Přeskočit na obsah

Přípravek SOT101 má slibné výsledky u pacientů s pokročilými solidními nádory

Česká biotechnologická společnost SOTIO zveřejnila nová data z probíhající klinické studie AURELIO‑03 fáze 1/1b hodnotící přípravek SOT101 na bázi interleukinu IL‑15 u pacientů s pokročilými a metastazujícími nádory. Informace byly zveřejněny v rámci tří prezentací na 36. výročním zasedání Společnosti pro protinádorovou imunoterapii (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC), které se konalo od 10. do 14. listopadu 2021 v americkém Washingtonu.

V rámci klinické studie AURELIO‑03 byl u většiny z 13 pacientů s pokročilými/metastazujícími solidními nádory prokázán klinický přínos kombinace přípravku SOT101 s pembrolizumabem, včetně pacientů, u nichž nepomohla předchozí léčba tzv. checkpoint inhibitory (CPI). V rámci studie, jejímž cílem je nalézt správnou dávku přípravku, zaznamenali tři potvrzené částečné odpovědi na léčbu a čtyři případy dlouhodobé stabilizace onemocnění u pacientů, kteří již absolvovali jiné formy léčby. Kombinace přípravku SOT101 s pembrolizumabem byla také dobře tolerována.

V části studie zaměřené na užití SOT101 jako monoterapie byly u 30 pacientů s pokročilými či metastazujícími solidními nádory prokázány slibné známky účinnosti přípravku, včetně pacientů, u nichž nepomohla předchozí léčba CPI. Doposud byla potvrzena jedna klinická i radiologická odpověď na léčbu a čtyři případy dlouhodobé stabilizace onemocnění. Jeden pacient dále vykázal částečnou odpověď na léčbu SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem poté, co během monoterapie přípravkem SOT101 došlo k návratu onemocnění. SOT101 byl dobře snášen bez významnějších nežádoucích účinků. V rámci studie byla stanoveno doporučená dávka pro připravovanou další studii fáze II.

„Prezentované výsledky jsou velmi nadějné a pomáhají stanovit další směřování našeho klinického vývoje. Přípravek SOT101 prokázal v klinické studii vysokou úroveň bezpečnosti a slibnou účinnost jako monoterapie i v kombinaci s pembrolizumabem,“ říká prof. Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Odpovědi na hodnocený léčivý přípravek pozorované u pacientů s pokročilými solidními nádory jsou povzbudivé. Věříme, že další vývoj přípravku SOT101 naváže na dosavadní výsledky jak v rámci probíhající klinické studie fáze II, tak i v připravované velké studii fáze II, která bude zahájena během příštího roku.“

Vedoucí lékař koordinující klinickou studii s přípravkem SOT101, imunoonkolog z pařížského Ústavu Gustava Roussyho prof. Aurélien Marabelle, dodává: „Data prezentovaná na letošní konferenci SITC prokazují velký potenciál přípravku SOT101 u léčby pokročilých nebo metastazujících solidních nádorů.“

Přípravek SOT101 je fúzní protein IL‑15 a IL‑15Rα. Jedná se o nový imunoterapeutický přístup s potenciálním využitím u řady onkologických onemocnění. SOT101 prokázal velmi silnou účinnost v různých preklinických nádorových modelech v oblastech prodloužení dlouhodobého přežití, regrese nádoru a příznivého toxikologického profilu. V preklinických modelech byla prokázána schopnost SOT101 zvyšovat účinnost dalších metod léčby, například checkpoint inhibitorů (CPI). SOTIO zahájilo první klinickou studii s přípravkem SOT101 v roce 2019.

Sdílejte článek

Doporučené