Přeskočit na obsah

Fórum: Kam by mělo po volbách směřovat české zdravotnictví?

lékaři, skupina
Foto: shutterstock.com
  • Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

ANO

Obsahově je zdravotnictví dlouhodobě nastaveno a velmi bohatě strukturováno, takže jeho základní koncept a chování charakterizuje velká setrvačnost. Mezi jednotlivými politickými stranami je značný konsensus a po zásadnější reformě není poptávka. Takže úspěch nového vedení resortu se bude odvíjet od manažerských a komunikačních dovedností a schopnosti řešit reálné aktuální problémy v nejistém rámci vývoje pandemie a ekonomiky. Stálými úkoly jsou digitalizace s omezením multiplicit nákladných postupů, kontrola kvality, preference ambulantní péče, racionální investice, ustanovení sítě s definovanou péčí, univerzální dostupnost, implementace nových léčiv, prevence všech civilizačních chorob s cílem zvýšení kvality života, a nakonec i úspor.

  • Mgr. Jana Pastuchová

ANO

V okamžiku, kdy nevíme, jak bude vypadat nová vláda a její programové prohlášení, je opravdu těžké cokoli predikovat. Pokud budeme předpokládat, že vládu sestaví všech pět stran z předvolebních koalic, průsečík v oblasti zdravotnictví se jim také nebude hledat úplně snadno. Na jednu stranu se tedy obávám určité snahy o privatizaci menších nemocnic a zhoršení dostupnosti zdravotní péče, což v současné době považuji za velmi riskantní. Zároveň se domnívám, že je před námi návrat poplatků za péči, například za pobyt v nemocnici. Doufám, že se nepodaří zvrátit naši cestu k elektronizaci zdravotnictví, eNeschopenka a eRecept ukazují, že je to dobrý směr. Přítomnost starostů v kabinetu by mohla znamenat vyšší tlak na zlepšení toku státních financí také do páteřních nemocnic v krajích, což bych uvítala. Doufám, že nebude snaha omezovat počty lůžek a lůžkovou péči. Pokud se vrátí poplatky za návštěvu lékaře, obávám se, že to může ovlivnit ochotu lidí chodit na preventivní prohlídky, které opravdu v mnoha případech zachraňují životy. Velmi se také obávám toho, aby se zdravotnická péče nedělila na tu pro bohaté a pro ty méně majetné, aby neměla rozdílnou úroveň. Zdraví je něco, s čím se nesmí kšeftovat.

21-21-tomaschoff

  • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

KDU‑ČSL/koalice SPOLU

Výsledek voleb znamená pro české zdravotnictví, ale také pro celou Českou republiku šanci na změnu od populismu k profesionálnímu, rozvážnému řízení státu i zdravotnictví. Přestože se výdaje veřejného zdravotního pojištění zvýšily o více než 120 miliard korun za poslední čtyři roky, nedošlo k žádnému zlepšení kvality ani struktury našeho zdravotnictví. Problémy, které byly na začátku minulého volebního období, jako nedostatek lékařů a sester, nehomogenní dostupnost zdravotnické péče, nízká digitalizace a elektronizace zdravotnictví a další, se spíše prohloubily, než aby se vyřešily. Domnívám se, že výše uvedené ohromné finanční prostředky měly být investovány mnohem cíleněji a dnes mohly být mnohé problémy již dávno vyřešeny.

Trestuhodné je také dosavadní používání investičních finančních prostředků poskytnutých EU. Například naprosto bezkoncepčně řešený program REACT EU v objemu téměř 20 miliard, zatížený navíc takzvanou „klikačkou“, nebo nyní naplánované čerpání finančních prostředků na takzvaný „Český onkologický institut“ místo posílení sítě center jsou příležitosti, jejichž promarnění by kompetentní politici nikdy nepřipustili. Věřím, že alespoň poslední jmenovaný projekt se podaří změnit.

Věřím, že se nové koalici vzešlé z voleb podaří najít zkušeného a kompetentního zdravotnického manažera, znalého prostředí a odolávajícího lobbistickým tlakům, v tomto resortu tak častým.

  • MUDr. Róbert Teleky

KDU‑ČSL/koalice SPOLU

Věřím, že výsledek voleb do Poslanecké sněmovny pro české zdravotnictví byla dobrá volba. Za sebe vidím tři priority, o které bychom se měli zasadit. První prioritou je elektronizace zdravotnictví, která by měla ulehčit jak pacientům, tak zdravotníkům. Ideálem by byla jednotná elektronická karta pacienta a elektronická žádanka a postupně eliminovat papírovou dokumentaci. Pro lékaře je důležitá profesní karta zdravotníka, a tím jeden certifikát, který by mu umožnil přístup k jednotlivým agendám, např. kontakt ze ZP, SÚKL atd. Elektronizace ale určitě nenahradí osobní kontakt mezi nemocným a jeho lékařem.

Druhou prioritou je zodpovědnost za vlastní zdraví. Je třeba investovat do preventivních a screeningových programů i do jejich publicity. Tady je nezastupitelná role praktických lékařů. Mělo by dojít k navýšení jejich kompetencí. Ke spolupráci by se měli přizvat i zaměstnavatelé.

Třetí prioritou, za mě velice důležitou, je vzdělávání mladých lékařů v regionech. Kvůli komplikovanému systému vzdělávaní jich většina končí ve větších nemocnicích a část i v zahraničí. Tady bude nutná finanční pomoc státu, a to plná úhrada při základním vzdělávacím kmeni v prvním oboru.

  • MUDr. Vít Kaňkovský

KDU‑ČSL/koalice SPOLU

Pevně věřím, že výsledek voleb bude znamenat pro české zdravotnictví změnu od chaotického řízení k vedení, které obnoví stabilitu a předvídatelnost v českém zdravotním systému, a to navzdory velmi složité situaci v souvislosti s COVID‑19 i souvisejícím ekonomickým dopadům.

V tuto chvíli vidím pro české zdravotnictví minimálně dvě zásadní výzvy. Tou první je další postup ve zvládnutí nákazy COVID‑19, která v těchto týdnech znovu sílí. Klíčové je nyní najít cestu, jak proočkovat zbývajících cca 350 000 seniorů, pro které je COVID‑19 vysoce rizikový. Jsem přesvědčen, že jednou z důležitých cest je oslovit praktické lékaře, kteří byli v jarní vlně od očkování vládou odstaveni, přitom jsou to právě praktičtí lékaři, kteří mají k seniorům ve zdravotním systému nejblíže a lidé jim důvěřují. Právě praktičtí lékaři mohou s doočkováním seniorů významně pomoci.

Druhou velmi zásadní výzvou, která je úkolem na celé volební období, je řešení nedostatku zdravotnického personálu, který je v tuto chvíli největším ohrožením zdravotní péče v ČR. Koalice SPOLU má připraveny nástroje, jak současnou neutěšenou situaci začít řešit, ať už jde o mnohem výraznější bonifikaci lékařů, kteří budou ochotni pracovat v menších sídlech, stejně jako je zásadním krokem podpora školitelů jak lékařů, tak zdravotních sester atd.

  • Ing. Antonín Tesařík

KDU‑ČSL/koalice SPOLU

Jsem si jist, že nejen výsledek voleb, ale především ustavení racionální a akceschopné vlády na základě tohoto výsledku může přinést změnu k lepšímu v negativním vývoji ve zdravotnictví. S chutí pracovat, nikoli jen vysvětlovat. Pro mne samotného nespokojenost se současnou situací byla také hlavním motivem, proč jsem se rozhodl kandidovat do PSP ČR. Jako ředitel krajem zřizované okresní nemocnice jsem měl možnost buď jen nést dopady rozhodování mnohdy „od stolu“, bez hlubší analýzy dat a problémů, se kterými se potýká regionální zdravotnictví, anebo aktivně vykročit vstříc jejich pojmenování a řešení. Já se rozhodl pro druhou variantu. Je pro mne totiž zcela nepřijatelné, že chybí jasná a realizovatelná střednědobá a dlouhodobá strategie ke zlepšení zejména personální situace a motivace kvalifikovaných lékařů a ambulantních specialistů, některé kroky je zapotřebí realizovat akutně již nyní. Nezaznamenal jsem, že by se někdo poučil jen z prostého faktu, že nestačí jen zřídit polní nemocnici, ale je třeba také mít někoho, kdo v ní bude poskytovat péči. Pokud by trend takto pokračoval dále, za 10 let by se o lidi s prodlužující se dobou dožití neměl kdo starat. Neproběhla žádná kvalifikovaná a odborná diskuse, jak se poučit z pandemie a nastavit systém lépe. Nemohu říci, že by systém distribuce pacientů do volných kapacit nemocnic byl dostatečně funkční, v raném období pandemie nastal kolaps systému primární péče, která se přesouvala právě do přetížených nemocnic. Jako ředitel krajské nemocnice jsem denně v kontaktu s lékaři, zdravotníky, pacienty, jsem stále mezi lidmi a vážím si jejich práce i důvěry. Dlouhodobě usiluji o zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a rozvoj moderní medicíny, musí se dostat co nejblíže k lidem a včas tak, aby se vážná onemocnění podchytila již v raném stadiu s vysokou efektivitou léčby. V tom je klíčový celý systém primární péče. Co nyní vidím, je nízká koncepčnost v řízení zdravotnictví z úrovně státu, kritický nedostatek lékařů a zdravotních sester v regionálním zdravotnictví, problémy s obsazením pohotovostí a služeb, hrozba podhodnocení zdravotní péče v regionech, chybí mi důraz na podporu prevence i primární péče, účinná a včasná rozhodnutí, kvalitní komunikace. Vedle již nezpochybňované potřeby důchodové reformy je nejvyšší čas otevřít diskusi státní a veřejné správy, poskytovatelů zdravotní péče, odborných společností i svazů zastupujících pacienty včetně zdravotních pojišťoven, jak dále nastavit zdravotnictví, aby ze zákona plnilo dlouhodobě své funkce.

  • MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

ODS/koalice SPOLU

Výsledek voleb znamená to, že skončí nekompetentní řízení resortu zdravotnictví, které i přes obrovské nasazení zdravotníků vyvrcholilo 30 000 mrtvými v době epidemie COVID‑19. Pacienti již nebudou rukojmí populistické vlády, která se nezdráhala zneužít onkologicky nemocných k marketingu hnutí ANO. Mám teď na mysli např. megalomanský projekt onkologického supercentra nebo osvětovou brožuru s fotkou pana Babiše.

Věřím, že výsledek voleb naopak znamená zásadní změny v českém zdravotnictví, především řešení klíčových problémů, na prvním místě nedostatku lékařů i sester. Znamená hledání dlouhodobě udržitelného financování zdravotnictví, ale i zlepšení dostupnosti kvalitní péče v regionech. K tomu je nutné mít na důležitých postech kompetentní lidi, jejichž kvalifikací není jen bezmezná loajalita a služba zájmům jednoho člověka.

  • MUDr. Vladimír Zlínský

SPD

Vzhledem k pravděpodobným nastávajícím celoevropským ekonomickým problémům a možnému zhoršení ekonomické situace obyvatel ČR i našeho státu a opět se pomalu rozbíhající pandemii COVID‑19 to bude mít jakákoli vládnoucí koalice se zvládnutím problematiky zdravotnictví velmi těžké.

Hlavním cílem bude udržet kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro většinu obyvatel České republiky. Nelze vyloučit, že tyto ekonomické problémy budou spouštěčem takzvané racionalizace fungování našeho zdravotnictví se zvyšováním spoluúčasti pacientů. S tím naše hnutí SPD ovšem nesouhlasí.

Dále se obávám, že za této situace bude pokračovat odliv končících studentů lékařských fakult a pracovníků v českém zdravotnictví, tedy lékařů a jiného zdravotnického personálu, směrem do některých západních států EU.

Předpokládám tlak na urychlení digitalizace našeho zdravotnictví s důrazem na sdílení všech potřebných informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, což by mělo vést k urychlení a zkvalitnění práce zdravotníků.

Doufám v zapojení alespoň některých v IT technologiích zdatných zdravotníků do této činnosti, a to z toho důvodu, aby byl tento systém skutečně uživatelsky přítulný, tedy zdravotníkům práci šetřil, a nikoli přidával.

Doporučil bych budoucí vládní koalici, aby brala vážně varování ze současné pandemie COVID‑19 a posílila v ČR personálně a materiálně tyto obory – hygiena, epidemiologie a vakcinologie, virologie, molekulární biologie a genové inženýrství, abychom se mohli jako samostatný stát v budoucnu úspěšně vyrovnat s dalšími, ještě většími hrozbami tohoto typu.

  • MUDr. Jan Síla

SPD

Již více než rok čelíme pandemii onemocnění COVID‑19, která byla příčinou zahlcení nemocnic a zásadně zhoršila zbytku naší populace dostupnost běžné zdravotní péče. Vyčerpávající práce zdravotníků pečujících o nemocné s koronavirem zasluhuje hlubokou úctu a poděkování. SPD podporuje dobrovolnou vakcinaci s možností vybrat si důvěryhodný druh vakcíny.

Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy a které jsou účelně využity. V médiích politici neustále přetřásají chybění důchodové reformy. O tom, že poslední studie predikují deficit zdravotních pojišťoven cca 76 miliard korun v roce 2024, nikdo ve veřejném prostoru nediskutuje. Vzhledem k tomu, že se dostane k moci koalice stran pod vedením ODS, lze předpokládat, že bude opět omezena dostupnost zdravotní péče méně příjmovým lidem. Tím důvodem bude další urychlení komercionalizace zdravotnictví se zvyšováním spoluúčasti pacientů v duchu minulých činů ODS.

SPD bude bojovat za udržení financování zdravotnictví, aby nemusela být omezována dostupnost a kvalita zdravotní péče potřebným pacientům.

  • Karla Maříková

SPD

Obávám se, že lidé si budou muset doplácet na určitou část zdravotní péče, v čemž mě utvrzuje vyjádření potenciálního ministra zdravotnictví MUDr. Válka a vzpomínka na vládu ODS, kdy jsme tady platili poplatky u lékaře.

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…