Přeskočit na obsah

Dlouhodobá data sekukinumabu v léčbě AS

Do tříleté extenze studie MEASURE 1 bylo přizváno 274 pacientů, kteří byli v předchozí fázi téže studie dva roky léčeni sekukinumabem s.c. v dávce 150 nebo 75 mg každé čtyři týdny. Tito nemocní studii zahájili léčbou sekukinumabem intravenózně v dávce 10 mg/kg ve 2. a 4. týdnu a následně pokračovali léčbou sekukinumabem s.c. v dávce 150 mg nebo 75 mg každé čtyři týdny, nebo byli randomizováni k placebu podávanému ve stejném schématu jako aktivní léčba. Pacienti na placebu byli poté re‑randomizováni k sekukinumabu 150 mg nebo sekukinumabu 75 mg v 16. týdnu (non‑respondéři) nebo 24. týdnu (respondéři). Po dvou letech pak byli všichni, jak už bylo uvedeno, přizváni do tříleté extenze studie.

Eskalace dávky ze 75 na 150 mg byla povolena nejdříve v 156. týdnu. Zhodnocení pacientů v 260. týdnu (po pěti letech) se opíralo o skóre ASAS 20/40. Pacienti byli ve studii stratifikováni do dvou podskupin: anti‑TNF naivní pacienti a pacienti, kteří předtím nedostatečně odpovídali na anti‑TNF léčbu nebo ji netolerovali. Anti‑TNF naivní pacienti tvořili 80 procent populace.

Sekukinumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka přímo inhibující interleukin 17A (IL‑17A), která se řadí do skupiny biologických DMARDs (nemoc modifikujících antirevmatik) a je vedle inhibitorů TNF v současnosti jediným biologickým lékem schváleným pro léčbu AS.

Do prodloužené fáze randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie třetí fáze MEASURE 1 vstoupilo celkem 274 pacientů a pětiletou léčbu dokončilo 84 procent z nich. Odpovědi dle ASAS 20/40 činily 78,6/65,2 procenta, pokles BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) o 50 procent byl zaznamenán u 63,4 procenta pacientů a průměrné (± SD) celkové skóre BASDAI bylo po pěti letech 2,6 ± 1,76 u pacientů léčených sekukinumabem 150 mg. Potvrdilo se, že lepší účinnost léčby přetrvávala celých pět let.

U celkem 82 pacientů léčených sekukinumabem v dávce 75 mg (56,2 %) došlo po 168. týdnu léčby k eskalaci dávky na 150 mg. U těchto pacientů došlo ke zlepšení výsledků hodnocených ASAS 40, ASAS‑PR, ASAS 5/6 a BASDAI 50.

Terapie sekukinumabem se potvrdila jako bezpečná a pacienty dobře snášená, bezpečnost se neměnila během doby sledování. Nejčastějším nežádoucím účinkem (incidence > 5 případů na 100 pacientoroků nebo relativní frekvence > 2 %) byla nazofaryngitida, bolest hlavy, průjem a infekce horních cest dýchacích.

Autoři výsledky studie MEASURE 1 shrnuli tak, že sekukinumab podávaný v dávce 150 mg byl u pacientů s AS účinný po celých pět let sledování, a to s nezměněnou bezpečností. Eskalaci dávky ze 75 na 150 mg potřebovalo zhruba 56 procent pacientů. U těchto nemocných poté došlo ke zlepšení. Přetrvávajícího klinického zlepšení bylo dosaženo jak u anti‑TNF naivních pacientů, tak u těch, kteří už byli anti‑TNF terapií neúčinně léčeni předtím.

Pětiletá studie MEASURE 1 představuje zatím nejdelší studii sledující účinnost a bezpečnost inhibitoru IL‑17A u pacientů s AS.

Zdroj: Baraliakos X, Braun J, Deodhar A on behalf of the MEASURE 1 study group, et al. Long‑term efficacy and safety of secukinumab 150 mg in ankylosing spondylitis: 5‑year results from the phase III MEASURE 1 extension study. RMD Open 2019;5:e001005. doi: 10.1136/rmdopen‑2019‑001005

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené