tabulku pro MT vypracovaly Ing. Tereza Koňaříková a JUDr. Zuzana
Chudobová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.