Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 28. září 2020 | Svátek má Václav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Časná diagnostika ovariálního karcinomu - Blýskání na lepší časy

Časná diagnostika ovariálního karcinomu - Blýskání na lepší časy

Medical Tribune 21/2008
30.06.2008 00:00
Autor: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Karcinom ovaria je unás čtvrtým nejčastějším maligním nádorem užen. Jeho incidence je 24 nově diagnostikovaných nádorů na 100000 obyvatel. Podle statistiky byl vroce 2004 zjištěn ovariální karcinom u2 756 pacientek azemřelo na něj 756 žen. Podle některých autorů se jedná onejletálnější gynekologickou malignitu.

Vysoká úmrtnost na tento typ zhoubného nádoru souvisí především stím, že podle údajů zrůzných států je v5570 případech diagnostikován vestadiu III, nebo dokonce IV, kdy se pětileté přežití pohybuje mezi 15 až 30 procenty, což je velice neuspokojivý stav. Přežití vestadiu Ia II se oproti tomu pohybuje mezi 60 až 80 %, podle některých vysoce optimistických britských údajů dokonce dosahuje až devadesáti procent.

VGynekologii po promoci (3/2008) byl uveřejněn článek Barbary A. Goffové „Karcinom vaječníků – rozpoznání časných příznaků má obrovský význam pro prognózu“, který podrobně rozebírá možnosti časné diagnostiky karcinomu ovarií. Dovoluji si ocitovat ztoho článku úvodní větu apolemizovat sní: „Protože nemáme kdispozici žádný screeningový test, gynekologové mohou nádory vaječníků včasném stadiu odhalit pouze na základě anamnézy pacientky adíky svým klinickým zkušenostem. Nedávno publikovaná studie však ukázala, že počínající onemocnění může signalizovat specifický soubor subjektivních aobjektivních příznaků. Pokud si jich lékař všimne, může ho to podnítit kdalšímu vyšetřování pacientky.“ Aprávě kvůli výraznému zlepšení pětiletého přežití při zjištění karcinomu včasné fázi byl na vytvoření efektivní screeningové strategie zaměřen intenzivní výzkum. Navzdory velkému úsilí však účinný screeningový test stále čeká na svoje objevení.

Deset zbytečných operací na jeden karcinom

Když se přibližně před patnácti lety objevil mucinový nádorový marker CA-125, panovalo obecné přesvědčení, že jsme zachráněni aže screeningový test existuje. Obrovské studie na celém světě čítající desetitisíce vyšetřených pacientek, především zeSpojených států, však ukázaly, že situace je poněkud jiná. CA-125 sice nalézáme zvýšený uplných osmdesáti procent žen sovariálním karcinomem, což je úžasné, ale pozitivita se současně objevuje učtyřiceti procent pacientek sostatními – ať již maligními, tak především benigními – onemocněními vaječníků. To svědčí onízké specificitě, což má negativní důsledek zejména pro pacientku, kterou tak pouze zbytečně postrašíme. Navíc velké statistiky ukázaly, že kdyby se prováděl screening svyužitím tumorového markeru CA-125, tak na jeden ovariální karcinom vestadiu Ibude zbytečně operováno deset žen, unichž se nádor při operaci nenajde. Čili obecný závěr zní: tudy cesta nevede.

VImunoanalytické adiagnostické laboratoři, která je součástí Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, se zabýváme více než čtyřicet let metodami umožňujícími stanovovat koncentrace hormonů. Vyhledáváme ale také již zmíněné nádorové markery, kterých dokážeme pro potřeby onkologů stanovit třicet typů – adalšími se zabýváme výzkumně. Vestředu naší pozornosti stojí mimo jiné právě ovariální karcinom. Zde khledání možností časné diagnostiky zkoušíme dvě souběžné cesty.

Marker HE-4 čeká na rozsáhlou studii

Nejzajímavější anejperspektivnější se zdá být cesta první, využívající nový marker HE-4, kterým se na našem pracovišti zabýváme zatím pět měsíců. Ojeho laboratorní aklinické testování nás požádala švédská firma CanAg Diagnostic, která je součástí japonského koncernu Fujirebio. Doposud jsme vyšetřili přibližně 500 vzorků pacientek snejůznějšími onemocněními malé pánve, ztoho asi upadesáti byl diagnostikován karcinom ovarií. Zpilotní studie jednoznačně vyplynulo, že HE-4 má 83% senzitivitu pro nádor vaječníků, při 95procentní specificitě. Ukázalo se, že není pozitivní užádných jiných nádorových onemocnění vmalé pánvi, ani při endometrióze azánětu, zde jsme však zatím měli nízký počet vyšetřených případů. Jeho pozitivita se nezvyšuje ani vpřítomnosti ascitu – časté komplikace pokročilých nádorů ovaria –, který však bývá přítomen izjiných příčin (jaterního či kardiálního selhání apod.). Naopak hodnoty CA-125 bývají uascitu – bez ohledu na příčinu vedoucí kjeho vzniku – zvýšeny vždy. Někdy dokonce extrémně, tudíž marker nelze za této situace využít pro diagnostiku karcinomu. Výsledky naší studie sHE-4 jsme již súspěchem prezentovali na sjezdu americké imunoanalytické společnosti CLAS vMiami na Floridě včervnu letošního roku, kde se setkaly svelkým zájmem.

Intenzivně pracujeme na tom, abychom získali co nejvíce vzorků časných stadií ovariálního karcinomu – což je bohužel značný problém, neboť pokud se uženy neobjeví potíže, nemá důvod navštívit svého gynekologa – amohli zjištěné závěry ověřit na rozsáhlém souboru. Koncem roku 2007 byla publikována americká studie, která se na rozdíl od nás soustředila výhradně na nádorové onemocnění. Bylo vyšetřeno asi dvě stě ovariálních karcinomů, ztoho ušedesáti nemocných včasných stadiích. Závěry studie poukazují na prakticky shodnou senzitivitu aspecificitu snašimi výsledky adoporučují marker HE-4 krozsáhlé multicentické studii. Ta by měla vEvropě začít vzáří letošního roku na pěti pracovištích – vAmsterdamu, Barceloně, Mnichově, Bratislavě aPlzni.

Multiplex je slibný, ale náročný

O druhé cestě psala shodou okolností či tím, že je ovariální karcinom vpopředí zájmu kliniků, Medical Tribune vříjnu 2007, ale tato reference byla výhradně na základě citování informací zkongresu omultiplexové soupravě pro screening ovariálního karcinomu.

Naše pracoviště bylo prvním vČeské republice, které před dvěma lety začalo multiplexovou analýzu používat vonkologickém výzkumu. Včlánku citovaný aanalyzovaný multiplexový kit jsme měli možnost vyzkoušet na našem pracovišti. Vyšetřili jsme dvacet nemocných spokročilým karcinomem ovaria advacet žen snezhoubným nádorem vaječníku. Obtížně se hovoří osenzitivitě aspecificitě při multiplexu na straně jedné amalém souboru na straně druhé. Problém vidíme především vtom, že iprezentovaný 500členný americký soubor je malý, ale zdá se, že kombinace pěti vybraných markerů odstraňuje falešnou pozitivitu CA- 125 aumožňuje dle našich prvotních výpočtů senzitivitu mezi 75 až 85 procenty, ale při 95% specificitě. Tato druhá cesta bude rovněž zajímavá, ale muliplexových přístrojů je vezdravotnictví ČR vsoučasnosti kdispozici šest avyhodnocení vyžaduje skórovací systém, jehož nutným podkladem je dostatečný počet dat. Zato metoda ELISA umožňující vyšetření cestou první je běžná prakticky vkaždé laboratoři ahodnotí jen jeden marker HE-4. Vkaždém případě lze říci, že pro časnou diagnostiku ovariálního karcinomu se blýská na časy.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky