Přeskočit na obsah

Praxe potvrzuje, že dlouhodobá terapie oktokogem alfa chrání klouby hemofiliků

Šestiletá průběžná analýza dat z mezinárodní a německé studie AHEAD prokazuje u pacientů se středně těžkou nebo těžkou hemofilií A účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání oktokogu alfa v reálném klinickém prostředí. Ukazuje se mimo jiné, že v porovnání s režimem „on demand“ je profylaktická léčba častěji spojena s nulovým krvácením. Výsledky prezentovali Tsakiris et al. (poster 2698) na 62. výročním kongresu American Society of Hematology (ASH), který se uskutečnil v roce 2020 virtuálně.


Oktokog alfa (Advate, Takeda), tj. rekombinantní lidský koagulační faktor VIII, je v terapii hemofilie A využíván již více než 15 let. Cílem probíhající neintervenční, prospektivní, observační multicentrické „real‑world“ studie Advate Hemophilia A Outcome Database (AHEAD), která má svou mezinárodní a německou část, je zhodnocení efektu dlouhodobého podávání oktokogu alfa na stav kloubů, výskyt krvácivých epizod a kvalitu života pacientů se středně těžkým (koncentrace faktoru VIII 1–5 %) nebo těžkým (koncentrace faktoru VIII < 1 %) onemocněním. Mezi hlavní sledované parametry patří Gilbertovo skóre zaměřené na hodnocení kloubů (primární cílový parametr; bolest na škále 0–3; krvácení na škále 0–3 a fyzikální vyšetření na škále 0–12), dále roční míra krvácení (ABR) podle závažnosti hemofilie a nežádoucí účinky.

Výsledky prezentované na ASH 2020 pocházejí z průběžné šestileté analýzy údajů získaných k 15. červenci 2019 od dětských i dospělých hemofiliků, kteří dostávali buď profylaktickou, nebo „on demand“ léčbu (jen v případě krvácení) oktokogem alfa po dobu minimálně pěti let. Jedná se o data zahrnutá do bezpečnostní analýzy (safety analysis set, SAS), kam byli zařazeni pacienti z mezinárodní studie, kteří prošli screeningem a byli léčeni, a z německé studie, kteří od zařazení obdrželi alespoň jednu dávku oktokogu alfa.


Gilbertovo skóre setrvale nízké

Z výsledků vyplynulo, že v době analýzy bylo do souboru SAS zahrnuto 707 nemocných z mezinárodní, respektive 382 z německé kohorty, přičemž nejméně pětiletou terapii podstoupilo 156, respektive 231 z nich. Průměrná hodnota Gilbertova skóre pro všechny klouby byla setrvale nízká po celou dobu šestiletého sledování (průměr 0–1,3; medián 0–1,0), a to jak u dětí ve věku od dvou do méně než 12 let, tak pro adolescenty ve věku od 12 do méně než 18 let, kteří byli v obou studiích na profylaktické terapii oktokogem alfa. V případě dospělých hemofiliků bylo v mezinárodní studii prokázáno průměrně nižší Gilbertovo skóre při profylaxi ve srovnání s léčbou „on demand“ během celého observačního období, konkrétní hodnota činila 1,4–2,2 vs. 2,1–6,3 (medián 0,9–1,4 vs. 1,4–6,3). Statisticky významné rozdíly v průměrném skóre pak byly pozorovány ve třetím, čtvrtém a šestém roce sledování. V německé studii bylo naopak při profylaxi zjištěno v průměru o něco vyšší Gilbertovo skóre oproti režimu „on demand“ u dospělých pacientů a dosahovalo hodnot 1,0–2,7 vs. 0,5–2,2 (medián 0,7–2,2 vs. 0,3–1,4).


Profylaxe lepší než „on demand“ léčba

Pokud jde o roční míru krvácení, v mezinárodní studii byly zjištěny kontinuálně nižší hodnoty ABR u nemocných na profylaxi než u těch, kteří dostávali terapii oktokogem alfa „on demand“, a to bez ohledu na závažnost onemocnění, jak dokládá tabulka 1. Analogický trend byl pozorován i ve studii německé u pacientů s těžkou hemofilií A, zatímco u středně těžkých hemofiliků byly výsledky ABR podobné pro oba léčebné režimy. Nulového krvácení v obou kohortách častěji dosahovali pacienti se středně těžkým nebo těžkým onemocněním, kteří byli na profylaktické léčbě oktokogem alfa, oproti terapii „on demand“. Podrobná data pro jednotlivé roky sledování ukazuje tabulka 2.

Co se týká bezpečnosti, nežádoucí účinky byly hlášeny zhruba u tří čtvrtin hemofiliků v mezinárodní studii (celkem 842 příhod) a u cca 85 procent ve studii německé (celkem 1 321 příhod). Závažné komplikace související se léčbou se přitom vyskytly u dvou, respektive 14 jedinců (1,3, resp. 6,1 %).

Závěrem autoři shrnují, že data z reálné praxe potvrzují již dříve zjištěné nálezy, a sice dlouhodobou účinnost a snášenlivost oktokogu alfa u hemofiliků A bez ohledu na tíži jejich onemocnění. U dospělých pacientů je podávání toho koncentrátu koagulačního faktoru VIII efektivní s ohledem na udržení kloubního zdraví (měřeno pomocí Gilbertova skóre).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené