Přeskočit na obsah

Výbor pro humánní léčivé přípravky vydal kladné stanovisko k aktualizaci souhrnu údajů o přípravku Pradaxa

  • Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) vydal kladné stanovisko k aktualizaci souhrnu údajů o přípravku Pradaxa (dabigatran-etexilát)
  • Výbor CHMP doporučuje zařadit do souhrnu informace o tom, že pacienti mohou podstoupit katetrizační ablaci při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa 150 mg dvakrát denně
  • Během klinické studie RE-CIRCUIT bylo pozorováno méně závažných krvácení při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa než u nepřerušované léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní podstupujících katetrizační ablaci

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) vydal kladné stanovisko k aktualizaci evropského souhrnu údajů o přípravku Pradaxa (dabigatran-etexilát) užívaného k léčbě pacientů s fibrilací síní (FS). Výbor CHMP doporučil zařadit nedávná zjištění z klinické studie RE-CIRCUIT, během které bylo pozorováno méně závažných krvácení při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa v dávce 150 mg dvakrát denně než u nepřerušované léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní podstupujících katetrizační ablaci (KA). Pokud bude Evropskou komisí aktualizace souhrnu údajů o přípravku schválena, bude v něm uvedeno, že pacienti s FS podstupující KA, kteří užívají přípravek Pradaxa v dávce 150 mg dvakrát denně nemusí přerušovat léčbu tímto přípravkem.

Během klinické studie RE-CIRCUIT bylo pozorováno, že při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa došlo k významnému poklesu míry závažných krvácení ve srovnání s warfarinem (při dodržení mezinárodního normalizovaného poměru INR) během KA a 2 měsíce po KA. Zjištění byla původně prezentována v březnu tohoto roku na 66. kongrese ACC (American College of Cardiology) a zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine (NEJM).

V září tohoto roku navíc bylo předními odbornými organizacemi, včetně Evropské asociace pro poruchy srdečního rytmu (European Heart Rhythm Association (EHRA), v časopise Heart Rhythm uveřejněno odborné stanovisko týkající se katetrizační a chirurgické ablace u fibrilace síní (Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation). Odborné stanovisko expertů na ablaci z celého světa je takové, že disponibilní informace a celosvětové zkušenosti týkající se dabigatranu podporují doporučení provádět ablaci FS při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa s nejvyšší možnou úrovní kvality důkazů – doporučení stupně 1A.

„Optimální antikoagulační léčba během ablace FS je velice důležitá kvůli zvýšenému riziku komplikací v podobě jak krvácení, tak cévní mozkové příhody, kterým jsou pacienti vystaveni. Během klinické studie RE-CIRCUIT bylo pozorováno, že nepřerušovaná léčba přípravkem Pradaxa je mnohem bezpečnější léčebnou metodou s ohledem na riziko závažného krvácení než léčba warfarinem,“ podotkl profesor Jörg Kreuzer, viceprezident terapeutické kardiovaskulární divize oddělení medicíny společnosti Boehringer Ingelheim. „Informace doporučená k doplnění do souhrnu údajů o přípravku Pradaxa je skvělým důkazem výhod, které tento přípravek nabízí pacientům s FS a jejich ošetřujícím lékařům. Jsme potěšeni, že jak výbor CHMP, tak mezinárodní odborné organizace rozpoznaly význam nových zjištění při udělení tohoto doporučení lékařům.“

O klinické studii RE-CIRCUIT

Klinická studie RE-CIRCUIT (Randomizované hodnocení přípravku dabigatran-etexilát ve srovnání s přípravkem warfarin u pacientů s ablací plicních žíl: vyhodnocení různých periprocedurálních antikoagulačních strategií) je prospektivní, randomizovaná, otevřená, multicentrická, aktivně kontrolovaná klinická studie se zaslepenými cílovými ukazateli. Do studie byli zahrnuti pacienti s paroxysmální nebo perzistentní nevalvulární FS, u kterých byla plánována katetrizační ablace a u kterých bylo vhodné podávat dabigatran-etexilát 150 mg dvakrát denně. Pacienti byli náhodně přiřazeni k léčbě přípravkem dabigatran-etexilát 150 mg dvakrát denně nebo přípravkem warfarin (cílové INR 2.0-3.0) v poměru 1:1. Léčba daným přípravkem u nich byla zachována po celou dobu trvání studie.

Studie se účastnilo 704 pacientů ze 104 zdravotnických zařízení, přičemž 635 pacientů podstoupilo ablaci při nepřerušované antikoagulační léčbě. Před samotnou ablací bylo u všech pacientů provedeno zobrazení transezofageální echokardiografií za účelem zjištění, zda se v levé síni nenacházejí krevní sraženiny. Bezpečnost a účinnost antikoagulační terapie byla hodnocena během 3-4měsíční léčby a jedné následné kontroly sedm dnů po ukončení léčby.

Primárním cílovým ukazatelem klinické studie RE-CIRCUIT bylo sledování výskytu závažného krvácení tak, jak je definováno Mezinárodní společností pro trombózu a hemostázu (ISTH), během ablačního zákroku a po dobu dvou měsíců od provedení ablace. Sekundárními cílovými ukazateli studie byly tromboembolické události (CMP, systémová embólie, tranzitorní ischemická ataka), nezávažná krvácení a dále kombinované cílové ukazatele účinnosti a bezpečnosti během ablace a po dobu dvou měsíců od provedení ablace.

O přípravku dabigatran-etexilát (PRADAXA)

Klinické zkušenosti s přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) již odpovídají více než 8 milionům paciento-roků ve všech schválených indikacích na celém světě. Přípravek Pradaxa je na trhu již více než 8 let a byl schválen ve více než stovce zemí.

V současné době jsou schválené indikace přípravku Pradaxa následující:

  • Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory mozkové příhody
  • Primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu
  • Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence HŽT a PE u dospělých

Dabigatran (přípravek Pradaxa), přímý inhibitor trombinu (DTI), byl prvním široce schváleným léčivým přípravkem nové generace perorálních antikoagulancií, který umožnil zacílit na důležitou, do té doby neřešenou, potřebu prevence a léčby akutních a chronických tromboembolických onemocnění. Velmi silné antitrombotické účinky jsou dosahovány přímou inhibicí trombinu, hlavního enzymu v procesu odpovědném za tvorbu krevních sraženin (trombů). Na rozdíl od antagonistů vitaminu K, které působí na různé koagulační faktory, dabigatran-etexilát poskytuje účinnou, předvídatelnou a znovuobnovitelnou antikoagulaci s nízkým potenciálem pro lékové interakce a s nulovou interakcí s potravinami, bez nutnosti rutinního monitorování koagulace nebo povinné úpravy dávek.

Přípravek Pradaxa je jediným zástupcem nové generace perorálních antikoagulancií se schváleným specifickým reverzním antidotem. Praxbind (idarucizumab) je schválen v EU i USA pro dospělé pacienty léčené přípravkem Pradaxa, kteří vyžadují rychlé zvrácení antikoagulačního účinku v případech urgentních operací/urgentních zákroků nebo život ohrožujícího či nekontrolovatelného krvácení.

Zdroj: Boehringer Ingelheim

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…