Přeskočit na obsah

Quo vadis, česká infektologie?

Změna paradigmatu: od izolačních lůžek v oplocené budově k otevřené spolupráci s ostatními odbornostmi ve formě konzilií a ambulantní péče. S tímto cílem jsou spojeny ambice přednosty nové Kliniky infekčních onemocnění a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol MUDr. Milana Trojánka, Ph.D. O své plány se s čtenáři Medicíny po promoci ochotně podělil v otevřeném rozhovoru.MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

  • Pane přednosto, s jakými pocity a plány jste se ujal vedení nové kliniky?

Pro nás je zásadní, že nová klinika vznikla právě v největší fakultní nemocnici v České republice, která poskytuje opravdu komplexní i vysoce specializovanou péči o pacienty dětského i dospělého věku. Pandemie covidu‑19 mimo jiné ukázala, že vzájemná spolupráce lékařů z jiných oborů a nás, infektologů, je opravdu důležitá, přičemž s infekčními komplikacemi se setkávají lékaři napříč všemi odbornostmi. U pacientů s infekcemi se jeví jako nejvýhodnější vzájemná spolupráce infektologa, klinického mikrobiologa a klinického farmaceuta. Tímto směrem bychom se tady v Motole chtěli vydat a působit jako vzorové pracoviště. Zahraniční zkušenosti ukazují, že taková spolupráce má smysl a výrazně zlepšuje klinické výsledky.

  • Máte dost lékařů, aby pokryli všechny konziliární služby?

V tuto chvíli tým konziliářů budujeme, ale i v českých podmínkách platí, že zásadní je tým postavit na velmi kvalitních odbornících. Sám za sebe musím uvést, že jsem opravdu rád, že hlavním konziliářem naší kliniky je MUDr. Marek Štefan, MBA, který v minulosti působil v Nemocnici Na Homolce a v ÚVN, ale má i značné zkušenosti ze zahraničí. Myslím, že právě osoba Marka Štefana je i jedním z důvodů, proč je o práci na naší klinice mezi mladými lékaři zájem. Projektem, který v současnosti připravujeme, je výchova budoucích infektologů‑konziliářů pro dětskou část naší nemocnice, přičemž budoucnost dětské infektologie vidím právě v tom, že budeme schopni věnovat se takovým specifickým požadavkům, jako je například diagnostika a terapie infekčních komplikací u imunosuprimovaných či jinak rizikových pacientů nebo léčba infekcí vyvolaných multirezistentními agens. Velice mě těší, že kolegové z ostatních oborů nás vítají a mají o spolupráci zájem, včetně nabídky pomoci při výchově našich potenciálních mladých lékařů. Tato spolupráce mi dává velký smysl a v tomto projektu bychom chtěli být rovněž vzorem pro ostatní pracoviště.

  • Z mých anamnestických zkušeností vyplývá, že budova s infekčními pacienty stála v koutě nemocničního areálu, kam nebylo radno zavítat.Ošetřovatelská péče o pacienty na lůžku je nedílnou součástí infektologie. K pacientovi se připravuje zdravotní bratr Dávid Kuchtanin.

To je zásadní změna, kterou musíme stále vysvětlovat. Infektologie není čistě a pouze izolační obor. Infektologie nespočívá v tom, že „zavřeme a zamkneme“ pacienta za plotem infekčního oddělení. Naopak, náplní infektologie je společný management, diagnostika a terapie infekcí či infekčních komplikací napříč různými medicínskými obory, přičemž velká část takových pacientů bude ležet na běžných interních, chirurgických či intenzivních lůžkách. Koncept velké infekční kliniky s vysokou izolační lůžkovou kapacitou je překonaný. Lůžková oddělení infekčních oddělení by měla sloužit především k tomu, aby tam leželi pacienti s komplikovanými infekcemi, kteří opravdu vyžadují specifickou péči infektologa. Na druhou stranu si musíme přiznat, že stále máme infekce s povinnou hospitalizací a také v rámci nemocnice pomáháme i kolegům z jiných oddělení, proto určitou lůžkovou kapacitu potřebujeme. Zároveň musím však zdůraznit, že pro infektology je opravdu důležitá i ambulantní péče.

  • Praktici se při žádosti o konzultaci setkávají u specialistů s dlouhou objednací lhůtou, což v případě infekce nejde.

Naše klinika disponuje akutní ambulancí, kam může přijít pacient s doporučením lékaře bez objednání, a specializovanými ambulancemi pro objednané. V současné době činí objednací lhůty k nám opravdu pouze několik dnů, většinu pacientů jsme schopni objednat k ošetření do týdne.Lůžkové oddělení je moderně vybaveno, o pacienty se stará kvalifikovaný personál. Zde sanitáři Monika Hraňová a Daniel Muhr.

  • Chápu to správně, že dochází ke zcela nové koncepci pojetí infekčního lékařství a cestovní medicíny? Dřív se infektologové soustředili na izolaci infekčních pacientů, nyní se infektologie otevírá svou spoluprací všem ostatním oborům.

Koncept „zavřít a izolovat“ je zastaralý. Vychází z dob, kdy nebyly účinné léky proti infekcím, takže infikované nebo potenciálně infikované pacienty bylo nutné izolovat, aby infekci nešířili dále. Tato historická koncepce byla hodně prosazována v zemích bývalého východního bloku. Naopak v západních státech byla lůžková kapacita infekčních oddělení relativně malá, pacienti s „izolačními diagnózami“ jsou obvykle hospitalizováni na standardních odděleních a je u nich zaveden specifický režim ošetřování, aby se infekce nešířila dále.Nad lůžkovým oddělením bdí staniční sestra Hana Černá s dlouholetými zkušenostmi v infekčním ošetřovatelství, zde ve službě se zdravotní sestrou Zdenkou Matuškovou.

U nás bychom se měli snažit o určitý kompromis, protože sice chceme pomáhat hlavně konziliární činností, ale rovněž chápeme, že zavedení izolace na standardních odděleních, která k tomu nejsou uzpůsobena, může významně ovlivnit jejich lůžkovou kapacitu. Proto svými lůžky poskytujeme vlastně službu i ostatním klinikám. Nyní máme 23 lůžek pro celou FN Motol, přičemž tuto kapacitu bychom rádi rozšířili na dvojnásobek.

  • Kterým tématům se chcete věnovat při pregraduální výchově?MUDr. Lukáš Kohout

V rámci fakulty se můžeme podílet i na výuce. Zaměřili jsme se na opravdu specifická témata, například na diferenciální diagnostiku horečky nejasné etiologie či na interpretaci zánětlivých parametrů. Věnujeme se i problematice infekcí u imunodeficientních pacientů, virovým hepatitidám, částečně HIV/AIDS a také cestovní medicíně. Rozdělili jsme si výuku s Bulovkou a ujali se témat, k nimž má naše pracoviště svým způsobem blízko.

Sdílejte článek

Doporučené