Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co se u vás letos podařilo, a co ne?

Co se u vás letos podařilo, a co ne?

Medical Tribune 36/2009
21.12.2009 06:06
Zdroj: Medical Tribune

Více akcí, více členů

Letošní rok byl naplněn intenzivní prací. Výbor Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP se zejména soustředil na oblasti zdokonalování kontinuálního vzdělávání praktických lékařů, výzkumné aktivity v oblasti kvality péče a hlavních civilizačních chorob (projekty MOET-DM a AKVA), tvorbu a novelizaci doporučených postupů pro praktické lékaře, problematiku organizace primární péče a jejího personálního zabezpečení a řešení koncepčních otázek oboru.

Dalším okruhem problémů bylo prosazení nového curricula pro specializační přípravu praktických lékařů, zvládnutí problematiky rezidenčních míst, snahy o uvolnění preskripce a také zlepšení podmínek práce praktických lékařů ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR. Počet našich členů vzrostl na téměř 4 000 lékařů.

Výbor SVL pro všechny praktické lékaře v ČR zajistil vydávání a rozesílání časopisu Practicus (náklad 6 000 kusů) s edukačními testy, pro naše členy (SVL) pak odebírání časopisu Medicína po promoci a novin Medical Tribune. Dále byly aktualizovány webové stránky SVL, které byly ve spolupráci s EUNI rozšířeny o 50 elearningových lekcí kontinuálního vzdělávání a na nichž byly opakovaně zveřejňovány podklady pro vyplňování přihlášek o granty MZČR, rezidenční místa a další aktuality.

V letošním roce uspořádala SVL ČLS JEP přes 150 seminářů v Praze a v regionálních centrech. O jejich kvalitě svědčí významný nárůst meziroční účasti, letos počítáme s 8 500 kontakty s praktickými lékaři. Pokud k tomu přidáme dvě celostátní konference, tak se jedná o téměř 11 000 kontaktů s praktickými lékaři v letošním roce na našich vzdělávacích akcích. Členové SVL se aktivně účastnili i evropského kongresu praktických lékařů v Basileji, kde byla se zástupci WONCA (Světové organizace praktických lékařů) podepsána dohoda o pořádání světové konference WONCA 2013 v Praze.

Jako promarněnou příležitost vidíme zejména z administrativního hlediska nesmírně komplikované zabezpečení rezidenčních míst, které způsobuje podle našeho názoru naprosto zbytečné zpoždění tohoto projektu, jejž by jistě uvítaly i jiné specializace.

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.,
předseda SVL ČLS JEP


Podařilo se nám zkrotit čas

Letošní rok se nám docela vydařil. V rámci hematologie se dále rozvinula spolupráce s kolegy v první linii i s kolegy ve specializovaných centrech. Pacienti byli dle mého názoru spokojeni, domnívám se, že se lehce rozšířily diagnostické možnosti, zkrátily se některé termíny. Přibylo možností detailnějších vyšetření na více místech naší oblasti. Vzdálenost od nejvyšších center medicíny na periferii jako by se zkrátila. Je to nejspíše dalším rozvíjením internetu, komunikací prostřednictvím e-mailů, možností rychlé komunikace mezi více specialisty. Nakonec se zejména tím vzbuzuje chuť do další spolupráce, zejména mezi těmi, kteří se osvědčili.

Promarněná příležitost? O té bych snad ani nevěděl. Pominu-li ovšem nešťastné torpédování nesmělého pokusu o začátek reformy celého zdravotnictví. To kupodivu i s relativně malými náklady (například vyjádříme-li je v procentech z rozpočtu) běželo dále bez větších katastrof, stávek, nespokojenosti či exodu lékařů.

MUDr. Rudolf Hoffmann,
internista, VÁCLAVKA Medical centre, PrahaDali jsme i laikům šanci na pochopení laboratorních výsledků

Rok 2009, který právě končí, mohu z pohledu oboru klinické biochemie hodnotit jako rok, kdy se úspěšně rozvíjel projekt LabTestsOnline, jenž slouží nejen odborníkům, ale i široké laické veřejnosti a přispívá ke zvýšení povědomí o laboratorních vyšetřeních. Prostřednictvím LabTestsOnline se snažíme přiblížit náš obor co nejširší veřejnosti, správně ji edukovat o nejen pro ně často nepochopitelných zkratkách, ale zejména o přípravě na vyšetření, čímž můžeme snižovat i preanalytické chyby. Byla vypracována společná doporučení týkající se odhadu výpočtu glomerulární filtrace a doporučení k určení mezí pro hodnocení lipidových parametrů.

Při jednání s VZP se nám podařilo díky jejímu pochopení umožnit lékařům v oboru klinická biochemie vykonávat ambulantní praxi od příštího roku v nemocnicích, kde dříve tyto ambulance nebyly, což může vést ke zvýšení atraktivity našeho oboru. Promarněnou příležitostí obecně ve zdravotnictví byla v roce 2009 neschopnost nalezení konsensu a navázání dialogu o směrování českého zdravotnictví v dalších letech.

Pokud hodnotím rok 2009 z pozice děkana 1. LF UK, tak za největší událost na fakultě považuji otevření nových prostorů Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v nových prostorách, kde vzniklo moderní centrum pro vzdělávání nejen studentů, ale i lékařů. Promarněnou šancí v roce 2009 bylo nevyužití možností, které nastínila reforma vysokého školství na základě široké diskuse akademické veřejnosti, a největším problémem jsou nejasnosti týkající se hodnocení vědecké činnosti a financování výzkumu vůbec.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
děkan 1. lékařské fakulty UK

Snižujeme incidenci slepoty

Za velký úspěch v našem oboru v roce 2009 považuji realizaci projektu registru pacientů léčených pro věkem podmíněnou makulární degeneraci (VPMD), která je v civilizovaných zemích nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 65 let.

Tento projekt byl zahájen právě v r. 2009 s cílem optimalizace léčby nemocných s VPMD, jejíž náklady hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou velmi vysoké (cca 150 000 Kč na pacienta a rok). Sběr detailních dat je prováděn v devíti klinických centrech, tvůrcem registru a zpracovatelem dat je institut biostatistiky a analýz MU v Brně ve spolupráci s naší odbornou společností. Projekt je podpořen grantem firmy Novartis.

Naše odborná společnost nedokázala bohužel žádným způsobem zvrátit stávající model vzdělávání mladých oftalmologů, který byl u nás letos přijat a nemá obdobu v žádné zemi EU, kde je požadována harmonizace vzdělávání tak, aby pacienti měli šanci na přibližně stejnou péči v kterékoli zemi společenství.

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO,
předsedkyně České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Daří se vnímat jedinečnost pacienta

Velkým úspěchem je resuscitace "personalizované" onkologické léčby na konferenci ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2009, konceptu vycházejícího z filosofie jedinečnosti každého nemocného. Personalizovaný (adresný) přístup k onkologické léčbě neznamená jen výběr správné léčby pro správného nemocného ani to, že kdo léčí více nemocných, léčí lépe. Znamená respektování osobnostní jedinečnosti každého nemocného, což platí v každém stadiu nádorové choroby. Onkologická péče musí být rovnoměrná, kontinuální ve všech fázích choroby a nelze ji direktivně rozdělovat na kurativní a paliativní.

Za neúspěch považuji nedostatečné klinické využívání molekulárně diagnostických metod determinujících prediktory účinnosti léčby, které vede k omezení "necíleného podání cílené léčby". Neúspěchem je též nedostatečné vnímání potřeb dokonalé organizace a úzké mezioborové spolupráce. Funkčnost onkologických center by neměla být postavena jen na počtu lineárních urychlovačů, ale především na doložené funkční provázanosti všech onkologických oborů počínaje obory chirurgickými.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,
Komplexní onkologické centrum 1.LFUK a VFN,Praha

Pokulháváme v organizaci klinického výzkumu

K nejdůležitějším aktivitám pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty byla v tomto roce jednání, která vedla k sestavení doporučení, jak předcházet komplikacím při imunosupresivní a biologické léčbě. Výsledky byly prezentovány formou přehledných přednášek na kongresu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP v Praze. Protože se jedná o velmi rychle se rozvíjející způsoby léčby Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, je důležité, aby byla vytvořena základní doporučení, která by ukázala na rizikové skupiny pacientů pro vznik nežádoucích účinků terapie.

V průběhu tohoto roku se naše pracovní skupina podílela na organizaci některých úspěšných postgraduálních symposií v ČR i v SR. Jednalo se především o Vi. ročník Slovensko-českého IBD symposia v Nitře; workshop o biologické terapii; udělali jsme také velmi zdařilý doškolovací kurs pro mladé lékaře v Praze. Značně však pokulháváme v porovnání s vyvinutými zeměmi Evropy v organizaci kvalitního a nezávislého systematického klinického výzkumu.

S postupující integrací výzkumu v rámci Evropy bude nezbytným předpokladem zapojení do mezinárodních projektů vznik specializovaných center s bankami biologického materiálu, která budou mít podrobně vytvořenou a průběžně doplňovanou databázi iBD pacientů.

Perfektně vedené databáze pacientů a tzv. biobanking jsou zásadními předpoklady k tomu, abychom se mohli zapojit do výzkumu jako rovnocenní partneři vyspělých zemí Evropy. Nevznikne-li taková síť výzkumných pracovišť, pak budeme i v budoucnosti spíše na okraji výzkumného dění a budeme participovat především na lékových klinických studiích.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
Klinické centrum ISCARE Lighthouse


Dokončení na str. A4

Chirurgové na anatomii

Edukační centrum praktické anatomie ve spolupráci s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a. s., a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice organizačně připravily otorinolaryngologický preparační kurs na půdě Anatomického ústavu LF MU v Brně. Cílem preparačního kursu bylo poskytnout jeho účastníkům:

Kvalitní preparáty;

metodika plastikace umožňuje realistické zobrazení tkání a struktur lidského těla, a navíc zachovává plasticitu a charakter tkání fixovaných těl. První den účastníci kursu za dohledu školitelů provedli hemithyreoidektomii vpravo a vlevo s identifikací zvratného nervu a příštítných tělísek, druhý den funkční a radikální blokovou krční disekci, eventuálně totální laryngektomii a třetí den laterální a totální parotidektomii s identifikací, vypreparováním a ušetřením lícního nervu.

Kvalitní chirurgické nástroje.

Kvalitní lektory;

pro dva školence u jednoho preparačního pracoviště byl k dispozici lektor s bohatými zkušenostmi v chirurgii dané oblasti (Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha 5-Motol).

Dokonalý přenos obrazu;

každý den byl obohacen demonstrační operací s kvalitním přenosem a komentářem operatéra do přednáškové místnosti. Doc. Astl ukázal techniku MIVAT (miniinvazivní videoasistované thyreoidektomie) chirurgie štítné žlázy, prof. Betka cervikální přístup do parafaryngeálního prostoru a prof. Stárek transparotický přístup do parafaryngeálního prostoru.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.,
Klinika OrL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Nová spolupráce, nové léky

Obor pneumologie a ftizeologie má dlouholetou tradici v postgraduálním vzdělávání, pořádá kvalitní vědecko-vzdělávací schůze a kongresy, v letošním roce vychází již 69. ročník odborného časopisu Studia pneumologica et phthiseologica.

Díky aktivitě Pneumoonkologické sekce máme v ČR k dispozici i nejnovější léky pro léčbu nádorových onemocnění plic včetně biologické léčby, pracují pneumoonkologická centra navazující na špičkově vybavená bronchologická pracoviště a zlepšuje se operabilita zhoubných nádorů. Byla také vytvořena síť pracovišť pro léčbu obtížně léčitelného astmatu úzce spolupracujících s alergology. Je jen škoda, že náš systém zdravotního pojištění nehodnotí úspěchy často finančně náročnější ambulantní léčby, které se projevují ve výrazných úsporách nákladů za hospitalizace.

Monografie Naléhavé stavy v pneumologii autorů V. Kašáka, V. Koblížka a kol. byla oceněna jako nejlepší publikace 1. cenou předsednictva ČLS JEP za rok 2008. V rámci ČPFS vznikla aktivní Sekce intenzivní pneumologie. Kontrola tuberkulózy zůstává na velmi dobré úrovni, výskyt TBC u nás klesá a nezbývá než doufat, že tento trend bude pokračovat i přes zrušení BCG revakcinace 1 1letých dětí při ne zcela funkčním systému vyhledávání TBC v rizikových skupinách.

Za promarněnou příležitost považuji další ztráty lůžkových kapacit oboru, zvláště na i. klinice TRN 1. LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Stanislav Kos, CSc.,
předseda ČPFS ČLS JEP


Mnohé se podařilo

Letos jsme prožili řadu příznivých událostí a dosáhli četných pozitiv. Můžeme tu jmenovat např. úspěšný listopadový V. kongres českých, slovenských a německých dermatovenerologů na Žofíně. Český Dermatologický univerzitní nadační fond při této příležitosti získal na pět let od Německé dermatologické společnosti (DDG) 75 000 ? na výzkum na německých univerzitách.

Dále se nám podařilo navázat dialog s provozovateli solárií o způsobu regulace těchto provozů tak, aby se riziko vzniku kožních nádorů a kožního stárnutí omezilo. Jsme také rádi, že se nám daří udržovat naše terapeutické možnosti na světové úrovni, včetně dostupnosti nejmodernějších léků, např. biologik.

Čáru přes rozpočet nám udělala letos pouze vyhláška o po promočním vzdělávání. Zkrácení vzdělávání v dermatovenerologii o téměř dva roky je velkým zásahem v procesu získávání praktických dovedností vizuální diagnostiky, na níž je náš obor z rozhodující části postaven. Jsme však optimisté a doufáme, že se nám podaří společně s předkladatelem najít shodná stanoviska a udržet dermatovenerologické vzdělávání i v budoucnu na vysoké odborné úrovni.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,
prezident České dermatovenerologické společnosti ČLS JEPCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky