Přeskočit na obsah

Unikátní data o použití glukózového senzoru pro FGM v reálné praxi ČR

„Dlouhé roky jsme se domnívali, že měření glykémie pomocí osobních glukometrů je pro diabetiky 1. typu dobrá a uživatelsky přívětivá metoda. Nicméně z toho, jak velice ochotně v současnosti přijímají systém pro intermitentní skenování kontinuální monitorace glukózy FreeStyle Libre, můžeme usuzovat, jak velký technologický pokrok jsme od té doby zaznamenali a jak výrazné benefity včetně zjednodušení života s cukrovkou pacientům přináší.“


Tímto konstatováním zahájil prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze satelitní sympozium společnosti Abbott Laboratories, které bylo součástí odborného programu 57. diabetologických dnů Luhačovice online.

Systém FreeStyle Libre je založen na metodě „flash glucose monitoring“ (FGM) a pracuje s předkalibrovaným senzorem o malé velikosti, který komunikuje se čtečkou prostřednictvím zhruba sekundových skenů na dotek či přiblížení. Kromě aktuální hodnoty koncentrace glukózy v krvi systém umožňuje nemocným sledovat trendy, to znamená, zda je jejich glykémie stabilní, nebo zda stoupá, ev. klesá a jak rychle. „Diabetici mají díky této bezprostřední navigaci, kterou získávají při každém měření, možnost reagovat na budoucí vývoj glykémie, čímž zvyšují šanci na to, že většinu času – ideálně alespoň 70 procent – stráví v cílovém rozmezí 3,9–10 mmol/l,“ zdůraznil přednášející s tím, že z hlediska úhrady senzoru pro FGM je nutné, aby pacienti prováděli minimálně deset skenů denně.


Bezpečný cloud pro vzdálený management diabetu

Profesor Prázný dále připomněl, že pro analýzu dat získaných z FreeStyle Libre je k dispozici zabezpečený software pro vzdálený management diabetu LibreView, jenž existuje i v české verzi. Tento program je založen na cloudových technologiích a nabízí zdravotnickým profesionálům i jejich pacientům přístup k údajům ze senzoru, a to prakticky odkudkoli – z libovolného počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. „Systém tedy umožňuje velmi snadné sdílení informací. Navíc nám poskytuje konzistentní přehledy či zprávy o jednotlivých diabeticích, které máme ve svých ambulancích a kteří používají senzor FreeStyle Libre, což nám usnadňuje péči a rozhodování o případné změně léčby,“ vysvětlil a dodal: „Poté, co do programu zadáme základní informace o pacientovi včetně jeho e‑mailu, můžeme mu jednoduše, prostřednictvím jediného kliknutí, odeslat pozvánku, aby se připojil do LibreView a nahrál data ze čtečky. Když zjistíme, že na naši výzvu dlouho nereaguje, můžeme ho pozvat opakovaně nebo s ním můžeme doladit případné technické obtíže. Z naší zkušenosti vyplývá, že některé nemocné musíme urgovat docela často, ale nakonec se nám s většinou propojení podaří.“

Pokud se diabetolog přihlásí do systému LibreView, zobrazí se mu přehled jeho pacientů a na první pohled vidí u každého z nich nejen datum posledních zaslaných údajů, ale např. i průměrnou hodnotu glykémie, procento času, kdy je senzor aktivní, průměrný počet skenů za den nebo procento času stráveného pod či nad cílovým rozmezím. „Můžeme tak snadno zjistit, kteří diabetici třeba málo využívají senzor a málo skenují, tudíž je můžeme včas zkontaktovat a situaci s nimi řešit,“ vysvětlil prof. Prázný s tím, že v přehledu se lze na každého diabetika podívat detailně včetně možnosti připomenout mu pomocí jednoho tlačítka, jehož stisknutím se automaticky odešle upozorňovací e‑mail, aby nezapomněl nahrát nová data. „Nemusíme mu ani volat, ani sami psát, software to vyřídí za nás,“ dodal prof. Prázný.

AGP report dává celkový obraz o kompenzaci

Co se týká podrobných a dobře srozumitelných standardizovaných reportů, systém LibreView poskytuje ambulantní glukózový profil (AGP report), přehledy vzorců koncentrací glukózy, měsíční a týdenní souhrn, denní záznam, denní či stravovací vzorce, informace o čtečce nebo tzv. snímek, který graficky znázorňuje, kdy během dne senzor ukazuje hypoglykémie včetně těch významných, a dále procento času, kdy je čidlo aktivní. „Uděláme si díky tomu obrázek, že pacient se například dobře měří dopoledne, později už jeho aktivita klesá a před spaním je nejnižší. Poté ho můžeme upozornit, aby se více skenoval večer, a lépe tak pokryl celý den,“ upřesnil přednášející.

Jednu z nejoblíbenějších a nejdůležitějších metrik, která dává celkový obraz kompenzace diabetika, představuje podle prof. Prázného AGP report. Z něj lze vyčíst mj. rozložení koncentrací glukózy, průměrnou hodnotu glykémie, vypočítávaný (odhadovaný) glykovaný hemoglobin označovaný jako GMI (glucose management indicator) nebo glykemickou variabilitu. Ta je v systému LibreView definována jako procentuální variační koeficient s cílem maximální úrovně 36 procent, což odpovídá výborné kompenzaci. Mezi další klíčové údaje patří „in range“ parametry, to znamená čas strávený v cílovém rozmezí, hypoglykémii nebo hyperglykémii. „Kdyby někomu nevyhovovalo studovat křivky glykémie v jednotlivých dnech, může si v AGP reportu zobrazit modální souhrnný obraz, tedy ambulantní profil koncentrací glukózy za vymezené období. Z něj je na první pohled patrné, jaký měl pacient medián hodnot nebo ostatní percentily a zda se nacházel v cílovém rozmezí. Při návštěvě v ambulanci s ním pak můžeme probrat jednotlivé nezvládnuté situace včetně stravovacích návyků a poradit mu, jakých chyb by se měl pro příště vyvarovat, na co by se měl soustředit a co by mohl zlepšit,“ konstatoval prof. Prázný. Závěrem svého vystoupení shrnul, že výhodou programu LibreView je, že nabízí opravdu široké spektrum různých dat, tudíž si v něm každý diabetolog může najít „to svoje“, co pro management péče o konkrétního pacienta potřebuje. Navíc jde o perfektní prostředek pro edukaci diabetiků.


ČR: 10 000 čteček FGM a 43 milionů hodin monitorace

Unikátní souhrnná data od českých pacientů využívajících systém FreeStyle Libre v navazujícím vystoupení představil MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Připomněl, že podle klinických doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS) jsou glukózové senzory – ať už pro kontinuální monitoraci glukózy v reálném čase (rt‑CGM), nebo pro FGM – standardem péče o diabetiky 1. typu. Od konce roku 2019 zdravotní pojišťovny hradí bez doplatku 26 senzorů pro FGM ročně jak u dětských, tak u dospělých pacientů. Preskribovat je mohou diabetologická centra a pracoviště s osvědčením ČDS, která si mohou nasmlouvat výkon 13077, tj. Opakované kontinuální monitorování glykémie pomocí senzoru. Podmínkou pro jeho vykázání je zlepšení kompenzace diabetu po třech nebo šesti měsících od zahájení osobní monitorace rt‑CGM či FGM.

„To samozřejmě budí pozornost plátců i odborné veřejnosti, protože nás zajímá, jak jsme byli v léčbě diabetiků úspěšní,“ poznamenal MUDr. Šoupal s tím, že prezentované údaje, které pocházejí z cloudového programu LibreView, srovnávají použití senzoru FreeStyle Libre v reálné praxi ČR oproti ostatním zemím, a to za období září 2014 až prosinec 2020. Co se týká počtu čteček, který se de facto kryje s počtem nemocných, v naší republice jich je evidováno bez mála 10 000, ve světě pak více než milion. Tuzemští diabetici do konce loňského roku využili zhruba 144 000 senzorů, ze kterých pochází více než 28 milionů skenů, 43 milionů hodin monitorace a 173 milionů měření (přesnější data včetně srovnání se zahraničím ukazuje tabulka). „Musíme si uvědomit, že prakticky celý náš soubor tvoří pacienti s diabetem 1. typu, protože je u nás senzor pro FGM hrazen pouze u této podskupiny nemocných. Naproti tomu v ostatních státech je mnohem větší podíl diabetiků 2. typu, čemuž budou odpovídat i výsledky,“ upozornil MUDr. Šoupal.


Jak si vedou čeští diabetici 1. typu…

Jedním z parametrů, ve kterém jsou čeští pacienti pode něj výrazně lepší než zahraniční, je compliance, to znamená četnost skenování za den, kdy průměr činí 16 versus 13 a medián 14 versus 10 skenů denně. V čem jsme naopak na první pohled horší, je výskyt hypoglykémií, přičemž v oblasti s koncentrací glukózy pod 3,9 mmol/l stráví naši nemocní asi 5,2 procenta času při průměrném počtu 16 skenů za den. „Tento údaj však může být ovlivněn právě skutečností, že jsme analyzovali data od diabetiků 1. typu, kteří mají riziko hypoglykémií vyšší. Zároveň víme, že senzor FreeStyle Libre má tendenci mírně podměřovat, takže se nemusíme tolik obávat nižších hodnot glykémie,“ komentoval MUDr. Šoupal s tím, že procento času stráveného pod cílovým rozmezím se pravděpodobně bude reálně pohybovat na doporučené horní hranici pro diabetiky 1. typu, tj. na úrovni 4 procent. „Navíc je zřejmé, že se vzrůstajícím počtem skenů se výskyt hypoglykémií redukuje,“ dodal. Podobný trend byl přitom patrný i v případě signifikantních hypoglykémií (< 3 mmol/l), ve kterých nemocní stráví asi 1,35 procenta času, což opět není hodnota příliš vzdálená od doporučené hranice jednoho procenta.

Jak dále uvedl MUDr. Šoupal, velmi dobré výsledky byly zaznamenány pro GMI, který je v ČR nižší než v ostatních státech a při průměrném počtu 16 skenů za den činí cca 55 mmol/mol (7,2 procenta). Z hlediska času stráveného nad cílovým rozmezím (> 10 mmol/l), který zaujímá přibližně 32 procent, jsou pak tuzemská data obdobná jako zahraniční, s rostoucím počtem skenů se ovšem výskyt hyperglykémií snižuje.


… a proč jsou lepší než zahraniční pacienti?

„Zdá se tedy, že při používání systému FreeStyle Libre jsme u nás o něco úspěšnější, než je průměr všech ostatních zemí. Položme si ale otázku, proč tomu tak je. Osobně si myslím, že je to z velké části dáno nastavením úhrady. Podmínkou opakované preskripce senzorů je totiž kromě zmíněného zlepšení kompenzace diabetu také dobrá spolupráce pacienta definovaná minimálně deseti skeny denně. Věřím proto, že se snažíme naše nemocné instruovat, aby skenování skutečně nezanedbávali,“ zdůraznil přednášející a dodal, že by diabetologové měli pomocí programu LibreView pravidelně kontrolovat, zda diabetici provádějí dostatečný počet měření.

V závěru své přednášky MUDr. Šoupal konstatoval, že čeští pacienti s FGM senzorem si nevedou vůbec špatně, ačkoli je zde stále prostor pro zlepšení, protože v cílovém rozmezí tráví průměrně 61 procent času, což je méně než doporučovaných 70 procent. „Nicméně celkově se dá s trochu nadsázky říci, že Češi nejsou po vzoru Švejka jen odborníky na pivo, ale stávají se i odborníky na FreeStyle Libre,“ naznačil.

V závěrečné diskusi prof. Prázný mj. poděkoval všem, kteří se starají o neustálý rozvoj české diabetologie včetně možností využívat inovativní technologie a moderní diagnostické i léčebné prostředky. V této souvislosti poznamenal, že systém FreeStyle Libre je taktéž připraven pro skenování pomocí chytrého telefonu. Tato aplikace je již dostupná pro pacienty v zahraničí, pro české diabetiky zatím k dispozici není. „Pokud by se podařilo zavést ji i v ČR, nepochybně by se ještě zvýšil denní počet skenů. Smartphone totiž držíme v ruce přece jen častěji než dvacetkrát za den,“ uzavřel.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené