Přeskočit na obsah

Pro pacienty s psoriázou je dostupná nová možnost léčby

Psoriáza je systémové onemocnění s významným dopadem na kvalitu života. Kromě kožních projevů pacienty s lupénkou často trápí poškození nehtů, psoriatická artritida a celá řada častých komorbidit včetně idiopatických střevních zánětů, deprese nebo metabolického syndromu. Spektrum léčebných modalit se u této nemoci kontinuálně rozšiřuje a spolu s tím je stále ambicióznější cíl léčby. Tím je v současnosti léčebná odpověď PASI 90, resp. PASI 100 – tedy to, co se v běžné komunikaci nazývá čistá nebo téměř čistá kůže. Jedním z léků, které to umožňují, je bimekizumab.

Tento selektivní přímý inhibitor interleukinů IL‑17A a IL‑17F je od 1. listopadu hrazen ze zdravotního pojištění i v České republice, a to v indikaci středně těžké až těžké formy (s PASI > 10) ložiskové psoriázy u dospělých nemocných.

Léčba bimekizumabem je hrazena u pacientů, u nichž nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, metotrexát, cyklosporin, apremilast nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodu nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace.

Bimekizumab je dále hrazen u středně těžké až těžké psoriázy s PASI > 10 u dospělých pacientů, u kterých je splněno jedno z následujících kritérií:

  • nedošlo k dosažení hodnoty PASI 50 po třech až čtyřech měsících (podle druhu přípravku) předchozí biologické léčby;
  • došlo k poklesu účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50–75, je‑li současně hodnota DLQI ≥ 5;
  • je kontraindikována jiná biologická léčba nebo je předchozí biologická léčba ukončena z důvodu nežádoucích účinků.

Registrace léku se opírá o klinické studie fáze III, v nichž bimekizumab prokázal vysokou míru zhojení pokožky nejen v porovnání s placebem, ale i s moderními biologiky.

Do randomizované, dvojitě zaslepená studie BE READY bylo zařazeno 435 pacientů se středně těžkou a těžkou psoriázou. PASI90 dosáhlo 91 procent pacientů s bimekizumabem v porovnání s jedním procentem pacientů na placebu (p < 0,0001).

Ve studii BE VIVID byl u podobné populace nemocných bimekizumab porovnávám s ustekimumabem. Po 16 týdnech léčby bylo PASI 90 dosaženo u 85 procent pacientů s bimekizumabem v porovnání s 50 procenty s ustekinumabem (p < 0,0001) a s pěti procenty pacientů s placebem (p < 0,0001).

Ve studii BE SURE se 478 dospělými pacienty byl jako komparátor použit adalimumab. Zde po 16 týdnech léčby PASI 90 dosáhlo 86 procent pacientů ve skupině s bimekizumabem v porovnání se 47 procenty ve skupině s adalimumabem (p < 0,001).

Ve studii BE RADIANT se 743 pacienty bylo primárním sledovaným parametrem úplné vymizení psoriatických ložisek na kůži (PASI 100). V 60 procentech případů bylo s bimekizumabem dosaženo během 16 týdnů úplného zhojení pokožky, zatímco u sekukinumabu se tohoto cíle podařilo dosáhnout u 49 procent nemocných. Tento efekt bimekizumabu přetrval až jeden rok.

Bimekizumab nesmí být podáván pacientům s klinicky významným infekčním onemocněním. Před zahájením léčby je třeba vyloučit tuberkulózu. Nedoporučuje se u pacientů se zánětlivým onemocněním střev a během léčby by neměly být podávány živé vakcíny. 

Sdílejte článek

Doporučené