Přeskočit na obsah

Prvenství OZP v oblasti medicíny pro 3. tisíciletí

Cvičení před televizní obrazovkou v obývacím pokoji podle intervence odborníka ze specializovaného rehabilitačního ústavu nemá zásadní překážky. Dokonce může jít o péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) je první, která pomáhá zavést ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech do českého systému zdravotnictví telerehabilitaci.

Telemedicína obecně je aktuálně velmi často diskutované téma nejen mezi odborníky ve zdravotnictví, ale i mezi laickou veřejností. Definic ohledně toho, co pojem telemedicína vlastně obnáší, je hned několik. Například podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se telemedicínou rozumí používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku. Kromě toho je telemedicína součástí elektronického zdravotnictví – eHealth.

V dnešní době širokého využívání digitálních moderních technologií napříč všemi generacemi, a to nejen pacientů, nachází telemedicína stále větší uplatnění i v nově nastavovaných modelech a systémech poskytování zdravotních služeb. Příklon k distanční péči urychlil i příchod neočekávané situace v souvislosti s onemocněním COVID‑19.V době mimořádně zavedených bezpečnostně‑preventivních ochranných opatření Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), která se dlouhodobě profiluje jako moderní digitální online pojišťovna a telemedicínskými projekty a postupy se zabývá už od roku 2018, tuto novou formu poskytování zdravotnických telemedicínských služeb uplatnila v širším formátu. Krizová situace kolem pandemie se stala příležitostí, která poukázala nejen na přínosy, ale i možná úskalí využití tohoto nástroje. Byla signálem pro to, že může být nadále dostupná nejen pro podobná mimořádná omezení provozu, ale zároveň se nabízí i příležitost pro její aplikaci do rutinní praxe poskytovatelů zdravotních služeb mezi standardně nabízené a hrazené ambulantní služby, a to pro využití definovanou skupinu pacientů, kteří z tohoto způsobu ošetření mohou profitovat.

I přes nejednotná a často rozporná či opatrná stanoviska a vyjádření jednotlivých stran týkající se možného rozšíření telemedicíny do běžného užívání existují zdravotní výkony, jejichž prostřednictvím je již delší dobu telemedicína nejen poskytována, ale i hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se např. o dálkové kontroly zdravotního stavu pacientů v psychiatrické nebo kardiologické péči.

V rámci platné legislativy se ukázalo jako velmi žádoucí vytvoření konkrétní právní úpravy, která by ve vztahu k telemedicíně regulovala či upravovala nejen používané prostředky (např. minimální požadavky na softwarové vybavení), ale i zabezpečení samotného distančního kontaktu, včetně minimálních požadavků na souhlas pacienta s prováděním telemedicínských úkonů, ale také např. určení autority, jejímž prostřednictvím, či jím spravovaného systému, by mohl samotný distanční kontakt mezi poskytovatelem a pacientem probíhat ve zcela bezpečném a ověřeném kybernetickém prostředí.

Pojištěnci OZP mohou již v současné době kromě telemedicínských výkonů zařazených do platného „Seznamu zdravotních výkonů“ využívat propojení se svým ošetřujícím lékařem a dalšími terapeuty prostřednictvím výkonu „Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem“. Výkon je navržen pro využití všemi ambulantními poskytovateli hrazených služeb, a to v případě potřeby konzultace při změně jeho zdravotního stavu pacienta nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci. Podmínkou je registrace pacienta u daného lékaře, nebo již uskutečněný přímý osobní kontakt s ošetřujícím lékařem či trvalá péče. Pro využití této formy péče je nezbytné oboustranné příslušné technologické vybavení pro vedení audiovideokonzultace, souhlas pacienta a v neposlední řadě musí komunikace probíhat v kyberneticky bezpečném prostředí.

V roce 2021 spustila OZP, jako první zdravotní pojišťovna, ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech projekt zaměřený na poskytování domácí telerehabilitace. Jedná se o pokračování potřebné terapie u vybraných způsobilých pojištěnců OZP po jejich propuštění z komplexní intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí, a to právě s využitím prostředků distanční terapie. Telerehabilitace takového pojištěnce je vedena ve všech potřebných terapeutických oblastech (tj. fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a klinické psychologii) za současného vedení lékařem‑neurologem, přičemž tento multidisciplinární tým terapeutů pravidelně klinický stav takto vedeného pacienta společně klinicky hodnotí a vedení léčby event. upravuje. Sledovaným výstupem tohoto projektu je ověření a vyhodnocení nastaveného konceptu intenzivní domácí distanční terapie, jeho terapeutické účinnosti včetně možnosti rozšíření i pro další indikační skupiny.

Z důvodu nutnosti nastavení jednotných, srozumitelných a transparentních pravidel, podmínek a závazných postupů pro bezpečné a účinné poskytování hrazených zdravotních služeb v oblasti telemedicíny byla ustanovena odborná pracovní skupina k telemedicíně při MZ ČR. V této pracovní skupině jsou zastoupeni odborníci všech zainteresovaných oblastí. Díky nejbohatším zkušenostem s poskytováním této formy péče byla zastupováním Svazu zdravotních pojišťoven ČR v této skupině pověřena OZP. Cílem a očekávaným výstupem činnosti této pracovní skupiny by mělo být nejen nastavení jednotných pravidel a podmínek pro uplatnění bezpečných telemedicínských postupů v běžné praxi, ale zároveň i zasazení této formy poskytování zdravotních služeb do jasného legislativního rámce.  

Sdílejte článek

Doporučené