Přeskočit na obsah

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v ČR

Úvodem mi dovolte poděkovat koordinátorům tohoto čísla za oslovení, abych se vyjádřil k problematice prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) z pohledu všeobecného praktického lékaře (VPL).

Kardiovaskulární (KV) morbidita i mortalita stále dominují nejen v České republice, ale prakticky v celé Evropě a dále i ve vyspělých státech celého světa. Mohu říci, že KV prevence a stanovení KV rizika u každého pacienta v ordinaci VPL je prakticky každodenní rutinou všeobecných praktických lékařů. Právě oni by měli být těmi lékaři, kteří znají své pacienty nejlépe, ať již jde o rodinné, profesní zázemí pacienta, jeho anamnézu, či o jeho preference a obavy. Praktický lékař by měl umět oslovit, mít vytipované specialisty a spolupracovat s nimi při dalším diagnostickém procesu, pokud se mu u pacienta něco nezdá. Komplexní pohled na pacienta se všemi jeho individuálními charakteristikami, onemocněními a provázanost zdravotní péče mohou pomoci při vyhledávání pacientů s vyšším kardiovaskulárním rizikem.

V rámci lepší orientace a postgraduálního vzdělávání tomu napomáhají doporučené postupy průběžně vydávané naší odbornou Společností všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Společnost všeobecného lékařství vydává a průběžně aktualizuje celou řadu doporučených postupů s více než 60 tématy, nicméně prevence KVO a další civilizační choroby, jako jsou například diabetes mellitus, metabolický syndrom, chronické srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, fibrilace síní, dyslipidemie, obezita, diabetes mellitus a komorbidity a další, zde dominují. Bohužel musím konstatovat, že Česká republika má statisticky objektivně dvojnásobnou KV mortalitu než (některé) západoevropské země.

Ke zlepšení této situace by měla pomoci lepší implementace nově aktualizovaného Doporučeného postupu PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ, který je takzvaně šitý na míru české populaci, neboť vychází přímo z epidemiologických dat české populace. Doporučený postup PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ, který vychází z podkladů vydaných Evropskou kardiologickou společností (ESC) z roku 2021, je velmi komplexní, se opírá o nové důkazy klinického výzkumu, aktualizovaná epidemiologická data a dostupnost zcela nových léčebných postupů v běžné klinické praxi. Tento doporučený postup, stejně jako většina dalších, byl prezentován na celé řadě domácích kongresů, seminářů i webinářů v rámci implementace v praxi.

Tím, že tyto doporučené postupy tvoříme a následně aktua­li­zu­je­me společně s jednotlivými odbornými společnostmi, je poté jejich implementace snazší ve všeobecné praxi praktického lékaře a díky těmto opatřením se snažíme rovněž dále snižovat KV riziko v celé populaci ČR.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří naší odborné společnosti SVL ČLS JEP pomáhají s tvorbou, aktualizací a následně implementací doporučených postupů v praxi. Poděkování samozřejmě patří i všeobecným praktickým lékařům, kteří je v každodenní rutině používají a tím pomáhají nejvíce našim pacientům.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.