Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě diabetické nohy

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě diabetické nohy

Medical Tribune 31/2008
27.10.2008 00:00
Autor: MUDr. Michal Hájek
Defekt či ulcerace vrámci syndromu diabetické nohy (DN) postihuje každoročně 5,5 % (v České republice) až 6,8 % (v USA) diabetické populace. Kamputaci dochází asi v20 % případů DN. Pravděpodobnost amputace je asi 15krát vyšší udiabetiků než unediabetiků. Porucha hojení poranění voblasti nohy je příčinou 70 % všech netraumatických amputací. Náklady na léčbu těchto pacientů jsou astronomické – vUSA je vyčíslili na 26 700 dolarů na nemocného sischémií, 16 100 dolarů bez ischémie, 43 100 dolarů na pacienta snízkou amputací a63 000 USD, pokud dojde kvysoké amputaci.

Ischémie patří mezi hlavní faktory, které vedou ke vzniku syndromu diabetické nohy. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím prognózu defektu. Ischémie byla prokázána u60 % nehojících se diabetických vředů, 46 % znich skončilo amputací. ICHDK postihuje diabetické pacienty až 20krát častěji než nediabetickou populaci. Nejspíše pro současně přítomnou neuropatii se setkáváme sodlišným klinickým obrazem než udiabetiků, často chybí klaudikace anohy jsou palpačně teplé. Následkem klinicky němé ischémie může být pozdní indikace angiografického vyšetření.

Jednou zmožností metod hodnocení DN adetekce ischémie je metoda transkutánní oxymetrie (dále TcpO2). TcpO2 je neinvazivní metoda založená na měření parciálního tlaku kyslíku difundujícího ztkáně přes pokožku ven ztěla. Při hermetickém oddělení pokožky od okolního prostředí apo určité době (10 až 20 minut) dojde kvyrovnání parciálních tlaků kyslíku na povrchu pokožky ave tkáni bezprostředně pod ní, čehož se při TcpO2 využívá.

Takové vyšetření má význam pro posouzení prognózy hojení, posouzení vhodné výše amputace, indikaci angiografie, vhodnosti zahájení hyperbarické oxygenoterapie (dále HBO) apod. Bylo zjištěno, že měření TcpO2 za podmínek HBO vede ke zvýšení diskriminační schopnosti měření.

VEvropě platí následující konsensus na indikaci HBO dle TcPO2:

1. dýchání vzduchu – TcpO2 pod 30 mm Hg

2. normobarická oxygenoterapie – TcpO2 musí stoupnout nad 50 mm Hg

3. hyperbarická oxygenoterapie při 2,5 ATA – TcpO2 musí stoupnout nad 200 mm Hg

U těch pacientů, ukterých dojde během HBO kpodstatnému zvýšení TcpO2 (nad 200 mm Hg), je prognóza zhojení vysoká, ato ipřes to, že mají nízké TcpO2 za normálních podmínek (nižší než 30 mm Hg). Určitou nevýhodou metody je časová aekonomická náročnost při tzv. mapování okolí nehojících se defektů, kdy je nutno použít několika měřicích elektrod současně.

Patofyziologickým podkladem nehojících se ulcerací uDN je:

 • periferní neuropatie, vedoucí ke ztrátě čití jako ochranného mechanismu anáslednému poranění
 • již výše uvedená ischémie anásledná tkáňová hypoxie
 • infekce vrozmezí od lokalizované infekce po rozvoj nekrotizující fasciitidy hrozící ztrátou končetiny

Hyperbarická oxygenoterapie je kauzální metoda vléčbě některých

patologických stavů srozhodujícím avýznamným ovlivněním průběhu onemocnění, komplikací, léčebného výsledku, mortality akvality života. Ktěmto stavům patří otrava oxidem uhelnatým akouřovými plyny, dysbarické poranění spojené sdekompresí, plynová embolie aklostridiová myonekróza. Udalších dvou desítek stavů se jedná oléčebnou metodu, doplňující konzervativní nebo chirurgický léčebný postup.

Racionálním podkladem hyperbarické oxygenoterapie vléčbě nehojících se defektů je:

 • korekce tkáňové hypoxie zvýšením obsahu kyslíku vkrvi
 • redistribuce toku do hypoxické oblasti
 • zlepšení mikrocirkulace zvýšením deformability erytrocytů, existují experimentální iklinické studie vztahu mezi dostupným kyslíkem aprocesem hojení
 • redukce otoku rány
 • posílení zabíječské funkce baktérií leukocyty, která je taktéž kyslík dependentní
 • letální efekt pro některé anaerobní mikroorganismy zabráněním tvorby bakteriotoxinů
 • zesílení angiogeneze, aktivace fibroblastů, produkce kolagenu aepitelizace, které jsou způsobeny up-regulací růstových faktorů, např. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
 • společným důsledkem výše uvedených efektů je snížení zánětlivé reakce, zklidnění avyčištění rány, snížení bolestivosti, nastartování živých granulací, zahájení epitelizace, což vede kpostupnému zmenšování velikosti až úplnému zhojení rány

Existuje celá řada prospektivních studií, prokazujících léčebný aekonomický efekt užití HBO uDN: Zamboni 1997, Baroni 1987, Oriani 1990, Doktor 1992, Kessler 2003. Nejvýznamnější ztěchto studií je studie E. Faglii a spol. (Adjunctive Systemic Hyperbaric Oxygen Therapy in Treatment of Severe Prevalently Ischemic Diabetic Foot Ulcer, Diabetes Care, Dec. 1996,19,12,1338-1343), vekteré bylo zařazeno 68 pacientů sDN dle Wagnera II-IV. Veskupině léčených HBO bylo 35 pacientů, vkontrolní 33 pacientů. HBO skupina měla signifikantně nižší riziko velké amputace (8,6 % vs. 33,3 %, p = 0,016). Další významnou prací je studie A. Abidii a kol. (The Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in Ischemic Diabetic Lower Extremity Ulcers, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 25,513-518,2003), kde bylo zařazeno 16 pacientů – 8 veskupině léčených HBO, vkontrolní skupině taktéž 8 pacientů. Došlo kestatisticky významnému kompletnímu zhojení, které trvalo ipo roce vesrovnání skontrolní skupinou (5/8 vs. 0/8, p = 0,026). Taktéž došlo kvýznamnému zmenšení velikosti ulcerací (100 % vs. 52 %, p = 0,027) avýznamné úspoře nákladů na léčbu (o 2 960 liber na pacienta).

Nejen účinné, ale iekonomicky výhodné

Na téma posouzení efektivity HBO vléčbě diabetické nohy se konala vLondýně vroce 1998 IV. evropská konsensuální konference, vroce 2006 pak VIII. evropská konsensuální konference vRavenně. Význam užití HBO uDN je rovněž součástí metaanalýzy vrámci uznávaného systému Cochrane Review. Závěrem je, že upacientů sulcerací vrámci HBO významně snižuje riziko vysoké amputace svelkou šancí na zhojení během jednoho roku.

Vmnoha studiích byly hodnoceny náklady na léčbu anáslednou péči otakto invalidizované pacienty. Poslední letošní studie uveřejněná vInternational Journal of Technology Assessment in Health Care představuje výsledky zKanady, kde byly hodnoceny náklady na léčbu vdvanáctiletém období upacientů sa bez užití hyperbaroxie. Úspora nákladů upacientů sHBO činila téměř 10 000 kanadských dolarů.

Pochopitelnou samozřejmostí je komplexní přístup ktakovému nemocnému patří sem diagnostika aterapie ICHDKK, dopplerometrické vyšetření, AG, případně endovaskulární či chirurgická revaskularizace, kontrola glykémie. Stejně ucelená by měla být péče ovlastní defekt, tj. přiměřený debridement, aplikace vlhkého krytí, odlehčení končetiny například berlemi, nošení vhodné ortopedické obuvi. Vneposlední řadě není možné podceňovat režimová opatření – správnou výživu, přiměřený pohyb, zákaz kouření apod.

HBO považuji za užitečnou adjuvantní metodu léčby pacientů sdiabetickou nohou, ato na podkladě vlastních zkušeností ivýsledků prospektivních studií vsystému medicíny založené na důkazech.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky