Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 31. květen 2020 | Svátek má Kamila
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dlouhodobá data sekukinumabu v léčbě AS

Dlouhodobá data sekukinumabu v léčbě AS

Medical Tribune 20/2019
14.10.2019 09:52
Zdroj: MT
Autor: red
V časopise RMD Open byly právě zveřejněny výsledky prodloužené studie MEASURE 1, které ukazují, jak je sekukinumab v dávce 150 mg účinný a bezpečný po pěti letech léčby pacientů s ankylozující spondylitidou (AS).

Do tříleté extenze studie MEASURE 1 bylo přizváno 274 pacientů, kteří byli v předchozí fázi téže studie dva roky léčeni sekukinumabem s.c. v dávce 150 nebo 75 mg každé čtyři týdny. Tito nemocní studii zahájili léčbou sekukinumabem intravenózně v dávce 10 mg/kg ve 2. a 4. týdnu a následně pokračovali léčbou sekukinumabem s.c. v dávce 150 mg nebo 75 mg každé čtyři týdny, nebo byli randomizováni k placebu podávanému ve stejném schématu jako aktivní léčba. Pacienti na placebu byli poté re‑randomizováni k sekukinumabu 150 mg nebo sekukinumabu 75 mg v 16. týdnu (non‑respondéři) nebo 24. týdnu (respondéři). Po dvou letech pak byli všichni, jak už bylo uvedeno, přizváni do tříleté extenze studie.

Eskalace dávky ze 75 na 150 mg byla povolena nejdříve v 156. týdnu. Zhodnocení pacientů v 260. týdnu (po pěti letech) se opíralo o skóre ASAS 20/40. Pacienti byli ve studii stratifikováni do dvou podskupin: anti‑TNF naivní pacienti a pacienti, kteří předtím nedostatečně odpovídali na anti‑TNF léčbu nebo ji netolerovali. Anti‑TNF naivní pacienti tvořili 80 procent populace.

Sekukinumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka přímo inhibující interleukin 17A (IL‑17A), která se řadí do skupiny biologických DMARDs (nemoc modifikujících antirevmatik) a je vedle inhibitorů TNF v současnosti jediným biologickým lékem schváleným pro léčbu AS.

Do prodloužené fáze randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie třetí fáze MEASURE 1 vstoupilo celkem 274 pacientů a pětiletou léčbu dokončilo 84 procent z nich. Odpovědi dle ASAS 20/40 činily 78,6/65,2 procenta, pokles BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) o 50 procent byl zaznamenán u 63,4 procenta pacientů a průměrné (± SD) celkové skóre BASDAI bylo po pěti letech 2,6 ± 1,76 u pacientů léčených sekukinumabem 150 mg. Potvrdilo se, že lepší účinnost léčby přetrvávala celých pět let.

U celkem 82 pacientů léčených sekukinumabem v dávce 75 mg (56,2 %) došlo po 168. týdnu léčby k eskalaci dávky na 150 mg. U těchto pacientů došlo ke zlepšení výsledků hodnocených ASAS 40, ASAS‑PR, ASAS 5/6 a BASDAI 50.

Terapie sekukinumabem se potvrdila jako bezpečná a pacienty dobře snášená, bezpečnost se neměnila během doby sledování. Nejčastějším nežádoucím účinkem (incidence > 5 případů na 100 pacientoroků nebo relativní frekvence > 2 %) byla nazofaryngitida, bolest hlavy, průjem a infekce horních cest dýchacích.

Autoři výsledky studie MEASURE 1 shrnuli tak, že sekukinumab podávaný v dávce 150 mg byl u pacientů s AS účinný po celých pět let sledování, a to s nezměněnou bezpečností. Eskalaci dávky ze 75 na 150 mg potřebovalo zhruba 56 procent pacientů. U těchto nemocných poté došlo ke zlepšení. Přetrvávajícího klinického zlepšení bylo dosaženo jak u anti‑TNF naivních pacientů, tak u těch, kteří už byli anti‑TNF terapií neúčinně léčeni předtím.

Pětiletá studie MEASURE 1 představuje zatím nejdelší studii sledující účinnost a bezpečnost inhibitoru IL‑17A u pacientů s AS.

Zdroj: Baraliakos X, Braun J, Deodhar A on behalf of the MEASURE 1 study group, et al. Long‑term efficacy and safety of secukinumab 150 mg in ankylosing spondylitis: 5‑year results from the phase III MEASURE 1 extension study. RMD Open 2019;5:e001005. doi: 10.1136/rmdopen‑2019‑001005

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky