Přeskočit na obsah

Zpomalí COVID‑19 transformaci zdravotní péče od platby za objem k ocenění kvality péče?

Jaký vliv má pandemie COVID‑19 na transformaci zdravotních systémů ve světě? Může být větší používání virtuální péče a platforem pro sdílení dat a pro standardizované měření výsledků péče právě tím akcelerátorem, který nás dovede k péči směřující k hodnotám (value based care – VBC)? Nebo donutí finanční dopad pandemie nemocnice a zdravotnický personál vrátit se zpět ke generování krátkodobých zisků na základě tradičního modelu platby za výkon?


Aktualizace péče založené na hodnotách v roce 2020

Náklady na zdravotní péči kontinuálně rostou všude na světě a ohrožují ostatní součásti národních ekonomik. I bez krize se ročně vynaloží jenom v USA téměř jeden bilion dolarů, přičemž 25 procent celkových výdajů na zdravotní péči jde na vrub výkonů, které do zdravotnictví nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu a lze je považovat za zbytečné plýtvání finančními prostředky.1 To jsou obrovská čísla – dovedete si představit, čeho bychom mohli dosáhnout, kdyby takové prostředky nebyly vyplýtvány, ale naopak investovány do lepších výsledků léčby pacientů?

Modely péče založené na hodnotách byly vyvinuty právě pro zamezení takovému plýtvání. Poskytovatelé zdravotní péče jsou placeni na základě měřítek kvality (nebo hodnoty), nikoliv kvantity (nebo množství) poskytnutých služeb. Poskytovatelé zdravotní péče pracují společně s plátci na vývoji nových modelů poskytování a úhrady zdravotní péče, které se soustředí na pacienta a redukují fragmentaci a diskontinuitu, a naopak podporují plynulou a integrovanou péči o pacienta po celou dobu léčby. Důraz se klade na snížení nákladů a zlepšení výsledků péče o pacienta. Průmysl musí být s touto transformací zdravotnictví synchronizován.

Ve společnosti Philips přispíváme k zavádění péče založené na hodnotách tím, že pomáháme našim zákazníkům a partnerům z oblasti zdravotnictví dosáhnout tzv. čtyřnásobného cíle: lepší výsledky péče, nižší náklady, lepší zkušenosti pacientů se zdravotnictvím a lepší pracovní podmínky pro personál.

Philips má řešení pro zdravotní péči v celém jejím spektru: od prevence až po následnou péči; od produktů pro osobní péči a přípravu zdravé a hodnotné stravy přes telemedicínu, přesnou diagnostiku až po léčbu řízenou obrazem. Proto dokáže docílit lepších výsledků a zlepšit zkušenosti pacientů i zdravotníků při současném snížení nákladů na péči.

Cesta k péči založené na hodnotách je dlouhá. Dalšímu zavádění brání složité a protichůdné zájmy a struktury v tomto odvětví, jakož i náročná IT infrastruktura a stále složitější administrativa.

Větší pozornost a více času bychom měli věnovat také školení a vzdělávání o VBC – více než tři čtvrtiny mladších zdravotnických pracovníků mají o péči založené na hodnotách velmi nízké povědomí, jak ukázaly výsledky nejnovějšího průzkumu v rámci Future Health Index 2020.2


Dopad COVID‑19 na péči založenou na hodnotách

Koronavirus ohrožuje životy mnoha lidí po celém světě, jeho ekonomické důsledky jsou také obrovské. Ještě před pandemií COVID‑19 jsme očekávali, že výdaje na zdravotní péči v USA porostou o 5,4 procenta ročně a tímto tempem by do roku 2028 dosáhly 6,2 bilionu dolarů.3 To odpovídá téměř 20 procentům hrubého domácího produktu (HDP). Jakmile se vrátíme ve zdravotnictví k novému normálu, plátci zdravotní péče (vláda, soukromí plátci a zaměstnavatelé) se znovu pokusí agresivně snížit výdaje na zdravotní péči a zaměří se na inovativní platební modely. Očekáváme krátkodobý i dlouhodobý dopad současné krize COVID‑19 na péči založenou na hodnotách.


Krátkodobý vliv: Zpomalení platebních modelů založených na hodnotách pro překonání krize

Všechny typy VBC platebních uspořádání, včetně sdružených plateb, kapitačních modelů nebo plateb za výkon, vyžadují určitý kapitál k překonání inherentních rizik těchto platebních modelů. Mnoho poskytovatelů zdravotní péče však bojuje v rámci krize COVID‑19 s příjmy a Americká asociace nemocnic odhaduje, že celkový čtyřměsíční finanční dopad na americké nemocnice bude více než 200 miliard dolarů.4 S tímto významným dopadem na už tak problematickou finanční rozvahu není jisté, zda poskytovatelé zdravotní péče budou pokračovat v plnění risk‑based smluv s plátci. Poskytovatelé, kteří se snaží vypořádat se ztrátami utrpěnými během nákazy, mohou být v krátkodobém horizontu ještě méně ochotni přijmout počáteční finanční riziko. Mohou se více soustředit na krátkodobé příjmy a mohou odmítnout přijmout riziko. Průzkum mezi 226 pečovatelskými organizacemi skutečně ukazuje, že téměř 60 procent z nich pravděpodobně ukončí své smlouvy o poskytování péče založené na hodnotách.5

Jsme ale také svědky toho, že americká vláda usiluje o udržení zavádění modelů VBC do praxe. Centra CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) poskytují poskytovatelům zdravotní péče úlevu udělením dočasných výjimek při vykazování kvality a nákupů VBC programů.6 Tím se sníží administrativní zátěž a zmírní se znevýhodnění sdílení rizik. CMS navíc odložilo zavedení nového modelu organizace zdravotní péče ACO (Accountable Care Organization), čímž dokazuje, že chce být pro poskytovatele při zavádění péče založené na hodnotách dobrým partnerem.7


Dlouhodobější vliv: COVID‑19 ukázal, že péče založená na hodnotách je pro zdravotnictví tou správnou cestou

Navzdory krátkodobým obavám vzniklým v důsledku krize jsou modely péče založené na hodnotách při dosahování čtyřnásobného cíle pro zdravotnictví i nadále rozhodující. Podpora iniciativ pro zavedení VBC centrem CMS je uklidňující. Navíc pandemie ve skutečnosti znovu zdůraznila význam implementace modelů péče založené na hodnotách.

COVID‑19 má nejtěžší průběh u jedinců se špatně zvládnutými chronickými stavy, včetně CHOPN, kardiovaskulárních chorob, obezity a diabetu. Tyto choroby úzce souvisejí se sociálními determinantami zdraví (tj. s podmínkami, ve kterých lidé rostou, žijí, pracují, a s jejich věkem).8 Velmi mnoho chronicky nemocných lidí patří k zranitelné populaci a je více než zřejmé, že je nutné péči o ně manažovat. Zvládání léčby takto nemocných je extrémně závislé na dobré primární péči, telemedicíně, vzdáleném sledování pacientů a dostupnosti online zdravotní výchovy a informací. To všechno jsou aspekty, které je třeba urychlit, aby se péče založená na hodnotách stala skutečností.9

Proto se společnost Philips nedávno spojila s Americkou asociací telemedicíny (ATA), aby pomohla s další implementací telemedicíny napříč odvětvím a abychom společně docílili propojení péče v akutním, následném a domácím ošetřování.10 Současná krize urychlila přijetí telemedicíny a virtuální péče, což jsou pro transformaci zdravotnictví klíčové technologie11, a budoucnost péče založené na hodnotách tak dnes vypadá nadějněji než před krizí.

 

Navíc pokud budou zavedeny účinné programy pro řízení zdravotní péče o populaci založené na hodnotách, poskytovatelé budou odolnější a flexibilnější v případě dalších potenciálních krizí. To dobře ilustruje příklad Oak Street Health, sítě středisek primární péče v USA, která poskytují pacientům Medicare vysoký standard péče založené na hodnotách.12 Tato síť, která slouží 80 000 dospělých z různých prostředí osmi států, měla zaveden fungující model vzdálené péče již před krizí. Jejich platformy se rychle přizpůsobily situaci COVID‑19 a berou v potaz rovněž sociální determinanty. Nejenže síť poskytovala dostatečnou domácí kontrolu zdravotního stavu srovnatelnou se službou poskytovanou v nemocnici, nabízela navíc například dovážku potravin. Zřetelná byla i snaha oslovit jednotlivce s omezeným internetovým připojením. Síť Oak Street Health nečekala, až se dozví, jaká péče je hrazená, zaměřila se rychle na to, co pro své pacienty dělala už dřív: na poskytování dlouhodobé primární péče, snadno dostupné z bezpečí jejich domovů.

Existují i další příklady, například v Nizozemsku, kde jsme v reakci na okamžitou potřebu plynulého a bezpečného sdílení lékařských informací při zachování soukromí pacienta spustili národní online portál, který nizozemským nemocnicím umožňuje bezproblémové sdílení údajů o pacientech s COVID‑19. Od jeho uvedení do provozu 28. března tento portál používá 95 procent nizozemských nemocnic.13

Ve společnosti Philips jsme zavázáni podporovat transformaci směrem k péči založené na hodnotách. Poskytujeme nejen plicní ventilátory, ale také telemedicínská řešení a inteligentní biosenzorické technologie pro podporu poskytovatelů péče a pacientů napříč všemi segmenty zdravotní péče, to vše založeno na interoperabilních digitálních platformách.14,15 Pokud tyto strategie zavedeme do řízení péče o zdraví obyvatel na celém světě, zdravotní systémy budou lépe připravené na poskytování optimální péče založené na hodnotách v každodenní praxi, a to i v době krize.

Zdroje:

[1] Shrank HS et al. Waste in the US Health Care System. JAMA. 2019;322:1501–1509. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2752664

[2] https://www.philips.com/a‑w/about/news/future‑health‑index/reports/2020/the‑age‑of‑opportunity

[3] https://www.hfma.org/topics/payment‑reimbursement‑and‑managed‑care/article/will‑the‑value‑based‑movement‑be‑re‑energized‑in‑the‑wake‑of‑the.html

[4] https://www.aha.org/guidesreports/2020‑05‑05‑hospitals‑and‑health‑systems‑face‑unprecedented‑financial‑pressures‑due

[5] https://www.naacos.com/press‑release‑‑more‑than‑half‑of‑participants‑likely‑to‑leave‑cost‑saving‑medicare‑program

[6] https://www.cms.gov/files/document/guidance‑memo‑exceptions‑and‑extensions‑quality‑reporting‑and‑value‑based‑purchasing‑programs.pdf

[7] https://www.cms.gov/files/document/covid‑innovation‑model‑flexibilities.pdf

[8] https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/

[9] https://www.usa.philips.com/healthcare/education‑resources/publications/population‑health‑insights/white‑papers/social‑determinants/

[10] https://www.philips.com/a‑w/about/news/archive/standard/news/press/2020/20200618‑philips‑announces‑collaboration‑with‑american‑telemedicine‑association‑to‑further‑commitment‑to‑telehealth.html

[11] https://www.philips.com/a‑w/about/news/archive/blogs/innovation‑matters/2020/20200618‑healthcare‑has‑made‑10‑years‑of‑progress‑in‑just‑a‑few‑months‑heres‑how.html

[12] https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0148

[13] https://www.philips.com/a‑w/about/news/archive/standard/news/articles/2020/20200415‑philips‑launches‑national‑portal‑for‑digital‑exchange‑of‑ ‑COVID‑19‑patient‑data‑in‑the‑netherlands.html

[14] https://www.philips.com/a‑w/about/news/archive/standard/news/articles/2020/20200428‑philips‑telehealth‑solution‑supports‑self‑isolating‑COVID‑19‑patients‑in‑australia. html

[15] https://www.philips.com/a‑w/about/news/archive/standard/news/articles/2020/20200429‑smart‑biosensor‑technology‑from‑philips‑remotely‑monitors‑hospitalized‑COVID‑19‑patients.html

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené