Přeskočit na obsah

Ministr zdravotnictví ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů

Jejich laureáty se v tomto roce stali Zdislava Freund za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním a PhDr. Václav Filec za celoživotní práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče.

„Je-li nám dáno prožívat svůj čas ve zdraví, můžeme za to být vděčni. V našem světě ovšem existují i jedinci, kteří věnují svůj čas a energii těm svým bližním, kteří neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se potýkají s komplikovanými zdravotními potížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží veřejné díky, protože právě oni činí naši společnost sociální, civilizovanou a humánní,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

První z dvojice oceněných je předsedkyně Společnosti Parkinson Zdislava Freund, která již téměř dvacet let obětavě pracuje pro lidi s Parkinsonovou nemocí, a to přesto, že ji životem provází stejná diagnóza.

Druhý oceněný, PhDr. Václav Filec, věnoval celý svůj profesní život rozvoji a zkvalitňování pomoci lidem se zdravotním handicapem a navíc je jednou z nejvýraznějších osobností, která se zasadila o rozvoj hnutí svépomocných organizací osob se zdravotním postižením i vznik různých forem zdravotně sociální péče. „Svým dílem nám dokazují, že člověk není definován tím, co nemůže, ale naopak tím, co dokáže,“ uzavřel ministr Miloslav Ludvík.

Laureáti cen ministra zdravotnictví za rok 2017

Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

PhDr. Václav Filec
za celoživotní práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče

PhDr. Václav Filec po ukončení svého studia v roce 1982 pracoval v Drutěvě a pražském Obzoru jako vedoucí oddělení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Dalším logickým krokem jeho profesní kariéry byl nástup do nově utvářeného odboru zdravotně sociální péče Ministerstva zdravotnictví, kde se na počátku 90. let začal budovat systém podpory svépomocných aktivit občanských sdružení osob se zdravotním postižením. Na tomto odboru pracoval více než 20 let (mezi roky 1992 a 2014).

V rámci svého působení na Ministerstvu zdravotnictví se významně zasadil o rozvoj mnoha služeb a systémové pomoci lidem s tělesným, zrakovým, sluchovým, duševním či vícečetným postižením. Patří mezi ty, jejichž zásluhou se tyto zdravotně-sociální služby dostaly záhy po roce 1989 na velmi vysokou úroveň, a to zejména díky nově utvářeným a moderně koncipovaným dotačním programům. I v rámci svých mimopracovních aktivit se vždy snažil nezištně zlepšovat osud lidí se zdravotním postižením a dlouhodobě či nevyléčitelně nemocných.

Naprosto klíčový je jeho podíl na vzniku hospicové péče v ČR, o nějž se zasazoval již od 90. let minulého století. PhDr. Václav Filec věnoval celý svůj profesní život rozvoji a zkvalitňování pomoci lidem se zdravotním handicapem a je jednou z nejvýraznějších osobností, která se zasadila o rozvoj hnutí svépomocných organizací osob se zdravotním postižením i vznik různých forem zdravotně sociální péče. V letošním roce se dožil životního jubilea 70 let.

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče

Zdislava Freund
za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním

Zdislava Freund se svoji diagnózu Parkinsonova nemoc dozvěděla před 13 lety. I přes své onemocnění se zapojila do komunity pacientů na webových stránkách Společnosti Parkinson, kam začala přispívat svými fotografiemi a krátkými příběhy. V letech 2010–2014 zorganizovala 5 úspěšných setkání pacientů. V roce 2014 se stala předsedkyní Společnosti Parkinson.

U příležitosti dvacetiletého výročí založení společnosti iniciovala paní Freund otevření Poradenského centra Parkinsonovy nemoci, kde si mohou pacienti ověřit svá zjištění, ujistit se o tom, jak komunikovat s lékařem, ale zjistit, i kam se obrátit při řešení životních situací. Od roku 2013 spravuje paní Freund webové stránky organizace, plní je veškerým obsahem a fotografiemi. V témže roce převzala i redakci časopisu Parkinson, který vychází 3x ročně a je distribuován pacientům až do poštovních schránek. Tento časopis je ojedinělým tištěným útvarem s tématikou Parkinsonovy nemoci, pro mnohé pacienty je to již od roku 1997 jediné spojení s ostatními a nedocenitelný zdroj informací.

Jako předsedkyně řídí veškerou činnost spojenou s chodem organizace, což představuje koordinaci 19 Parkinson klubů s 600 členy. Cítí velkou potřebu postarat se o pacienty v pokročilých fázích nemoci a k tomu vytvořila projekt značka PARKINSON standard, jehož záměrem je šíření informací o specifických aspektech péče o tyto pacienty mezi personálem pečovatelských zařízení.

Dalším jejím záměrem je přenést zodpovědnost za organizaci skupinových cvičení parkinsoniků na rehabilitační kliniky nemocnic, a umožnit tak rehabilitační aktivity všem pacientům, nezávisle na členství v pacientské organizaci. Právě skupinová cvičení plní i důležitou funkci sociální.

Všem těmto časově velmi náročným aktivitám se se paní Freund věnuje zdarma. Na valné hromadě v květnu 2017 v Kroměříži byla zvolena předsedkyní Společnosti Parkinson, z. s., na další tříleté funkční období.

V letošním roce vzbudila výzva k nominacím na udělení cen velký ohlas, který dokládá bohatý seznam nominovaných osobností:

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče

PhDr. Květa Bartošová
MUDr. Zdenka Fejfárová
PhDr. Václav Filec
PhDr. Danuše Fomiczewová
Zdislava Freund
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
MUDr. Alena Jiroudková
Ivana Kadlečková
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Mgr. Václav Krása
Ing. Zuzana Pěchotová
MUDr. Václav Volejník, CSc.
Ing. Jana Wichsová
Prof. MUDr. Jiří Zeman, CSc.

Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
PhDr. Václav Filec
Bc. Bronislava Husovská, DiS.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Mgr. Pavla Kovaříková
Ing. Miroslav Michálek
Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Marie Myškolczyová
Věra Novotná
PhDr. Petr Peňáz
PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
PhDr. Vojmír Srdečný
Jiří Suchánek
MUDr. Josef Svoboda
Heřman Volf

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…