Přeskočit na obsah

Role genetického testování a etnicity v léčbě karcinomu prostaty

screening
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Celosvětově byl v roce 2020 diagnostikován karcinom prostaty u více než 1,4 milionu mužů, avšak molekulární charakteristiky tohoto onemocnění zůstávají u většiny pacientů na celém světě neprozkoumány. Nové studie ukazují, že etnická rozmanitost a rozdíly k přístupu ke genetickému testování ovlivňují vývoj a léčbu karcinomu prostaty v různých částech světa.

V posledních dnech kampaně Movember, která si každoročně klade za cíl zvýšit povědomí o zdravotních problémech mužů, jako je karcinom prostaty, karcinom varlat a duševní zdraví, a v souvislosti s kongresem ESMO Asie (2.–4. 12. 2022 v Singapuru) byla prezentována nová data zdůrazňující potřebu etnicky rozlišných genomických údajů o karcinomu prostaty a širší dostupnost genetického testování. Karcinom prostaty je vnímán jako malignita spojená s mutací genů BRCA, která se může vyvinout jako důsledek syndromu hereditárního karcinomu, a je známo, že predispozice k této nemoci se u různých etnik liší, přičemž muži afrického a karibského původu jsou vystaveni zvýšenému riziku.

Nyní začíná být chápán vliv původu na somatické mutace vznikající v nádoru, pravděpodobně v důsledku jak genetických, tak negenetických, společensko‑environmentálních faktorů spojených s etnicitou. „Takovéto rasové rozdíly mohou podmínit chování nemoci a její léčbu, ale naše současné znalosti o genomice karcinomu prostaty jsou do značné míry omezeny jen na data z Evropy a USA, ve kterých jsou asijská a jiná nebělošská etnika zastoupena velmi omezeně,“ řekl Dr. Rodrigo Diensmann z Grupo Oncoclínicas, Sao Paulo v Brazílii a Vall d’Hebron Institute of Oncology v Barceloně.

Studie nyní potvrdila existenci variací v genomové oblasti karcinomu prostaty u čínských mužů provedením cíleného genetického sekvenování nádorů 1 016 čínských pacientů a porovnáním výsledků s veřejně dostupnými genomickými daty z The Cancer Genome Atlas, Memorial Sloan Kettering Cancer Center a Stand Up to Cancer, která prezentují kohorty bělošského etnika.

„Nejdůležitější rozdíly, které jsme u čínských pacientů ve srovnání se západními kohortami pozorovali, byly u kastračně senzitivního onemocnění a zahrnovaly nižší míru mutací v genech ovlivňujících karcinom prostaty, jako jsou TP53PTEN, což může částečně odpovídat za lepší prognózu pozorovanou u asijských mužů,“ uvedl autor studie Dr. Yu Wei, Fudan University Shanghai Cancer Centre, Čína. Podle Weie to vyvolává otázku, zda výhody prokázané současnými standardními terapiemi v klinických studiích se západními pacienty lze převést na asijskou populaci vzhledem k různým léčebným odpovědím vyvolaným různými řídícími mutacemi.

V kastračně rezistentním prostředí vstoupilo v roce 2020 do klinické praxe genetické testování skupiny 15 genů (DDR) odpovědných za poškození a opravu DNA, včetně BRCA1BRCA2, se schválením inhibitoru PARP olaparibu, čímž bylo dosaženo 30procentního snížení rizika úmrtí u pacientů s metastatickým onemocněním. Čínská studie zjistila, že četnost mutací v genech predikujících odpověď na tyto terapie je u všech ras podobná, bez ohledu na stadium onemocnění. „To naznačuje, že čínští pacienti mohou stejně těžit z inhibitorů PARP za předpokladu, že mohou získat přístup k léčbě, a proto navrhujeme, aby všichni Asiaté s metastatickým karcinomem prostaty podstoupili genomické testování,“ uvedl Wei.

„Genomovou heterogenitu, kterou vidíme u metastatického, refrakterního karcinomu prostaty, lze chápat jako výsledek evoluce nádoru pod tlakem terapie v průběhu několika let, ale je pozoruhodné, že rozdíly mezi etniky byly pozorovány také u primárního nádoru, což potvrzuje existenci základních rozdílů ve vývoji karcinomu mezi rasami. Tato zjištění jsou v souladu s jinými nedávnými výzkumy na asijské a africké populaci a zdůrazňují význam zvýšení diverzity v genomických databázích karcinomu prostaty, aby bylo možné lépe porozumět molekulární epidemiologii, a tím i strategiím testování, které je třeba v zemích zavést,“ uvedl Dienstmann.

Guidelines ESMO pro karcinom prostaty doporučují zárodečné genetické testování na BRCA2 a další geny DDR u všech pacientů s metastatickým karcinomem prostaty současně s vyšetřením nádoru nebo po něm, ale také u jedinců s rodinnou onkologickou anamnézou, aby bylo možné včas identifikovat nosiče mutací a přispět k prevenci a časné diagnostice nádorů. Rozdílný přístup k testování by se však v budoucnu mohl stát faktorem prohlubujících se zdravotních rozdílů.

Od rovného zastoupení po spravedlivý přístup k léčbě

Doporučenou technologií v molekulárním testování karcinomu prostaty podle pracovní skupiny ESMO Precision Medicine je multigenové sekvenování nové generace, které je nákladné a vyžaduje vysoce kvalitní testování a komplexní interpretaci. Jak vyplynulo z předběžných výsledků nedávného průzkumu ESMO o dostupnosti biomolekulárních technologií v onkologii v Evropě, tyto technologie jsou v současnosti dostupné pouze ve vybraných akademických onkologických centrech a téměř vůbec v zemích s nízkými a středními příjmy. Rozvoj nezbytné infrastruktury, která rovněž zahrnuje zdroje a pracovní postupy pro získávání, přípravu a uchovávání vzorků, je rozsáhlým úkolem, který bude pravděpodobně vyžadovat zapojení mnoha zúčastněných stran.

„Programy podpory od společností, jako byl např. průzkum vzorců testování lékařů v Indii, jsou dobrým a nezbytným výchozím bodem pro zvýšení přístupu pacientů k testování. Do budoucna by měly být poznatky z těchto programů zveřejňovány, aby bylo možné lépe porozumět místním mezerám v přístupu k testování a také prevalenci genových mutací v různých kohortách pacientů. Tyto programy však nejsou dlouhodobě udržitelné a sami autoři studie uvádějí, že hlavními překážkami po těchto testech je v Indii cenová dostupnost léků a dostupnost genetických poradců,“ řekl Dr. Dienstmann. Jak doplnil, k podpoře přístupu k lékům bude nutné zavést národní testovací programy a společnosti se musejí stále více zapojovat do partnerství veřejného a soukromého sektoru, a to nejen proto, aby usnadnily analýzu vzorků v zahraničí, ale aby pomohly vybudovat místní laboratorní ekosystémy, díky nimž bude testování možné a dostupné celé populaci pacientů.

Doporučené