Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

NKÚ: ministerské dotace šly do regionálních nemocnic bez rozmyslu

NKÚ: ministerské dotace šly do regionálních nemocnic bez rozmyslu

25.02.2019 11:21
Zdroj: MT
Autor: ač
Ministerstvo zdravotnictví posílalo dotace do regionů nesystematicky bez jakékoli strategie a bez ohledu na to, jestli byla investice potřebná.

Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje přístup ministerstva zdravotnictví při rozdělování dotací se státního programu na podporu materiální a technické základny regionálního zdravotnictví. Program, který měl původně trvat čtyři roky, nakonec běžel čtrnáct let. Celkem z něj šly více než tři miliardy korun, nejvíce peněz z něj zdravotnická zařízení získala v roce 2016. „Program byl několikrát prodlužován, nakonec až na více než trojnásobek původně schválené doby realizace a plánovaná částka ze státního rozpočtu se téměř zdvojnásobila,“ uvádí se ve zprávě NKÚ. Po celých čtrnáct let přitom ministerstvo nepracovalo na průběžném vyhodnocení projektu, až když mělo předložit závěrečné vyhodnocení.

NKÚ se zaměřilo ve své poslední kontrole na dotace poskytnuté z programu s označením 235 210 od roku 2014 do roku 2017. Problémů s řízením našli kontroloři hned několik. Ministerstvo podle nich nestanovilo pořádně pravidla, a ani ta, která stanovena byla, následně nevymáhalo. U příjemců dotací neudělalo ministerstvo ani jednu kontrolu, ani žádnou neplánovalo.

„V kontrolovaném období let 2014─2017 poskytlo MZd na investice do regionálního zdravotnictví 833 mil. Kč, aniž by mělo strategii či koncepci pro tuto oblast obecně nebo konkrétně pro financování reprodukce majetku regionálního zdravotnictví. MZd vymezilo cíle, parametry a indikátory pouze v dokumentaci programu. Tyto ukazatele však v průběhu trvání programu několikrát měnilo, a to zejména na základě již realizovaných investic, nikoliv aktivně plánovaných,“ uvádí se ve zprávě NKÚ.

Podle zprávy ministerstvo ve zkoumaných letech pouze administrativně zpracovalo žádosti, které posílaly hlavně kraje. Nezabývalo se tím, jestli je dané zařízení potřebné v síti, ani tím, jestli dotace naplní cíle zdravotnické politiky. „Dlouhodobé poskytování významné finanční podpory do určité oblasti bez jasně definovaných cílů je nesystémové. V případě programu 235 210 tak MZd bylo pouze místem přerozdělování prostředků směrem k regionům. MZd má navíc ve zdravotnictví, regionální zdravotnictví nevyjímaje, působit jako určující autorita, má mít přehled o jeho stavu, jasnou představu o jeho potřebách a plánovat jeho rozvoj,“ píše NKÚ.

V kontrolovaných letech 2014 a 2015 nebylo ministerstvo a příjemci dotací schopni vyčerpat ani deset procent plánovaného rozpočtu. V únoru 2015, v roce, kdy rozpočet programu narostl, ministr dopisem vyzval hejtmany jednotlivých krajů k podání žádostí o dotace na akce k realizaci v průběhu roku 2015. Přitom podle pravidel programu měly být žádosti podávané nejpozději do 15. května roku předcházejícímu plánovanému zahájení financování akce. „MZd nevycházelo při plánování rozpočtu z očekávaných potřeb a reálných předpokladů,“ soudí kontroloři. „Program 235 210 sloužil v kontrolovaném období jako zdroj pro finanční krytí akcí doplňovaných na základě operativních rozhodnutí správce programu. Taková podoba programového financování nepřispívá k odpovědnému vynakládání prostředků ze státního rozpočtu,“ konstatuje dále úřad.

Více než 80 % prověřovaných žádostí o dotace neobsahovalo podle NKÚ všechny povinné náležitosti a ministerstvo ani nežádalo jejich doplnění. Konkrétně NKÚ kritizuje dotaci 4,1 milionu korun na ubytovnu, což neodpovídalo cílům programu. „MZd nedůsledným vymáháním plnění podmínek registrace akce vytvářelo v kontrolovaném období netransparentní prostředí a nerovné podmínky pro účastníky programu,“ uvádí kontrolní úřad.

Současné vedení ministerstva zdravotnictví si je podle tiskového odboru problémů vědomo a do budoucna bude postupovat jinak. „Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že dotace do regionálního zdravotnictví byly v období minulého vedení resortu udělovány bez strategie či koncepce. Proto ihned s nástupem ministra Adama Vojtěcha byla tato praxe ukončena a byla přijata náležitá opatření. Ministerstvo zdravotnictví nyní aktivně nastavuje metodiku kontroly investičních akcí a provádí průběžné kontroly na místě u příjemců dotací,“ tvrdí ministerstvo zdravotnictví.

Dotační program č. 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví
Za období let 2004─2017 dosáhly podle údajů ze závěrečných účtů kapitoly 335 celkové výdaje MZd na program 235 210 více než 3 mld. Kč.
V kontrolovaném období let 2014─2017 činily skutečné výdaje MZd na program 235 210 více než 833 mil. Kč, kterými bylo podpořeno 181 investičních akcí realizovaných 47 účastníky programu.
Více než polovina těchto prostředků byla použita na vybavení regionálního zdravotnictví stroji a zařízeními, necelá třetina pak na rozvoj nemovitého majetku.
Podpora informačních a komunikačních technologií a materiálně technické základny záchranných služeb činila v kontrolovaném období dohromady 14 % celkové částky skutečně vyplacených prostředků.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky