Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Analýza: Protonová terapie je vhodná jen pro desítky pacientů

Analýza: Protonová terapie je vhodná jen pro desítky pacientů

26.02.2014 16:33
Zdroj: VZP
Podle analýzy Masarykovy univerzity v Brně je protonová léčba klinicky účinná u vzácných diagnóz, které se vyskytnou zhruba u tří desítek pacientů v ČR ročně. To není v souladu s požadavkem pražského protonového centra na 1600 pacientů ročně.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Pro většinu diagnóz nejsou důkazy o její bezpečnosti a účinnosti

26. 2. 2014

Protonovou terapii nelze podle aktuálně dostupných dat zcelého světa považovat za dostatečně bezpečnou a účinnou, aby bylo možné podpořit její standardní využití vléčbě pacientů sčetnými typy nádorových onemocnění. Takový je jednoznačný závěr obsáhlé HTA1 analýzy, kterou vypracovali odborníci za Masarykovy univerzity vBrně ve spolupráci se předními zástupci odborných lékařských společností. Důkazy o klinické účinnosti protonové léčby jsou podle téže analýzy u vzácných diagnóz, které se vyskytnou zhruba u tří desítek pacientů vČR ročně.

Autoři odborné studie, která má více než 60 stran a vyžádala si přes čtvrt roku práce, rovněž konstatovali, že zavádění nových technologií, jako je protonová terapie, musí být vsouladu skoncepcí příslušné odborné společnosti. To je vdaném případě Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF). „SROBF protonovou terapii ve své koncepci rozvoje oboru radiační onkologie zmiňuje pouze voblasti výzkumu a počítá sjejím zavedením do klinického využívání až po dobudování moderní sítě konvenční radioterapie,“ konstatují autoři studie. Konvenční radioterapií je přitom míněna fotonová léčba.

Studie se rovněž ztotožňuje se stanoviskem SROBF, podle kterého lze protonovou terapii uvážit jako vhodnou kléčbě ve vybraných případech, a to výhradně po projednání vmezioborových týmech a na základě doporučení vedoucího radiačního onkologa některého zKomplexních onkologických center. Jako správný tedy potvrzuje postup, jímž se VZP řídí.

Diagnózy, u nichž jsou důkazy o účinnosti a bezpečnosti protonové terapie dostačující, studie přesně vyjmenovává. Jde o oční melanomy, nádory centrálního nervového systému u dětí achordom. I u těchto diagnóz má dle autorů práce každý případ podléhat individuálnímu posouzení. „Počítáme sléčbou cca 26 pacientů suvedenými diagnózami ročně,“ stojí vzávěrech HTA analýzy. Počet klientů, jimž VZP na doporučení odborníků schválila od začátku loňského roku protonovou terapii, je momentálně na čísle 32.


Jedním zřady kritérií při vypracování analýzy HTA je i ekonomický aspekt dané technologie. „Analýzu nákladové efektivity, srovnávající protonovou terapii se standardní konvenční terapií fotonovým svazkem, nelze zodpovědně provést,“ konstatují autoři. Vcelém světě totiž neexistují relevantní studie, které by přínosy protonové terapie posuzovaly. „Analýzy, které jsou kdispozici, jsou zatíženy významným zkreslením výsledků a systematickými chybami,“ dodávají.

Při znalosti reálných nákladů na porovnávané radiační terapie a předpokládaném počtu pacientů, kteří budou ozařování potřebovat, lze nicméně u sledovaných diagnóz srovnat náklady a přímé ekonomické dopady pro veřejné zdravotní pojištění. To vyplývá znásledující tabulky, kterou autoři studie vypracovali.

Hodnocení nákladů a přímých ekonomických dopadů u sledovaných diagnóz

Počet ozař.

pacientů ročně

Náklady
na proton v Kč

Náklady

na foton v Kč

O kolik by byl

dražší proton vKč

Nemalobb. nádor plic

1 340

656600 000

121069 496

535530 504

Nádory CNS

483

236670 000

37378 718

199291 282

Nádory hlavy a krku

1 279

626710 000

180015 515

446694 485

Nádory oka a adnex

10

4900 000

1407 471

3492 529

-z toho melanom oka

6

2 940 000

844 482

2 095 518

Nádor prostaty – lokal.

2 954

1447460 000

459596 938

987863 062

Dětské nádory

57

27930 000

2723 084

25206 916

-z toho nádory CNS

16

7840 000

764 374

7075 626

Chordom

4

1960 000

513 001

1446 999

Celkem

6 127

3002230 000

802704 223

2199525 777

Jak již bylo řečeno výše, svýjimkou očního melanomu, nádorů centrálního nervového systému u dětí a chordomu, neexistuje dle studie u ostatních diagnóz dostatek dat pro to, aby bylo možné považovat protonovou terapii za dostatečně bezpečnou účinnou pro klinickou praxi.

Autoři HTA analýzy rovněž zdůraznili, že při hodnocení klinické účinnosti a bezpečnosti jakékoliv technologie, je standardem postup dle principů Evidence Based Medicine – tedy posuzování systematickým a strukturovaným postupem na studiích co nejvyšší vědecké kvality. Vžádném případě tedy takové hodnocení nemůže vycházet například jen z dílčí krátkodobé zkušenosti získané na omezeném vzorku pacientů, byť by tato zkušenost byla sebelepší.

Na studii, která vznikala od října 2013 do února 2014, se podílelo celkem 15 autorů. Dvanáct znich jsou pracovníci Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity vBrně, Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vBrně a Kliniky dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vBrně. Dalšími třemi členy týmu byli profesor Jiří Petera, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, profesor Vlastimil Válek, člen výboru České radiologické společnosti a profesor Pavel Šlampa, člen výboru SROBF a předseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro radiační onkologii a člen Vědecké rady České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

1 Health Technology Assessment – multidisciplinární analýza, která systematicky hodnotí klinickou účinnost, bezpečnost, nákladovou efektivitu, organizační dopady, sociální konsekvence, právní a etickéokolnosti zavádění zdravotnické technologieCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky