Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. únor 2019 | Svátek má Miloslava

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Výsledky kontroly v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně

foto: JupiterImages

Výsledky kontroly v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně

27.06.2018 15:30
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví ukončily veřejnosprávní kontrolu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Ta je s počtem více než 1,3 milionu pojištěnců druhou největší zdravotní pojišťovnou v ČR a zároveň největší zaměstnaneckou pojišťovnou.

Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny.

Členové kontrolní skupiny MZ měli za hlavní cíl ověřit soulad činnosti zdravotní pojišťovny nejen se zvláštními zákony upravujícími oblast veřejného zdravotního pojištění, zejména týkající se oblasti výběru pojistného, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče a s tím související smluvní politiku zdravotní pojišťovny. Současně posuzovali systém a procesy hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, a to jak pokud jde o naplňování cílů zdravotně pojistného plánu tak i pokud jde o výši a strukturu provozních nákladů. V dané souvislosti se zaměřili na nastavení kontrolních mechanismů zdravotní pojišťovny, včetně dodržování zákonných pravidel v oblasti finanční kontroly.

Převážná většina kontrolních zjištění z oblastí kontrolovaných MZ měla spíše charakter nesouladu s předpisy či obsahovala konstatování o nepřesnosti event. dílčím pochybení, ke kterým kontrolní skupina předložila příslušná doporučení. Společně se členy kontrolní skupiny z MF dále posoudili vynakládání finančních prostředků z pohledu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti v různých oblastech činnosti zdravotní pojišťovny.

Kontroloři MF ověřili funkčnost revizního systému a konstatovali, že adekvátně reaguje na nestandardní chování poskytovatelů zdravotních služeb. Naopak výhrady měli k bonifikačním programům pro lékaře. U nich ZPMV neposuzovala hospodárnost, efektivnost a účelnost a nenaplňovala tak zákon o finanční kontrole. Riziko nehospodárného chování bylo konstatováno také u uzavírání nových smluv s ambulantními specialisty. Jednalo se však pouze o jednotky případů, kdy nebyla provedena dostatečná předběžná řídící kontrola, nebo její závěry nebyly vzaty v potaz. Kontrola u veřejných zakázek prověřila vzorek smluv uzavřených na dobu neurčitou. Zde měla výhrady k udržování historických smluvních vztahů bez provádění průzkumů trhu.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu nevěnovala ZPMV dostatečnou pozornost dokládání skutečností, ze kterých vyplynula exkluzivita určitých dodavatelů. ZPMV dosud až na výjimky neprováděla vyhodnocování efektů a přínosů u výdajů z Fondu prevence. U jednoho z preventivních programů nebyli dostatečně specifikováni příjemci příspěvku a čerpání neodpovídalo původnímu záměru programu.

Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny. Nedostatky se vzhledem k celkovým výdajům pojišťovny (v roce 2017 cca 32 mld. Kč) týkaly relativně marginálních částek. ZPMV na většinu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly. V současnosti probíhá proces schvalování zbylých nápravných opatření, která budou předmětem následné kontroly ze strany MF a MZ.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky