Přeskočit na obsah

S čím se potýkají nezávislé lékárny a distributoři

Budoucnost nezávislých lékáren, dostupnost léčiv nebo ověřování pravosti léků, nastupující technologie, personifikace lékárenské péče a také sekundární platební neschopnost státem přímo řízených zdravotnických zařízení – to byla témata, k nimž se pro MT vyjadřoval Ing. Jan Rohrbacher, výkonný a obchodní ředitel velkodistribuční společnosti Alliance Healthcare, která podporuje virtuální řetězec nezávislých Alphega lékáren. 

 • Co pokládáte v současnosti za hlavní problém, s nímž se lékárny a potažmo i distributoři potýkají?

 

Řekl bych, že to není jeden problém, ale zdůraznil bych dva zcela zásadní, které spolu do jisté míry souvisejí, a to dostupnost léčiv pro české pacienty a protipadělková směrnice EU, která byla implementována i do české legislativy. Zatímco problémy s dostupností léčivých přípravků jsou problémy dlouhodobé, akutně lékárny řeší ověřování pravosti léčivých přípravků, kde není problém jeden, ale je jich celá řada.


 

 • Dobrá, proberme tedy nejdříve protipadělkovou směrnici (Falsified Medicines Directive, FMD).

 

Za distributory mohu říci, že jsme v rámci asociace AVEL věnovali této problematice značné úsilí. Naší snahou bylo nedodávat do lékáren léky, jejichž pravost nelze ověřit načtením unikátního identifikátoru, tzv. 2D kódu. Proto z každé šarže ověřujeme jedno náhodně vybrané balení, abychom v případě zjištění jakéhokoli problému s identifikací zajistili informovanost jak výrobců, tak lékárníků.

V prvních dnech po 9. únoru, kdy byla implementace FMD do reálné praxe spuštěna, byla chybovost ověření ve výši 20 procent transakcí. Nejčastější chybou bylo, že léčivý přípravek nebyl evidován v systému, jeho výrobní číslo nebylo nalezeno v databázi.

Kdybychom tyto šarže do lékáren nedodali, byla by vážně ohrožena dostupnost základních léčivých přípravků pro české pacienty. Proto i tyto šarže do lékáren dodáváme, avšak s upozorněním, že jejich pravost nelze ověřit. Distributoři léčiv nemají v rámci pravidel platných pro FMD povinnost léky ověřovat. Tuto činnost vnímáme jako další důležitou službu našim partnerům – lékárnám. Veškeré náklady na tuto aktivitu hradíme ze svých prostředků.


 

 • Přetrvává tento stav?

 

Po dvou měsících mohu říci, že trend je velmi pozitivní a v současnosti se pohybujeme okolo pěti procent chybových hlášení (alertů). Kdybychom však těchto pět procent šarží nepustili do systému, nedostupnost léků se podstatně zvýší. Vrácení produktů výrobci bychom mohli zvážit až po dosažení jednoprocentní chybovosti.

Výrobci se většinou již snaží k FMD přistupovat zodpovědně, data do systému nahrávat správně a odstraňovat zjištěné nedostatky. Nejvyšší chybovost je u nepočetné skupinky výrobců, jejichž produkty jsou zodpovědné za naprostou většinu alertů. Podíl na chybách mají i softwarové společnosti, které systém zajišťují po stránce IT. Solidsoft, který zabezpečuje ČR, má problémů minimum, zatímco druhá společnost nefunguje optimálně, což víme od slovenských kolegů. Mohu shrnout, že velkoobchod je na svou roli v ostrém provozu připraven.


 

 • Jak budete apelovat na výrobce, aby napravovali nesprávně nahraná data?

 

Od příštího roku jsme připraveni od výrobců, kteří v rámci FMD neplní své povinnosti, požadovat poplatky za operace, které vznikají po neúspěšném ověření (vyřazení z databáze léčiv po vrácení zboží z lékáren, skladování v režimu karantény, likvidace léčiv ve spalovně). O této skutečnosti s výrobci již hovoříme.

 

 

 • Kterých léků se týkají problémy?

 

Značný problém v lékárnách představuje souběh léků, které byly propuštěny do systému před 9. únorem a po něm. Avšak abychom lékárníkům situaci maximálně usnadnili, data všech léků, které byly dány na trh před 9. 2. 2019, jsme nahráli do nejvíce používaných lékárenských softwarů, takže lékárník má možnost zjistit, který lék byl dán do oběhu dříve, než začala platit FMD. Nutno zdůraznit skutečnost: jakmile má lék 2D kód, je povinností lékárníka jej před výdejem ověřit, respektive přípravek vyřadit ze systému, i když byl do oběhu propuštěn před 9. únorem.


 

 • Dostupnost léků se denně skloňuje ve všech pádech v denním i odborném tisku. Co tomu říkají distributoři?

 

Dostupnost léků a její zvyšování je jednou z hlavních priorit distributorů. Takzvaný service level, což je procento vykrytí našich objednávek, je výrobci naplněn zhruba ze 70 procent.

Obchodujeme přibližně se 460 dodavateli a chceme mít k dispozici všechny léky. Tak jako se eurokomisařka Jourová zasazuje o stejnou kvalitu potravin napříč EU, pak my bychom si přáli, aby naši pacienti měli stejně dostupné léky, jako mají například ti němečtí.


 

 • Proč tomu tak není?

 

Pro některé výrobce nejsou dodávky do Česka zajímavé, ať už kvůli ceně, nebo velikosti trhu, a upřednostňují jiné státy EU. Příčinou nedostupnosti léků jsou pochopitelně i výpadky ve výrobě, logistické problémy, nepřesné plánování a nedostatek surovin k výrobě. Je však pravda, že dostupnost některých důležitých léčivých přípravků určitých výrobců je tristní a některé léky na trhu chybějí dlouhodobě. Dochází i k tomu, že dostaneme jen 20 až 30 procent z množství, které si objednáme.


 

 • Jak se podílí stahování léčivých přípravků z lékáren na jejich nedostupnosti?

 

Za celou dobu působení v distribuci, což je asi 30 let, si nepamatuji, že důvodem by byl padělek. Mnohdy výrobce stahuje léky pro závadu v kvalitě, pro možnou kontaminaci apod., což se v poslední době stává docela často.


 

 • Pomůže současná změna zákona o léčivech dostupnosti léčivých přípravků?

 

Distributoři tuto změnu vítají, protože za dostupnost léku budou nově zodpovědní výrobci, kteří budou povinni v rámci emergentních dodávek doručit lék do lékárny do dvou dnů. Dříve byli za dostupnost odpovědní distributoři, kteří však dostupnost léku nemohou garantovat, když jim léky výrobce neposkytne. Distributoři jsou připraveni zabezpečit kanály emergentních dodávek, protože mají zajištěnou efektivní logistickou síť. Výrobce by měl mít k dispozici nástroje k regulaci dostupnosti, a je‑li léku nedostatek, pak by měl omezit či zakázat reexport tohoto léku. Tato možnost je již v dnešní legislativě zakotvena.


 

 • Myslíte, že by plošný zákaz reexportu situaci zlepšil?

 

Plošný zákaz reexportu nevnímám jako správný. Jsme součástí Evropské unie, kde je ze zákona umožněn volný pohyb zboží. Ani si nemyslím, že je správné žádat povolení pro každý jednotlivý paralelní obchod. Je‑li v ČR léku dostatek, pak by měl distributor možnost lék vyvézt. Některé státy (např. Německo) mají zavedeny pro dovoz minimální limitní kvóty.


 

 • V současnosti velice diskutovaným tématem je distanční výdej léků na předpis, který by byl zprostředkován internetovou objednávkou a doručen pacientovi domů. Jaký je pohled distributora?

 

Našimi hlavními obchodními partnery jsou lékárny, které budou hrát ve výdeji léků i v budoucnu stále dominantní roli. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti k určité formě distančního výdeje dojde. Digitalizace zdravotnického prostředí tomuto vývoji nahrává. Domnívám se ale, že role lékárníka při výdeji přípravku je nezastupitelná. I podle FMD je lékárník povinen před výdejem léčivý přípravek ověřit a vyřadit ze systému, což by teoreticky znamenalo například to, že by lékárníci museli léky rozvážet až k pacientům domů. Další překážkou pak je nákladovost rozvozu, která není v souladu s představami většiny českých pacientů, že léky jsou zadarmo. Umím si představit, že léky pro konkrétního pacienta budou připraveny distributorem a dodány do vybrané lékárny, kde si je následně pacient vyzvedne. V lékárnách Walgreens (v USA) jsou i takzvané „drive‑in“, kde jsou léky pacientovi vydávány přímo do jeho auta, aniž by musel vystoupit.


 

 • Digitalizace v lékárenství je jistě téma budoucnosti. Jak se rozvíjí v tomto směru Alliance Healthcare?

 

Naše mateřská společnost Walgreens Boots Alliance uzavřela smlouvu s Microsoftem na rozvoj komunikačních strategií, a to včetně komunikace s pacienty. Většina lidí má chytrý mobilní telefon, chytré hodinky, které sledují počet kroků, puls a další parametry a při závažných poruchách přímo komunikují s lékařem. Naše společnost projekty elektronické komunikace pacientů s lékaři a lékárníky podporuje, protože v budoucnosti populace zestárne a lékařů nepřibude. Digitalizace a umělá inteligence pak napomohou rychlejší diagnostice, nastavení správné léčby a následně monitorování pacientova stavu.

Je otázkou času, kdy budeme mít v mobilním telefonu své zdravotní záznamy. Zatím v Česku řešíme lékový záznam a přístup do centrálního úložiště, který by pomohl odhalit chyby v preskripci, duplicity a případně riziko lékové interakce i na úrovni lékárny.


 

 • Není plýtvání časem a odborností lékárníků stát za tárou a vydávat krabičky chronickým pacientům, kteří již přesně vědí, jak léky brát? Proč není větší prostor pro lékárenské poradenství pro klienty, kteří je vyžadují a potřebují?

 

Alphega lékárny již před třemi lety spustily velmi úspěšné projekty měření cévního věku, plicního věku a nyní chceme v lékárnách měřit koncentraci cholesterolu v krvi a případně i glykémii. S těmito aktivitami jsme začali jako jedni z prvních; personalizovanému poradenství se chceme i nadále věnovat a rozvíjet je. Jednáme i se zdravotními pojišťovnami, aby mohli být lékárníci odměněni nejen za výdej léku, ale i za odborné rady pacientům. Pojišťovny si uvědomují, že prevencí lze ušetřit nejen pacientovo zdraví, ale i rozpočet zdravotních pojišťoven, potažmo státu.

Chci však zdůraznit, že Alphega lékárníci, i když pomohou se screeningem vážných onemocnění, nemohou nahradit lékaře. Na základě výsledku měření v lékárně by měl pacient podstoupit lékařské vyšetření.

Chce‑li lékárna v současnosti uspět, musí se odlišovat od jiných. Individuální péče o klienty je jednou z velmi dobrých cest, jak si pacienty udržet.


 

 • Jak pomáháte nezávislým Alphega lékárnám?

 

Žádná nezávislá lékárna to na současném trhu nemá snadné. Proto se snažíme poskytovat jim nejen marketingovou podporu, kterou bereme již jako samozřejmost, ale i odborné poradenství, například právní, ekonomické, personální podle potřeb konkrétní lékárny. Pomáháme jim rovněž s ověřováním léčiv a plánujeme uspořádat semináře týkající se podpory správného ověřování. Pokud se lékárníci s praxí neseznámí včas, opravdu by jim mohly hrozit veliké sankce. Jen úspěšné nezávislé lékárny mají šanci přežít.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené