Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. říjen 2019 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Gravidita u revmatických pacientek

Gravidita u revmatických pacientek

Medical Tribune 03/2019
18.02.2019 09:40
Zdroj: MT
Autor: kol
V rámci letošních Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly od 9. do 11. ledna, proběhl i blok přednášek zaměřený na problematiku gravidity a revmatických onemocnění.

Jednotlivé přednášky zahrnovaly všechny důležité etapy od předkoncepčního období přes průběh gravidity a rizika s ní spojená u jednotlivých revmatických chorob až po období laktace.Velmi důležitá je zde dlouhodobá příprava na graviditu, kde k nejdůležitějším momentům předkoncepčního období patří právě její řádné plánování. Jak ve své přednášce uvedla MUDr. Dana Tegzová z Revmatologického ústavu v Praze a 1. LF UK Praha, součástí plánování je kompletní gynekologicko‑porodnická anamnéza, monitoring přítomných komorbidit (DM, hypertenze) či aktivita nemoci (poslední flare, orgánové poškození). V úvahu je třeba vzít i přítomné kontraindikace gravidity a očekávaná rizika komplikací gravidity, s čímž souvisí i zhodnocení terapie, tedy léky užité šest až dvanáct měsíců před koncepcí.

K rizikovým faktorům komplikací gravidity patří expozice teratogenům (šest až dvanáct měsíců před koncepcí), problémy předcházející graviditě, zejména preeklampsie. Rizikovým faktorem je v tomto případě věk nad 40 let, výskyt preeklampsie v rodině, mnohočetné těhotenství, diabetes, obezita, hypertenze či např. aktivita SLE. K dalším rizikovým faktorům komplikací gravidity patří předcházející TEN během šesti měsíců, chronická nefropatie, autoprotilátková patologie s možností vyvolání specifických komplikací a v neposlední řadě specifická rizika jednotlivých nemocí.Průběh revmatické nemoci v graviditě

Jednotlivé revmatické nemoci probíhají v období gravidity různě. Systémový lupus erythematodes je příkladem nepříznivého průběhu. Riziko pro matku spočívá ve vyšším riziku flaru (21–60 %), je zde ale i riziko lupusové nefritidy, hypertenze, preeklampsie či těhotenského DM. Rizikem pro dítě je toxický vliv medikace při nutnosti intenzivní terapie matky a možné vrozené poruchy, častější jsou zde i úmrtí. Gravidita se nedoporučuje v případě závažné PAH, plicní intersticiální nemoci, srdečního selhání, iktu, závažného relapsu do šesti měsíců před koncepcí.

Revmatoidní artritida (RA) naopak probíhá příznivěji. Typickým rysem této diagnózy je, že u 60–90 procent pacientek dojde ke zlepšení onemocnění, hlavně v 1. trimestru, avšak jak MUDr. Tegzová upozorňuje, po porodu dochází v 70–90 procentech k flaru, možný je i výskyt preeklampsie, častější SC a nízká porodní hmotnost. Spondylartritidy (SpA) jsou typické častějším SC z důvodu pokračující aktivity nemoci. U vaskulitid hrozí předčasný porod, růstová retardace, nízká porodní hmotnost, hypertenze či srdeční selhání. I systémová skleróza má riziko častějšího předčasného porodu, růstové retardace a nízké porodní hmotnosti.

Velkým problémem je riziko antifosfolipidového syndromu (APS). Patologické stavy spojené s graviditou jsou hlavní součástí kritérií tohoto syndromu. Rizikem pro graviditu je zde tromboembolická příhoda u matky, ale zejména recidivující ztráta plodu nebo úmrtí plodu. Zvýšené je i riziko hypertenze, preeklampsie, předčasného porodu či poruchy růstu plodu. Dalším velkým rizikem je lupus neonatorum, pasivně získané autoimunitní onemocnění, důsledek transplacentárně přenesených protilátek anti‑Ro a anti‑La, vznikající již v 11. týdnu. Projevy jsou kožní, jaterní nebo hematologické. Velkým problémem je zde kongenitální AV blokáda. Např. americký registr pro lupus neonatorum eviduje od roku 2007 celkem 321 pacientek a 500 dětí s tímto onemocněním. V případě dětí jich 61 procent má srdeční blokádu, 27 procent jen kožní projevy. Kongenitální AV blokáda je výhradně asociována s pozitivitou Ro a La u matky, přičemž riziko vzniku v další graviditě může být až desetkrát vyšší. K vývoji dochází před 30. týdnem a je zde významná perinatální mortalita (20 %). Více než 65 procent přeživších novorozenců s AVB je odkázáno na trvalou kardiostimulaci.

K absolutním kontraindikacím gravidity u zánětlivých a revmatických chorob patří závažné orgánové poškození, plicní hypertenze, restrikční plicní choroba, srdeční selhání, chronická nefropatie, závažné komplikace v minulé graviditě nebo závažná preeklampsie. Mezi relativní kontraindikace patří zejména CMP během posledních šesti měsíců, závažný relaps nemoci v posledním půl roce a léčba teratogeny v posledních šesti měsících.Doporučení pro graviditu u revmatických chorob

Jak MUDr. Tegzová shrnula, nezbytná je zde vedle plánování i spolupráce a informovanost pacienta. V rámci plánování je třeba zhodnotit porodnickou i revmatologickou anamnézu a současný stav léčby, komorbidity a eventuálně kontraindikace gravidity. Vždy je nezbytné vyhodnotit individuální rizikové faktory. Vhodné je dosažení co nejlepší kontroly nemoci s cílem dosáhnout remise před koncepcí, zejména u SLE. Pacientky s vysokým rizikem a RA a SpA s aktivitou a potřebnou GK nebo BT mají být hodnoceny jako skupina vysoce rizikové gravidity. Léčbu je třeba zhodnotit z hlediska efektivity a bezpečnosti, v případě komplikací je nezbytný individuální přístup a léčba. Za nezbytnou lékařka označila spolupráci mezi specialisty, zejména revmatologem, porodníkem, hematologem a nefrologem. „Zánětlivé a autoimunitní choroby nejsou kontraindikací ke kojení. Po ukončení gravidity je nutný rychlý terapeutický zásah v případě faktorů špatné prognózy nemoci. Poporodní péče o novorozence nevyžaduje žádnou speciální péči vyjma případů matky s pozitivitou anti‑Ro/anti‑La, s anamnézou biologické terapie matky nebo v případě nízké porodní hmotnosti,“ uzavřela lékařka.

Čtěte takéCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky