Přeskočit na obsah

STOPDAPT‑2 ACS: Náhrada duální protidestičkové léčby klopidogrelem se neosvědčila

V původní studii STOPDAPT‑2 došlo u pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci (PCI) s implantací stentu při měsíčním podávání duální protidestičkové terapie (DAPT) následovaném užíváním klopidogrelu v monoterapii k významně nižší míře výskytu příhod cílového ukazatele složeného z kardiovaskulárních a krvácivých příhod ve srovnání s 12měsíčním DAPT (ASA a klopidogrel). V uvedené studii bylo zařazeno 62 procent pacientů se stabilním onemocněním koronárních tepen a 38 procent s akutním koronárním syndromem (AKS).

Aby bylo možno dosáhnout dostatečné statistické síly pro srovnání účinku uvedených dvou strategií pouze u pacientů s AKS, byla provedena studie STOPDAPT‑2 ACS. Její výsledky byly nyní prezentovány na kongresu Evropské kardiologické společnosti v sekci HOT LINES. Studie zahrnula 2 988 pacientů s AKS a jejich výsledky spojila s daty od 1 148 pacientů s AKS ze studie STOPDAPT‑2. Bylo to umožněno tím, že obě studie používaly stejný protokol.

Účastníci po AKS byli po provedení PCI s implantací stentu uvolňujícího everolimus randomizováni v poměru 1 : 1 buď k jednoměsíčnímu podávání DAPT s následnou monoterapií klopidogrelem, nebo k 12měsíční DAPT.

Primárním cílem byl souhrn kardiovaskulárních a krvácivých příhod v průběhu jednoho roku, konkrétně výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarktu myokardu, jisté trombózy stentu, ischemické nebo hemoragické cévní mozkové příhody a velkých i malých krvácení.

Dvěma hlavními sekundárními cílovými ukazateli byly 1) kardiovaskulární příhody (úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu, jistá trombóza stentu, ischemická nebo hemoragická cévní mozková příhoda) a 2) velká i malá krvácení.

Roční kumulativní incidence příhod primárního cílového ukazatele dosáhla v rameni s měsíční DAPT 3,20 procenta a v rameni s 12měsíční DAPT 2,83 procenta (HR = 1,14; 95% CI 0,80–1,62; p = 0,06 pro non‑inferioritu).

Hlavní sekundární kardiovaskulární cíl se vyskytl u 2,76 % pacientů s měsíční DAPT a u 1,86 % s 12měsíční DAPT (HR 1,50; 95% CI 0,99–2,26). Hlavní sekundární cíl krvácivých příhod se vyskytl u 0,54 % pacientů s měsíční DAPT a u 1,17 % s 12měsíční DAPT (HR 0,46; 95% CI 0,23–0,94).

Výsledky shrnul hlavní investigátor studie STOPDAPT‑2 ACS Dr. Hirotoshi Watanabe z Kjótské univerzity, Japonsko: „Měsíční DAPT následovaná podáváním klopidogrelu v monoterapii neprokázala non‑inferioritu v čistém klinickém přínosu oproti standardnímu 12měsíčnímu užívání DAPT po AKS. Došlo sice ke snížení výskytu závažných krvácivých příhod, ale objevil se zároveň trend k růstu počtu kardiovaskulárních příhod.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…