Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. říjen 2017 | Svátek má Hedvika

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladí lékaři: Novela o postgraduálním vzdělávání lepší systém nezajistí

foto: JupiterImages

Mladí lékaři: Novela o postgraduálním vzdělávání lepší systém nezajistí

03.03.2016 14:40
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red
Spolek Mladí lékaři kritizuje současné znění novely zákona o postgraduálním vzdělávání. Mladým lékařům vadí hlavně to, že struktura základních oborů navržených v novele zákona může ohrozit samotnou stabilitu a přehlednost systému. Řada opatření technického charakteru obsažených v zákoně může podle kritiků způsobovat u lékařů v přípravě množství neřešitelných situací a zhoršit tak průchodnost celého systému pro určité skupiny lékařů. Konkrétní námitky čtěte v článku...

Stanovisko spolku Mladí lékařik vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnickéhopovolání lékaře(sněmovní tisk 723/0)

Novela zákona č. 95/2004 Sb. ve znění předloženém vládou k projednání v Poslanecké sněmovně (dále jen „novela zákona“) podle našeho přesvědčení nemá předpoklady k tomu, aby zajistila lepší funkčnost systému specializačního vzdělávání lékařů.

Novela zákona nebyla připravována na základě jasné koncepce a pečlivé diskuse s cílem dosažení konsensu zainteresovaných stran. Spíše se jedná o soubor vzájemně nesourodých opatření, která byla prosazována z různých míst s protichůdnými zájmy a nejsou tak vzájemně provázána.

Zvláště níže vyjmenované oblasti považujeme za velmi problematické a považujeme za nutnou jejich úpravu:

1) Struktura základních oborů, jak je navržena v novele zákona, je zásadním prvkem, který může ohrozit samotnou stabilitu a přehlednost systému.

Přeřazením některých oborů z oborů základních do nástavbových, a to i těch, které jsou běžně v jiných zemích EU obory základními (většina interních specializací, nukleární medicína, geriatrie apod.), obnáší velké riziko ohrožení kvality péče a její dostupnosti v těchto odbornostech především z následujících důvodů:

a) Lékaři v těchto přeřazených tzv. nástavbových oborech budou muset skládat tři zkoušky místo dosavadní jedné (nově zkouška po kmeni, zkouška ze základního oboru a zkouška vnástavbovém oboru). I přes deklarované zjednodušení vzdělávacího systému se tak u těchto oborů celková délka studia prodlouží.

Obzvláště pro lékařky, které dnes tvoří výraznou většinu absolventů medicíny, bude mimořádně obtížné skloubit požadavek tří zkoušek a mateřství.

b) Kapacita zvláště pracovišť vzdělávajících ve všeobecném interním lékařství nebude stačit potřebě nástavbových oborů.

c) Bude ohrožena kompatibilita a uznávání specializované způsobilosti v těchto nástavbových oborech v rámci EU, kde je vyžadována určitá minimální délka vzdělávání v dané specializaci, která však není v navrhovaném modelu dostatečná. (článek 25 odst. 3a. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES vplatném znění, dále jen „Směrnice EU“).

Upozorňujeme na to, že ani opakovaně zmiňovaný jakýsi zásuvkový/duální systém žádný z těchto problémů neřeší, přinesl by do celé struktury velkou nepřehlednost a zakládal by předpoklady pro nekalé praktiky při uznávání praxe.

Za jediné možné řešení považujeme, aby byla zachována v základních obrysech struktura oborů platná dnes, což by výrazně prospělo kontinuitě specializačního vzdělávání, které je v posledních jedenácti letech zmítáno neustálými změnami.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl předložen žádný text pozměňovacího návrhu, který by vrátil strukturu základních oborů do přibližně současné podoby, nemůžeme se k němu vyjádřit.

2) Řada opatření technického charakteru obsažených v zákoně může za určitých okolností způsobovat u lékařů v přípravě množství neřešitelných situací a zhoršit tak průchodnost celého systému pro určité skupiny lékařů:

a) Navrhujeme upravit v návrhu novely zákona ustanovení § 5 odst. 13. Jedná se o nově vložené omezení stanovující, že lékař oproti současnému stavu bude moci být zařazen souběžně pouze v jednom oboru specializačního vzdělávání.

Považovali bychom za vhodné, aby lékař mohl být zařazen souběžně do nejméně dvou základních oborů. Tato možnost by byla výhodná hlavně u žen, které často mění svoje odborné zaměření s ohledem na novou rodinnou situaci, a mohly by tak mít větší volnost při volbě budoucího zaměření. V případě, že by bylo toto navrhované omezení schváleno, vznikne náročnáagenda u lékařů přestupujících do jiného oboru. Souběžná příprava ve dvou oborech je z tohoto pohledu mnohem výhodnějším řešením nejen pro lékaře, ale hlavně pro patřičné instituce, které jsou již dnes zahlceny agendou spojenou s uznáváním praxe.

b) Doporučujeme upravit problematiku částečných pracovních úvazků v § 5 odst. 4, kde je nově navrhováno, že specializační vzdělávání nesmí probíhat v nižším rozsahu, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby.

Toto nové zákonné opatření by bylo velkou překážkou zvláště například opět pro ženy na rodičovské dovolené, které se postupně vracejí do oboru v rozsahu nižších částečných úvazků a tímto opatřením budou jejich návrat a příprava katestaci výrazně ztíženy.

Místo tohoto opatření navrhujeme zařadit formulaci: „Délku přípravy dokládá účastník specializačního vzdělávání pracovní smlouvou se svým zaměstnavatelem, který jeho přípravu zajišťuje, nebo smlouvou o stáži (viz § 38a odst. 2), pokud některou část přípravy absolvoval v rámci dočasného přidělení na stáž.“, popř. jinou vhodnou formulaci.

Za předsednictvo spolku Mladí lékaři, z. s.

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.,předseda

Mladí lékaři, z.s.

www.mladilekari.comCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky