Přeskočit na obsah

STOPDAPT‑2 ACS: Náhrada duální protidestičkové léčby klopidogrelem se neosvědčila

V původní studii STOPDAPT‑2 došlo u pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci (PCI) s implantací stentu při měsíčním podávání duální protidestičkové terapie (DAPT) následovaném užíváním klopidogrelu v monoterapii k významně nižší míře výskytu příhod cílového ukazatele složeného z kardiovaskulárních a krvácivých příhod ve srovnání s 12měsíčním DAPT (ASA a klopidogrel). V uvedené studii bylo zařazeno 62 procent pacientů se stabilním onemocněním koronárních tepen a 38 procent s akutním koronárním syndromem (AKS).

Aby bylo možno dosáhnout dostatečné statistické síly pro srovnání účinku uvedených dvou strategií pouze u pacientů s AKS, byla provedena studie STOPDAPT‑2 ACS. Její výsledky byly nyní prezentovány na kongresu Evropské kardiologické společnosti v sekci HOT LINES. Studie zahrnula 2 988 pacientů s AKS a jejich výsledky spojila s daty od 1 148 pacientů s AKS ze studie STOPDAPT‑2. Bylo to umožněno tím, že obě studie používaly stejný protokol.

Účastníci po AKS byli po provedení PCI s implantací stentu uvolňujícího everolimus randomizováni v poměru 1 : 1 buď k jednoměsíčnímu podávání DAPT s následnou monoterapií klopidogrelem, nebo k 12měsíční DAPT.

Primárním cílem byl souhrn kardiovaskulárních a krvácivých příhod v průběhu jednoho roku, konkrétně výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarktu myokardu, jisté trombózy stentu, ischemické nebo hemoragické cévní mozkové příhody a velkých i malých krvácení.

Dvěma hlavními sekundárními cílovými ukazateli byly 1) kardiovaskulární příhody (úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu, jistá trombóza stentu, ischemická nebo hemoragická cévní mozková příhoda) a 2) velká i malá krvácení.

Roční kumulativní incidence příhod primárního cílového ukazatele dosáhla v rameni s měsíční DAPT 3,20 procenta a v rameni s 12měsíční DAPT 2,83 procenta (HR = 1,14; 95% CI 0,80–1,62; p = 0,06 pro non‑inferioritu).

Hlavní sekundární kardiovaskulární cíl se vyskytl u 2,76 % pacientů s měsíční DAPT a u 1,86 % s 12měsíční DAPT (HR 1,50; 95% CI 0,99–2,26). Hlavní sekundární cíl krvácivých příhod se vyskytl u 0,54 % pacientů s měsíční DAPT a u 1,17 % s 12měsíční DAPT (HR 0,46; 95% CI 0,23–0,94).

Výsledky shrnul hlavní investigátor studie STOPDAPT‑2 ACS Dr. Hirotoshi Watanabe z Kjótské univerzity, Japonsko: „Měsíční DAPT následovaná podáváním klopidogrelu v monoterapii neprokázala non‑inferioritu v čistém klinickém přínosu oproti standardnímu 12měsíčnímu užívání DAPT po AKS. Došlo sice ke snížení výskytu závažných krvácivých příhod, ale objevil se zároveň trend k růstu počtu kardiovaskulárních příhod.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…