Přeskočit na obsah

Prvenství OZP v oblasti medicíny pro 3. tisíciletí

Cvičení před televizní obrazovkou v obývacím pokoji podle intervence odborníka ze specializovaného rehabilitačního ústavu nemá zásadní překážky. Dokonce může jít o péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) je první, která pomáhá zavést ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech do českého systému zdravotnictví telerehabilitaci.

Telemedicína obecně je aktuálně velmi často diskutované téma nejen mezi odborníky ve zdravotnictví, ale i mezi laickou veřejností. Definic ohledně toho, co pojem telemedicína vlastně obnáší, je hned několik. Například podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se telemedicínou rozumí používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku. Kromě toho je telemedicína součástí elektronického zdravotnictví – eHealth.

V dnešní době širokého využívání digitálních moderních technologií napříč všemi generacemi, a to nejen pacientů, nachází telemedicína stále větší uplatnění i v nově nastavovaných modelech a systémech poskytování zdravotních služeb. Příklon k distanční péči urychlil i příchod neočekávané situace v souvislosti s onemocněním COVID‑19.V době mimořádně zavedených bezpečnostně‑preventivních ochranných opatření Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), která se dlouhodobě profiluje jako moderní digitální online pojišťovna a telemedicínskými projekty a postupy se zabývá už od roku 2018, tuto novou formu poskytování zdravotnických telemedicínských služeb uplatnila v širším formátu. Krizová situace kolem pandemie se stala příležitostí, která poukázala nejen na přínosy, ale i možná úskalí využití tohoto nástroje. Byla signálem pro to, že může být nadále dostupná nejen pro podobná mimořádná omezení provozu, ale zároveň se nabízí i příležitost pro její aplikaci do rutinní praxe poskytovatelů zdravotních služeb mezi standardně nabízené a hrazené ambulantní služby, a to pro využití definovanou skupinu pacientů, kteří z tohoto způsobu ošetření mohou profitovat.

I přes nejednotná a často rozporná či opatrná stanoviska a vyjádření jednotlivých stran týkající se možného rozšíření telemedicíny do běžného užívání existují zdravotní výkony, jejichž prostřednictvím je již delší dobu telemedicína nejen poskytována, ale i hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se např. o dálkové kontroly zdravotního stavu pacientů v psychiatrické nebo kardiologické péči.

V rámci platné legislativy se ukázalo jako velmi žádoucí vytvoření konkrétní právní úpravy, která by ve vztahu k telemedicíně regulovala či upravovala nejen používané prostředky (např. minimální požadavky na softwarové vybavení), ale i zabezpečení samotného distančního kontaktu, včetně minimálních požadavků na souhlas pacienta s prováděním telemedicínských úkonů, ale také např. určení autority, jejímž prostřednictvím, či jím spravovaného systému, by mohl samotný distanční kontakt mezi poskytovatelem a pacientem probíhat ve zcela bezpečném a ověřeném kybernetickém prostředí.

Pojištěnci OZP mohou již v současné době kromě telemedicínských výkonů zařazených do platného „Seznamu zdravotních výkonů“ využívat propojení se svým ošetřujícím lékařem a dalšími terapeuty prostřednictvím výkonu „Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem“. Výkon je navržen pro využití všemi ambulantními poskytovateli hrazených služeb, a to v případě potřeby konzultace při změně jeho zdravotního stavu pacienta nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci. Podmínkou je registrace pacienta u daného lékaře, nebo již uskutečněný přímý osobní kontakt s ošetřujícím lékařem či trvalá péče. Pro využití této formy péče je nezbytné oboustranné příslušné technologické vybavení pro vedení audiovideokonzultace, souhlas pacienta a v neposlední řadě musí komunikace probíhat v kyberneticky bezpečném prostředí.

V roce 2021 spustila OZP, jako první zdravotní pojišťovna, ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech projekt zaměřený na poskytování domácí telerehabilitace. Jedná se o pokračování potřebné terapie u vybraných způsobilých pojištěnců OZP po jejich propuštění z komplexní intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí, a to právě s využitím prostředků distanční terapie. Telerehabilitace takového pojištěnce je vedena ve všech potřebných terapeutických oblastech (tj. fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a klinické psychologii) za současného vedení lékařem‑neurologem, přičemž tento multidisciplinární tým terapeutů pravidelně klinický stav takto vedeného pacienta společně klinicky hodnotí a vedení léčby event. upravuje. Sledovaným výstupem tohoto projektu je ověření a vyhodnocení nastaveného konceptu intenzivní domácí distanční terapie, jeho terapeutické účinnosti včetně možnosti rozšíření i pro další indikační skupiny.

Z důvodu nutnosti nastavení jednotných, srozumitelných a transparentních pravidel, podmínek a závazných postupů pro bezpečné a účinné poskytování hrazených zdravotních služeb v oblasti telemedicíny byla ustanovena odborná pracovní skupina k telemedicíně při MZ ČR. V této pracovní skupině jsou zastoupeni odborníci všech zainteresovaných oblastí. Díky nejbohatším zkušenostem s poskytováním této formy péče byla zastupováním Svazu zdravotních pojišťoven ČR v této skupině pověřena OZP. Cílem a očekávaným výstupem činnosti této pracovní skupiny by mělo být nejen nastavení jednotných pravidel a podmínek pro uplatnění bezpečných telemedicínských postupů v běžné praxi, ale zároveň i zasazení této formy poskytování zdravotních služeb do jasného legislativního rámce.  

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…