Přeskočit na obsah

Předčasná menopauza je spojena se zvýšeným rizikem srdečních problémů

tlak
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Podle studie zveřejněné 1. srpna 2022 v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal menopauza před 40. rokem věku je spojena se zvýšeným rizikem srdečního selhání a fibrilace síní.

Tato studie, které se účastnilo více než 1,4 milionu žen, zjistila, že čím mladší je věk počátku menopauzy, tím vyšší je riziko nově vzniklého srdečního selhání a fibrilace síní. „Ženy s předčasnou menopauzou by si měly být vědomy toho, že u nich může být větší pravděpodobnost rozvoje srdečního selhání nebo fibrilace síní než u jejich vrstevnic,“ upozornila autorka studie dr. Ga Eun Nam z Korea University College of Medicine v jihokorejském Soulu. Podle ní může být toto zjištění dobrou motivací ke zlepšení návyků životního stylu, o kterých je známo, že jsou spojeny se srdečními chorobami, tedy zejména přestat kouřit a pravidelně cvičit.

Kardiovaskulární onemocnění se u žen obvykle vyskytuje až o deset let později než u mužů. Předpokládá se, že ženy před menopauzou profitují z ochranného účinku estrogenu na kardiovaskulární systém. Ukončení menstruace a následný pokles koncentrace estrogenu může následně způsobit, že ženy budou ke kardiovaskulárním onemocněním náchylnější.

Předčasná menopauza postihuje jedno procento žen ve věku do 40 let. Dřívější studie nalezly celkovou souvislost mezi předčasnou (před 40. rokem věku) a časnou (před 45. rokem) menopauzou a kardiovaskulárním onemocněním, ale konkrétní důkazy pro srdeční selhání nebo fibrilaci síní byly dosud omezené. Tato studie proto zkoumala souvislosti mezi předčasnou menopauzou, věkem v menopauze a srdečním selháním a fibrilací síní.

Údaje byly získány z korejského národního systému zdravotního pojištění (NHIS), který poskytuje zdravotní screening alespoň každé dva roky a zahrnuje 97 procent populace. Studie zahrnovala 1 401 175 postmenopauzálních žen ve věku 30 let a starších, které absolvovaly zdravotní prohlídku NHIS v roce 2009. Účastnice byly do konce roku 2018 sledovány pro nově vzniklé srdeční selhání a fibrilaci síní. V rámci sledování byly shromážděny informace o demografii, zdravotním chování a reprodukčních faktorech včetně věku v menopauze a užívání hormonální substituční terapie (HRT). Věk v menopauze byl kategorizován jako méně než 40, 40 až 44, 45 až 49 a 50 let nebo starší. Předčasná menopauza byla definována jako poslední menstruace před dosažením věku 40 let.

Celkem 28 111 (2 %) účastnic mělo v anamnéze předčasnou menopauzu. U těchto žen byl průměrný věk začátku menopauzy 36,7 roku. Průměrný věk při zařazení do studie u žen s předčasnou menopauzou v anamnéze a bez ní byl 60 a 61,5 roku. Během průměrné doby sledování 9,1 roku se u 42 699 (3,0 %) rozvinulo srdeční selhání a u 44 834 (3,2 %) se rozvinula fibrilace síní.

Vědci analyzovali souvislost mezi anamnézou předčasné menopauzy a incidencí srdečního selhání a fibrilace síní po úpravě ohledně věku, kouření, konzumace alkoholu, fyzické aktivity, indexu tělesné hmotnosti, hypertenze, diabetu 2. typu, dyslipidémie, chronického onemocnění ledvin, ischemické chorobu srdeční, HRT a věku při menarche. Ženy, které prodělaly předčasnou menopauzu, měly o 33 procent vyšší riziko srdečního selhání a o devět procent vyšší riziko fibrilace síní ve srovnání s těmi, u nich menopauza nastala později.

Vědci poté analyzovali souvislosti mezi věkem v menopauze a výskytem srdečního selhání a fibrilace síní po úpravě na stejné faktory jako v předchozích analýzách. Riziko srdečního selhání se zvyšovalo se snižujícím se věkem v menopauze. Ve srovnání se ženami ve věku 50 let a více v menopauze měly ženy ve věku 45 až 49 let, 40 až 44 let a mladší 40 let v menopauze o 11 procent, 23 procent a 39 procent vyšší riziko srdečního selhání. Podobně se riziko výskytu fibrilace síní zvyšovalo se snižujícím se věkem v menopauze, přičemž riziko bylo vyšší o čtyři procenta, o 10 procent a o 11 procent u žen, u kterých nastala menopauza ve věku 45 až 49 let, 40 až 44 let a mladších 40 let (v tomto pořadí), ve srovnání s ženami, jejichž menopauza začala v 50 letech věku a později.

Podle autorů studie může souvislost mezi věkem, kdy začala menopauza, srdečním selháním a fibrilací síní vysvětlit několik faktorů. K těm hlavním patří pokles koncentrace estrogenu a změny v rozložení tělesného tuku.

„Mylná představa, že srdeční onemocnění postihuje především muže, znamenala, že rizikové faktory specifické pro pohlaví byly do značné míry ignorovány. Nyní se shromažďují důkazy, že menopauza před 40. rokem života může zvýšit pravděpodobnost srdečních onemocnění v pozdějším věku. Naše studie ukazuje, že při hodnocení budoucí pravděpodobnosti srdečního selhání a fibrilace síní by měla být kromě tradičních rizikových faktorů, jako je kouření, běžně zvažována i reprodukční anamnéza,“ uzavřela dr. Nam.

Doporučené